لیست باربری های مجاز به شهرستان

لیست باربری های تهران به شهرستان

برای دیدن کامل جدول آن را به سمت راست (➨) بکشید.

نام شرکت باربری موبایل مدیرعامل تلفن فکس آدرس
آریا مرتضی رمضانزاده برکی ۰۹۱۲۳۱۶۶۴۱۰ ۵۵۲۹۶۲۹۳-۶ ۵۵۲۹۵۱۰۹ پایانه بار تهران غرفه۲۷۸
آزادگان دلشاد ۰۹۱۲۷۲۶۶۰۶۴ (مدیر داخلی اله رحم شهریاری) ۵۵۲۹۵۹۵۷-۶۰ ۵۵۲۹۶۲۰۹ پایانه بار تهران غرفه شماره ۲۲۱
آسایش عیدی محمدحسینی سیانکی ۰۹۱۲۱۱۰۶۳۰۶ ۳۳۷۴۴۷۷۹_۳۳۷۴۴۵۷۲ ۵۵۲۹۶۱۵۷ پایانه بارتهران غرفه ۲۶۴_خ، فداییان اسلام پمپ بنزین دولت آبادپلاک۹۴۴
آهن محمودعامری فردنصراندی ۰۹۱۲۱۲۱۷۴۷۰ ۵۵۶۲۴۸۵۷-۵۵۲۹۵۵۵۳-۵-۵۵۶۳۰۱۰۷ ۵۵۶۲۴۸۵۷ شوش غربی-جهارراه خانی آباد وپایانه بار تهران غرفه۴۷
تهران خاور (آریاسرعت) محمد عامری ۰۹۱۲۲۱۲۲۰۳۲ – علی عامری ۰۹۱۲۱۱۳۹۸۸۶ ۵۵۲۰۹۹۱۰-۱۳-۵۵۲۰۷۷۴۴-۵۵۲۰۷۵۷۵ ۵۵۲۲۱۱۴۰۰ جاده قم نرسیده به باقرشهرنبش شهرقشنگ پ۹
ابوذر بار حسن مهدی زاده ۰۹۱۲۱۱۵۸۷۲۰ – مدیر دفتر ۰۹۱۲۶۸۰۱۷۹۰ ۵۵۲۹۶۰۷۵-۸ ۵۵۲۹۶۲۷۷ پایانه بار تهران غرفه۲۴۸
اتفاق نو مرتضی میرزایی ۰۹۱۲۱۳۵۰۴۵۷ ۵۵۲۹۵۶۷۱-۴ ۵۵۲۹۵۷۶۸ پایانه بار تهران غرفه ۸۱
اتوبار ترقی حسن خلیل پوربستان آبادی ۰۹۱۲۲۰۴۹۴۴۵ ۵۵۲۹۵۴۴۴-۷ -۳۳۸۸۶۲۱۶-۳۳۸۸۱۳۴۵ ۵۵۲۹۵۴۴۵ پایانه بار تهران غرفه۳۲-فدائیان اسلام ایستگاه تهران پلاک ۸۱۷
اتوبارجنوب قاسم حسینی سانکی مستقیم۵۵۰۷۷۱۱۱-۵۵۳۰۵۶۶۰-۵۵۳۰۹۹۳۱ خ فدائیان اسلام بعد از بانک ملی پلاک ۲۳۴
اتوبار شمسائی محمدرض شمسائی فر ۵۰۶۲۶۶۵-۵۰۶۴۵۵۷ خ شهید رجائی روبروی گمرک جنوب انتهای خ غفاری پلاک ۱۴
اتوبار صابر قاسم شمسائی ۰۹۱۹۶۰۹۹۸۴۷ – عامری ۰۹۱۲۱۷۱۸۸۲۷ ۵۵۳۲۰۵۰۹-۵۵۳۰۶۰۵۶-۵۵۲۹۶۰۴۰-۳-۵۵۳۰۴۶۱۴- خ شوش غربی نرسیده به میدان شهید هرندی غرفه ۲۳۱
اتوبار کرمان اصفهانی ۰۹۱۲۲۴۶۴۹۶۱ (علی حسینی سیانکی) -۵۵۲۹۵۴۳۹-۴۲فاکس۵۵۳۳۱۸۲۵-۵۵۱۸۷۱۵۰-۵۵۱۸۷۲۸۷ میدان شوش اول خ شوش غربی مقابل انباراتکاء پ-۶۳۶-۶۳۴-غرفه۳۰
اتوبار مهرگان علیرضا حسینی سیانکی ۰۹۱۲۵۳۵۸۱۸۹ – ۰۹۱۲۳۵۷۶۶۸۴ ۵۵۲۹۵۳۸۱-۳ ۵۵۲۹۵۳۸۴ پایانه بار تهران غرفه ۲۲
اتوبنز ایران فرهاد جلیلی ذوالفقاری ۰۹۱۲۱۰۰۸۵۴۴ ۵۵۲۹۵۳۱۴-۱۷-۳۳۱۲۸۴۸۱_۵۵۹۰۲۶۶۷ ۳۳۱۲۸۴۸۲ مصطفی خمینی نرسیده به ۱۵خرداد پلاک۳۰۷-پایانه بار تهران غرفه۱۰
اتو شهپر تهران حسن عامری سفیده ۰۹۱۲۶۳۰۱۰۷۶ ۵۶۵۴۲۳۶۶-۵۵۲۹۵۷۷۰ ۵۶۵۴۹۱۹۵ میدان تره بار مرکزی فاز۲ سامانه-پایانه بارتهران غرفه۷۷
اتوشهپر سیروس (مصطفی خمینی) علی شادیان ۰۹۱۲۱۱۵۵۴۹۰ – امیری (مدیر دفتر) ۰۹۱۲۵۰۳۳۳۴۷ ۵۵۲۹۵۸۰۸-۱۰ ۵۵۲۹۵۸۰۹ مصطفی خمینی چهارراه سیروس پلاک۳۷۴-پایانه بار تهران غرفه۱۰۹
احمدی حسین احمدی زاده ۰۹۱۲۱۱۲۹۳۴۴ ۵۵۲۹۵۹۱۶-۱۹-۵۵۱۸۷۷۸۲ ۵۵۱۸۷۰۹۴ شوش غربی ایستگاه قند و شکرپلاک ۵۹۲-۵۹۴-پایانه بار تهران غرفه۲۱۶
اصفهان محمدرضا عامری ۰۹۱۲۱۱۵۰۷۴۳ ۵۵۲۹۵۸۲۸-۳۱ ۵۵۲۹۵۹۸۱ پایانه بار تهران غرفه۹۹
اطلس علیرضا ملکی ۰۹۱۲۱۰۱۲۷۶۰ ۵۶۵۴۵۱۱۸-۹ ۵۶۵۴۷۲۶۶ جاده قم شورآبادجاده واوان جنب سپیدمرغ مؤسسه اطلس
اعتماد محمدرضاحسینی ۰۹۱۲۱۷۶۰۱۴۲ ۳۳۴۰۰۷۸۰- ورامین سه راه تقی آباد جنب ترانس برق پ ۲۷۷
افشین سرعت ۰۹۱۲۱۹۰۴۲۱۵-۰۹۱۲۱۴۸۰۸۶۰ جهانگیر زمانی ۵۵۲۹۶۰۴۴۱-۳-۵۵۲۷۶۰۶۶-۹ ۵۶۶۹۲۲۷۹ جاده ساوه مقابل پمپ بنزین چهار دانگه
اقتصاد دفتر علی مرآتی ۵۵۱۸۶۸۵۵-۳ سلیمی۲-۵۵۱۸۶۸۶۱ خ شوش روبروی سه راه خیام وغرفه۲۵۳
اکبریه روح اله احمدی زاده ۰۹۱۲۶۸۴۸۸۹۷ – علی احمدی زاده ۰۹۱۲۵۹۴۲۴۰۵ ۵۵۲۹۶۰۹۶-۵۵۲۹۶۰۹۹-۵۵۲۹۵۱۴۷ ۵۵۳۰۵۷۲۹ خ خزانه بخارائی چهار راه ابتدائی پلاک ۵۵۵-پایانه بار تهران غرفه ۲۵۵
پیک کرمان امرا…لازمی ۰۹۱۲۱۱۱۲۱۳۸ ۵۵۲۹۵۷۹۹-۸۰۱ ۵۵۲۹۵۷۹۸ پایانه بار تهران غرفه۱۰۸
ایران بار امیرحسین محبتی زاده ۰۹۱۲۲۱۸۰۳۰۹ ۳۳۸۸۶۰۶۱-۵۵۲۹۵۷۰۰-۵۵۲۹۵۶۴۲-۵ ۵۵۲۹۵۷۰۰ فدائیان اسلام ایستگاه تهران پلاک۷۶۷ -پایانه بار تهران غرفه۷۴
ایران مرز گستر ابوالفضل کلانتری ۰۹۱۲۱۱۱۱۷۰۹-۰۹۱۲۱۰۴۲۸۹۴ ۹۱۲۱۰۸۹۵۹۵ شهرک حمل ونقل فاز دو قطعه ۱۷۵
ایران نوبار محمدعلی آتشگر۰۹۱۲۱۱۷۲۶۰۸ ۵۵۲۹۵۴۸۸-۹۱ ۵۵۲۹۵۴۳۴ پایانه بار تهران غرفه۳۱
باختر عبدالخالق عامری شهرابی ۰۹۱۲۱۱۳۸۷۷۳ ۵۵۲۹۵۵۰۸-۱۱-۵۵۳۱۴۳۳۷ ۵۵۲۹۷۹۶۰ فدائیان اسلام ایستگاه میهن پلاک ۲۰۸-پایانه بار تهران غرفه۴۴
بازرگانی فرد علی فریدخواه ۰۹۱۲۱۰۲۵۷۶۷ ۵۵۸۲۰۰۳۶-۹-۵۵۲۹۶۳۲۶-۵۵۸۲۰۰۴۰ ۵۵۸۳۴۴۷۷ پایانه بار تهران غرفه۲۹۵
بالاور مجتبی زارع نیستانک ۰۹۱۲۱۳۹۹۴۴۳ ۵۵۲۹۵۶۱۸-۲۱ ۵۵۲۹۷۵۱۶ پایانه بار تهران غرفه۶۱
پیشتازبندر محمدافشارنجم ۰۹۱۲۱۵۷۳۰۴۸ ۵۵۰۵۱۴۰۰-۵۵۲۹۵۵۷۸-۸۱ ۵۵۰۶۷۹۰۲ خیابان شهیدرجائی جنوب خیابان غفاری پلاک۱۲-پایانه بار تهران غرفه ۶۰
بهارمتحد سیدمجتبی طباطبائی ۰۹۱۲۱۲۳۷۶۶۸ ۳۳۱۲۹۴۷۶-۳۳۵۶۶۸۶۰-۳۳۱۲۹۴۷۶ ۳۳۵۶۰۰۴۳ خیابان ری چهارراه امام موسی صدرپلاک ۹۱
پازوکی سیدمجتبی کاظمی ۰۹۱۲۱۳۵۵۲۳۳ ۵۵۲۹۵۹۳۲-۵–۵۵۳۰۹۰۳۷ ۵۵۳۳۷۱۴۰ میدان شهید هرندی ابتدای خ خزانه-پایانه بار تهران غرفه۲۲۴
پرواز علی اکبرهزارپیشه ۰۹۱۲۱۲۲۰۰۲۹ ۵۵۲۹۵۵۴۱-۴ ۵۵۲۹۶۹۷۴ پایانه بار تهران – غرفه۵۳
پیام تردد سعید فیض بخش پلوکوئی ۰۹۱۲۵۱۹۸۳۴۴ ۵۵۲۹۵۹۴۵-۸ ۵۵۲۹۶۱۳۹ پایانه بار تهران غرفه۲۲۷
پیک بار مهدی مجتوبی راد ۰۹۳۳۴۴۶۱۵۹۹ ۵۵۲۹۵۵۴۶-۸ ۵۵۲۹۵۵۴۵ پایانه بارتهران غرفه ۵۱
یاشاربار سید هاشم میرزاد آبکنار ۰۹۱۲ – سعید آسایش (مدیر داخلی) ۰۹۱۲۷۹۸۵۳۷۴ ۵۵۲۹۶۳۳۸-۴۱ ۵۵۲۹۵۱۳۰ پایانه بار تهران غرفه۲۹۱
ترقی عبدالعلی امید خلیل پور ۰۹۱۲۲۷۱۸۹۵۶ ۵۵۶۳۱۰۴۸-۵۵۲۹۵۴۵۶-۸ ۵۵۲۹۵۴۵۹ میدان محمدیه کوچه ترقی پ۲۱-۲۲-پایانه بار تهران غرفه۳۸
ایثارگران فعال محمودقنبری ۰۹۱۳۲۳۹۰۴۰۷ ۵۵۲۹۶۰۲۴-۷ ۵۵۲۹۶۰۲۶ پایانه بار تهران غرفه۲۳۹
تنباکوئی محمدپارسازاده ۰۹۱۲۳۲۲۴۶۴۴ ۵۶۵۴۵۰۹۴-۵ جاده خاوران گردونه تنباکوئی کدپستی ۱۸۵۵۹۹۳۳۷۸
تهران عباس حسینی سیانکی ۰۹۱۲۱۸۳۴۰۹۶ – عباسی ۰۹۱۲۲۹۳۶۰۴۵ ۵۵۱۸۷۶۴۰-۵۵۱۸۷۲۲۸ ۵۵۳۰۲۶۴۰ شوش غربی روبه روی پارک بهاران پلاک ۱۱۰
مرکزی تهرانبار مسعودنازی ۰۹۱۲۱۳۰۴۲۲۰ ۵۵۰۰۳۴۳۶-۹ ۵۵۰۰۲۴۳۶ خیابان شهیدرجائی خیابان ستاره مجتمع آهن بندربالای بانک صادرات پلاک ۵۰۶
تهران سعادت حبیب اله شیرازیان ۰۹۱۲۱۱۰۶۸۰۴ ۵۵۳۰۵۴۱۰-۵۵۳۰۵۴۷۰-۵۵۲۹۵۳۹۴-۷ ۵۵۳۰۵۴۱۰ شوش غربی میدان شهیدهرندی پلاک ۳۷۴-پایانه بار تهران غرفه۲۸
وزین ترابرتهرانی محمدباقرطهرانی ها ۰۹۱۲۱۱۱۴۰۸۶ ۸۸۷۸۰۰۵۵-۵۵۲۹۵۳۸۹–۲۵-۸۸۸۷۰۶۲۴ ۸۸۸۷۴۴۱۹ آفریقا بین جهان کودک ومیرداماد پلاک ۸۸ساختمان نگین آفریقا طبقه ۱۰واحد۱۰۰۸وغرفه۲۶
توکل آقای محمدجعفری زاده ۰۹۱۲۱۲۳۸۲۴۷ ۳۳۵۵۰۰۶۴-۳۳۵۵۱۳۰۰ _ میدان خراسان ابتدا خیابان خراسان پلاک ۴۲
ترابری بین المللی تهران (تی بی تی) سیروس ظریف راد ۰۹۱۲۱۶۱۴۰۴۲ ۵۵۲۹۶۳۸۳-۴-۸۸۹۰۱۰۶۳ ۸۸۸۹۱۶۳۲ کیلومتر۹جاده مخصوص کرج انتهای خ جهاد جنوبی-پایانه بارتهران غرفه۳۰۴
میعاد ترابر میرتقی سیدی ۰۹۱۲۲۲۴۶۴۸۵ ۵۵۲۹۶۲۳۸-۴۱ ۵۵۲۹۶۲۴۰ پایانه بار تهران غرفه۲۸۲
جهان پیمان بار فاکس-۳۳۱۳۲۱۶۵-۳۳۵۰۰۲۱۴-۳۳۵۵۱۳۳۷ چهارراه مولوی جنب بانک صادرات پ۲۸۲
جهانبار احمدحسینی سیانکی ۰۹۱۲۱۱۹۴۰۳۲ -دفترحاجی۵۵۰۵۸۴۲۹-۹-۵۵۳۰۵۷۰۷ ۵۵۳۲۳۹۹۴ شوش غربی میدان شهید هرندی پلاک ۸۴
جهانگیر بار علی صیادی اسکوئی ۰۹۱۲۱۳۱۱۶۳۵ ۵۵۳۰۹۵۹۵-۵۵۲۹۶۳۰۰ ۵۵۳۰۹۵۹۵ شهید رجائی بن بست آزادمردپلاک۷۴۱-پایانه بار تهران غرفه شماره ۲۸۲
حبیبی ارسطو عامری ۰۹۱۲۱۲۲۲۹۵۲ – ۰۹۱۲۱۰۱۶۲۷۱ ۵۵۱۸۷۱۹۱-۵۵۲۹۵۳۵۰-۳-۵۵۳۵۸۰۵۲ ۵۵۳۳۰۶۱۸ شوش غربی ایستگاه قند و شکر پلاک ۷۰۸-پایانه بار تهران غرفه ۲
حاج حسنی علی اکبر حاج حسنی ۰۹۱۲ – زابلی ۰۹۱۲۱۹۵۸۶۰۵ – رضایی ۰۹۱۹۸۳۰۰۴۵۴ ۵۵۸۲۰۳۸۳-۵۵۸۲۰۳۸۰-۵۵۲۹۵۶۲۲-۵ جاده ساوه کیلومتر ۶ اسماعیل آباد پلاک ۸۵۵وغرفه۵۹
حافظ اصغررضازاده سفیده ۰۹۱۲۱۹۵۷۴۱۸ ۵۵۲۹۵۷۳۳-۶-۵۵۲۹۵۷۳۵-۳۳۸۸۰۴۱۲ ۳۳۸۸۴۴۶۷ فدائیان اسلام ایستگاه تهران پلاک ۶۶۴-پایانه بار تهران غرفه۹۸
ساحل بارکویر (غفاری) ابراهیم عامری سفیده ۰۹۱۲۱۲۳۰۱۰۶ فاکس۵۵۵۴۳۹۰۷–۵۵۵۴۳۸۹۱–-۵۵۵۴۳۵۹۵ خ شهیدرجائی بعداز۱۳آبان کوچه بی نظیرپ۱۵
حسینی عباس امیررضوانی ۳۳۱۲۹۹۴۲-۳۳۱۲۵۹۳۳-۳۳۱۲۶۷۷۲-۵۵۲۹۵۷۸۶-۹ سه راه امین حضور پلاک ۶۴۲وغرفه۱۰۲
انتقال انرژی پیشگام (نفتی) علیرضاحاجی بابائی ۵۵۲۹۵۸۸۹-۹۲ پایانه بار تهران – غرفه۲۰۷
داخلی صنایع شاهرخ قورچیان ۰۹۱۲۱۱۵۵۸۱۶ ۳-۸۸۵۲۷۱۴۱-۵۵۲۹۵۴۶۴-۷ ۸۸۷۳۳۷۸۳ جاده مخصوص کرج کیلومتر۹خیانبان نخ زرین-پایانه بار تهران غرفه۴۲
خاور نوعصرجدید علی احمدی اصل ۰۹۱۲۲۲۲۴۷۷۷ فاکس۵۵۲۵۰۹۱۰-۵۵۲۵۳۲۶۲ ۵۵۲۵۰۹۱۰ جاده ساوه کیلومتر۱۱روبروی باربری تهرانی نبش گارا ژمهردادپلاک ۱۹۳
خلیج فارس احمدعامری کزنون ۰۹۱۲۱۱۴۸۰۴۴-۰۹۱۲۱۱۴۴۰۷۹ ۳۳۸۸۵۵۵۰-۵۵۲۹۶۰۴۸-۵۱-۳۳۸۸۹۱۴۱ ۳۳۸۸۸۵۸۶ خ فدائیان اسلام نبش چهارراه بعثت پلاک۳۴۰-پایانه بار تهران غرفه۳۱۳
خلیل پور حیدرخلیل پور ۰۹۱۲۱۱۳۹۷۸۶ فاکس۵۵۸۴۴۹۴۹-۵۵۸۴۸۴۸۴ جاده ساوه کیلومتر۴مقابل بازارآهن نعمت آبادپ۲۷۴
دشت گرگان محمدرضا خلیلی ۰۹۱۲۳۵۴۶۹۱۱ ۵۵۳۰۳۹۱۸-۵۵۳۰۳۹۲۵-۸۸۷۵۳۴۰۷-۵۵۲۹۵۴۸۴-۷- شوش غربی میدان هرندی پلاک ۸۴۰وغرفه۳۳
ارومیه رضا بابامرادی ۰۹۱۲۵۳۸۵۴۱۵ – آقای قندفروش ۰۹۱۲۱۷۱۳۵۱۲ ۶۶۱۸۰۳۴۳-۵۵۲۹۵۳۴۶-۹ ۶۶۱۸۰۵۴۰ جاده قدیم کرج کیلومتر۱۰پلاک ۷۸۴-پایانه بار تهران غرفه ۳
سازمان حمل بار مرتضی مقبلی ۰۹۱۲۱۰۳۰۳۷۰ ۷۷۸۴۵۸۵۹-۷۷۸۷۵۵۵۳-۷۷۸۴۵۵۳ چهار راه تهرانپارس اول جاده آبعلی پلاک۲۵۵
سپاهان ترابرحکت داودرشتی پور ۰۹۱۲۱۰۹۷۲۶۰ ۳۳۴۰۰۲۴۴-۵-۵۵۲۹۶۰۵۲ سه راه تقی آبادجاده ورامین غرفه شماره ۳۱۴
سپهر غرب سیدمحمدطباطبائی ۰۹۱۲۲۱۶۶۶۰۴ ۵۵۲۹۵۱۳۴-۵۵۲۹۶۳۵۰-۷ پایانه بار تهران – غرفه۳۲۱
پیام شمس سعیدپیراسته ۰۹۱۲۱۴۴۴۴۹۶ ۵۵۳۰۴۳۶۹-۵۵۳۰۴۳۸۰ ۵۵۰۵۴۰۴۸ خ شوش غربی کوچه پشت باسکول برقی پ۱۰
سوسنگرد علیرضاشهپری ۵۵۲۹۵۸۶۵-۸ پایانه بارتهران غرفه۲۱۰
سعدی سیرتهران مهردادرضوانیان ۰۹۱۲۱۰۲۰۹۷۱-۵۵۲۹۶۳۰۲-۵ خ فدائیان اسلام پایین تر از چهار راه بعثت پلاک ۴۸۰غرفه۲۸۷
سعیدی اصغرسعیدی ۰۹۱۲۱۵۰۴۶۹۴ ۵۵۳۰۸۰۶۵-۵۵۳۰۱۴۱۳-۹-۵۵۲۹۵۸۱۶–۵۵۳۲۰۴۹۹فاکس خیابان فدائیان اسلام جنب بانک ملی پ۲۰۲وغرفه۱۰۵
تضامنی سهرابی عبدالرضا سهرابی ۰۹۱۹۹۱۲۰۰۹۲ – ۰۹۱۲۱۱۱۸۴۲۲۴ ۳۳۴۹۳۰۰۱-۹-۳۳۹۰۴۴۸۴-۵۵۲۹۵۷۷۸ ۳۳۹۰۵۶۷۶ مطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس دست راست پ ۳۸۶ وغرفه۱۱۱
سود ایران (محمولات خطرناک) محمدخداجویان فاکس۵۵۴۱۷۸۱۲-۵۵۴۱۳۴۹۸ خ-قزوین نبش هلال احمرطبقه دوم گل فروشی
سیف آقای فتح الهی-۰۹۱۲۲۰۰۴۰۸۲ ۶۶۲۲۰۲۱۳-۶۶۲۲۲۵۱۵-۶۶۲۲۰۵۵۰- جاده ساوه کیلومتر۲سه راه فلاح جنب چلوکبابی مرندیان پ۱۸۸
شاطری محمدعلی شاطری ۰۹۱۲۵۸۶۹۱۱۴-۰۹۱۲۵۲۳۳۲۳۵ ۰۲۲۱۵۵۶۳۳۰۸- جاده فیروزکوه کیلومتر۷۵روستای جابان پلاک۲۹
شاهین ناصر عامری سفیده ۰۹۱۲ – سعید ۰۹۱۲۱۱۶۹۲۰۸ – ۰۹۱۲۱۱۸۱۹۳۵ ۵۵۳۰۲۸۳۴-۵۵۳۰۵۵۲۵–۵۵۲۹۵۶۳۸-۴۱ ۵۵۰۵۳۰۲۵ شوش غربی میدان شهیدهرندی پلاک ۸۸۲-پایانه بار تهران غرفه شماره۷۲
عادل ترابرآریا محمدقلی آذری ۰۹۱۲۳۷۰۰۲۱۵ ۵۵۲۹۶۲۴۷-۵۰ ۵۵۲۹۵۷۰۷ پایانه بار تهران غرفه شماره ۲۸۳
شرق صابر مرتضی صابرتهرانی ۰۹۱۲۱۱۰۶۸۹۱ فاکس۳۳۸۶۵۸۶۸–۳۳۸۶۰۴۶۷-۳۳۸۶۰۶۱۸ خیابان خاوران میدان مشیریه
شریفی حمیدرضاامین شریفی ۰۹۱۲۱۰۷۸۹۵۲ ۵۵۲۹۵۸۷۷-۸۰ ۵۵۲۹۶۱۴۱ پایانه بار تهران – غرفه۲۴۷
شمال گرگان امیرابوالحسنی چیمه ۰۹۱۲۱۱۹۳۳۵۶ ۵۵۲۰۳۱۷۸-۵۵۲۱۰۷۹۶ ۵۵۲۱۰۷۹۶ جاده قم نرسیده به درب بهشت زهرا بین درب جدیدوقدیم پلاک ۸۹
شمال محمدزرشکی لنگرودی ۰۹۱۲۱۲۱۷۲۶۵ -۵۵۶۰۲۹۰۸فاکس-۵۵۶۳۲۹۰۲-۵۵۶۳۱۴۱۵ خ شوش غربی میدان شهیدهرندی جنب بانک مسکن پ۸۵۱
شمال وجنوب ابوالفضل حیدری ۰۹۱۲۱۷۶۰۴۵۴ ۶۶۲۹۸۸۹۹-۶۶۲۳۳۵۸۵-۵۵۲۹۶۱۸۴-۵ ۵۵۲۹۷۳۷۱ چهارراه یافت آباد،روبروی آتش نشانی پلاک ۵۸۳-پایانه بار تهران غرفه ۲۶۳
شهاب حمیداحمدی زاده ۵۵۱۸۷۶۱۸-۵۵۱۸۷۶۲۰-۳-۵۵۲۹۵۹۲۰ خ شوش ایستگاه قندوشکرپ ۶۹۴غرفه۲۱۸
صبا علی اکبر ابوالسباح (ابوسباع) ۰۹۱۲۱۴۹۸۰۹۱ – ماکوئی ۰۹۱۲۶۰۱۱۶۱۴ ۵۵۲۹۵۸۲۴-۷-۵۵۱۵۵۱۸۲ ۵۵۶۳۲۶۹۳ خیابان شوش غربی میدان هرندی پلاک۱۸۱-پایانه بار تهران غرفه۱۰۱
عدل اهواز فرهاد پایدار فر ۰۹۱۲۲۳۴۳۶۶۰ ۵۵۲۹۵۳۳۴-۷ ۵۵۲۹۵۲۴۰ پایانه بار تهران غرفه۹
عطارها سعید عطارها ۰۹۱۲۱۷۷۸۵۸۰ – آقای اسدی ۰۹۱۲۱۹۰۵۳۲۰ ۵۶۵۴۷۶۷۱-۴-۵۶۵۴۱۳۵۹-۵۶۵۴۶۲۱۲ ۵۶۵۴۱۳۵۸ جاده قم کیلومتر۲۱خیابان شهیدمدنی شماره۲۴
فارس عباس حسینی سیانکی ۰۹۱۲۱۲۶۹۹۰۴ ۷-۵۵۱۸۶۹۲۰-۵۵۲۹۵۷۶۱-۴ ۵۵۱۸۶۹۲۷ شوش غربی میدان شهیدهرندی پلاک ۷۸۸-پایانه بار تهران غرفه ۸۵
فردوس مجید عامری ۰۹۱۲ – علیرضا عامری ۰۹۱۲۴۰۹۰۶۷۴ – ۰۹۱۲۱۰۱۰۶۵۵ ۵۵۳۱۴۹۳۷-۵۵۳۱۴۹۲۵-۵۵۲۹۵۴۰۶-۹ ۵۵۲۹۵۲۶۰-۵۵۳۰۱۱۸۵ خ فدائیان اسلام جنب مسجدمهدیه پلاک ۱۶۰-پایانه بار تهران غرفه۲۳
مداین سیر عبدالحمیدعامری شهرابی ۰۹۱۲۱۷۷۷۱۴۴ ۵۵۲۹۶۰۶۰-۳_۵۵۲۹۵۹۸۹ ۵۵۲۹۵۹۸۹ پایانه بار تهران غرفه ۲۱۳
قدس حسین عامری ۰۹۱۲۳۱۵۰۹۱۲ ۵۵۱۸۷۰۰۰-۵۵۲۹۵۸۳۶-۹ ۵۵۳۵۹۶۰۴-۵۵۱۸۸۰۰۰ خ-شوش غربی روبروی بانک ملی پلاک۷۵۲-۷۵۶-۷۵۴وغرفه۲۰۱
یکتابارامید ولی حسین زاده ۰۹۱۲ – حسن پور ۰۹۱۲۴۰۶۱۸۴۱ حسن پور۵۵۲۹۶۰۰۸-۱۱ _ پایانه بار تهران غرفه۲۳۸
کارون اصغرمحبتی زاده ۰۹۱۲۱۸۸۲۱۸۱ ۵۵۲۹۵۶۵۰-۲ ۵۵۲۹۵۶۵۳ پایانه بار تهران غرفه۷۸
کاوه سعید پیراسته ۰۹۱۲ – معیر ۰۹۱۲۱۸۷۱۲۱۶ – ۰۹۱۲۱۴۴۴۴۹۶ ۵۵۱۸۰۱۸۵ جاده ساوه مقابل دادگاه چهاردانگه پلاک ۵۴۲
پخش رازی (پخش دارو) مسعودبهرامی ۶۶۷۰۳۵۳۰-۶۶۷۰۱۴۶۹-۶۶۷۰۶۸۱۲ ۶۶۷۵۰۴۶۳ جاده مخصوص کرج بعدازسایپاروبروی شهرک غزالی انبارمرکزی پخش رازی
کوروش بار منوچهر عامری ۰۹۱۲ – علیرضا عامری ۰۹۱۲۱۱۶۲۶۸۶ – ۰۹۱۲۵۵۹۰۸۱۰ ۵۵۰۶۴۱۲۲-۵۵۳۱۳۳۹۸-۵۵۰۶۲۷۶۶ ۵۵۳۰۵۵۲۲ میدان شوش خ شهیدصابونیان ربروی پارکینگ شهرداری پلاک ۶۷
رهپویان جاده ساراابراهیمی ۵۵۲۹۶۲۲۳-۵ پایانه بار تهران – غرفه۲۷۴
متحد سعیدکنعانیان ۰۹۱۲۵۰۲۵۷۴۱ ۵۵۲۹۵۶۹۱-۴ ۵۵۲۹۵۶۹۴ پایانه بار تهران غرفه۷۱
متحدین محمدرضا ارجمند ۰۹۱۲۸۱۳۷۸۹۸ – سعادتمند ۰۹۱۲۱۲۰۳۵۳۴ ۵۵۲۹۶۳۸۵-۸ ۵۵۲۹۵۱۳۹ پایانه بار تهران غرفه۳۰۶
متفق محمدرضا عامری ۰۹۱۲ – عرب ۰۹۱۹۲۵۸۶۹۶۲ ۳۳۷۶۶۹۴۳-۳۳۷۴۱۴۱۸-۳۳۷۵۲۶۲۶۷-۵۵۲۹۶۱۰۴-۷–۳۳۷۶۶۹۴۳- فدائیان اسلام ایستگاه ممتازپ۵۶۱غرفه۲۵۱
مدرس مسعودعامری درقه ۰۹۱۲۳۱۸۵۱۴۲ ۵۵۰۰۴۳۸۷-۵۵۰۳۵۸۱۵-۵۵۲۹۶۳۳۴-۷ ۵۵۰۰۱۰۱۲ شهیدرجائی نبش کمربندی آزادگان پ۲۹۹-پایانه بار تهران غرفه۲۸۶
مشهد مجیدکلانتری ۰۹۱۲۱۰۳۳۹۶۱ ۵۵۵۸۲۰۴۲۰-۵۵۲۹۶۳۱۸-۲۱-۵۵۸۶۰۴۴۵ ۵۵۲۹۷۳۱۹ میدان قزوین روبروی بیمارستان فارابی پلاک۳۲۷پایانه بارتهران غرفه۲۹۸
ملت قاسم حسن زاده ۰۹۱۲ – علی حسن زاده ۰۹۱۲۵۵۸۰۸۹۰ – محسن حسن زاده ۰۹۱۲۱۵۴۸۶۲۷ ۵۵۲۹۶۱۹۲-۴ ۵۵۲۹۶۱۹۵ پایانه بار تهران غرفه۲۵۹
ملت بار علی حسینی سیانکی ۰۹۱۲۲۸۵۴۰۰۶ ۵۵۲۹۵۷۵۷-۶۰ ۵۵۲۹۵۷۵۹ پایانه بار تهران غرفه۸۷
ممتاز علی مهدی زاده ۰۹۱۲۱۱۵۱۶۱۷ فاکس۳۳۷۴۲۹۲۸-۳۳۳۸۳۰۳۰–۵۵۲۹۶۰۰۰-۳ پایانه بار تهران – غرفه۲۳۴-خ-فدائیان اسلام ایستگاه ممتازپ۵۳۵
مهرایران محمد رضا صادقی ۰۹۱۲ – خوش زبان ۰۹۱۲۱۴۳۹۲۶۰ ۵۵۱۵۰۱۹۵_۵۵۲۹۵۴۴۸-۵۱ ۵۵۱۵۰۱۹۵ پایانه بار تهران غرفه ۳۴
میرحسینی علیرضا میرحسینی ۰۹۱۲ – میران ۰۹۱۲۱۲۲۲۹۷۲ ۵۵۳۰۵۵۵۶-۵۵۳۰۵۵۵۳–۵۵۳۰۵۴۷۳- میدان شو ش غربی میدان هرندی پ۸۲۴
میهن مسعودکیانی ۰۹۱۲۵۱۵۱۳۵۹ ۶۶۲۵۵۵۰۳ ۶۶۲۵۵۹۰۰ جاده قدیم کرج ۴۵متری زرینه روبروی تولیددارو
میهن تور غلامرضامستأجران ۰۹۱۲۳۱۹۶۴۷۲ ۵۵۰۰۱۵۶۷-۵۵۰۰۵۵۱۴-۵۵۵۱۱۷۷۳ ۵۵۵۱۱۷۷۲ خ-شهیدرجائی جنب نان ماشینی ارتش خیابان ستاره پلاک ۳۳
نادربار سهراب کرم ۰۹۱۲۱۰۱۵۴۳۹ – ۰۹۱۲۱۰۶۷۱۲۷ ۵۶۳۸۷۵۱۱ ۵۶۶۷۹۰۷۱ اسلام شهرمقابل مجتمع انبارهای امین زاده پلاک ۲۵۳
نجات ترابر سعید محمد سعیدی ۰۹۱۲۱۸۱۳۸۶۸ – قلی اف ۰۹۱۲۵۱۲۵۹۳۸ فاکس۵۵۲۷۸۴۵۲-۵۵۲۴۵۲۵۰-۵۵۲۴۱۵۹۸ ۵۵۲۵۹۸۶۲ جاده ساوه کیلومتر۷نبش کمربندی آزادگان پلاک ۱۱۸۹
نوبهار رقیه رهبرزاد ۰۹۱۲ – اجدادی ۰۹۱۲۵۴۰۶۵ ۷_۵۵۲۹۶۹۰۵ -۵۵۲۹۶۱۰۰_۳ ۵۵۲۹۶۹۰۶ پایانه بار تهران غرفه۲۵۳
نوبشری امیرعلی رضا نوع بشری ۰۹۱۲۱۰۸۱۷۸۸ – سیادت ۰۹۱۲۲۲۴۵۹۰۷ ۵۵۶۲۵۱۹۸-۵۵۸۰۷۲۰۰ ۵۵۸۱۵۴۱۳ میدان محمدیه خیابان خیام جنوبی پلاک ۲۸۷
هدایت کشور وحیدروغنی ممقانی ۰۹۱۲۶۰۲۲۰۳۱ ۵۵۲۹۵۹۶۵-۸ ۵۵۲۹۶۲۱۱ پایانه بار تهران غرفه۲۱۷
وحدت خواهان علی عامری برکی ۰۹۱۲ – علی پارساکیا ۰۹۱۲۵۲۰۵۳۰۵ – ۰۹۱۲۴۴۷۸۲۹۸ ۳۳۷۶۷۹۷۰-۵۵۲۹۶۲۶۲ ۳۳۷۶۳۳۷۱ فدائیان اسلام دولت آبادپلاک ۶۱۶-پایانه بار تهران غرفه ۲۷۷
وطن امیر مسعود پیراسته ۰۹۱۲ – جوادیان ۰۹۱۲۱۱۱۱۹۵۷ – ۰۹۱۲۲۶۸۶۷۲۱ ۵۵۱۸۷۳۷۳ ۵۵۱۸۷۳۷۳ ابتدای خیابان شهیدرجائی پلاکهای ۶و۴
یادآوران سیدوحیدصفی زاده ۰۹۱۲۱۹۳۳۷۶۳ ۵۵۲۹۶۲۷۹-۸۱ ۵۵۲۹۶۲۸۲ پایانه بار تهران غرفه۳۲۰
یزد شیرازیان محمدباقر مروستیان ۰۹۱۲ – محسن مروستیان ۰۹۱۲۲۸۵۴۵۰۲ – خیزی ۰۹۱۲۲۷۷۰۰۲۰ ۲-۳۳۵۵۸۴۸۱ ۳۳۵۵۸۴۸۳ خیابان ری مقابل خیابان خراسان پلاک۲۹۴
تیزبارآذربایجان حسن همتی ۰۹۱۲۲۰۲۵۶۸۸ ۵۵۲۹۶۰۳۶-۸ ۵۵۲۹۶۰۳۶ پایانه بار تهران غرفه۲۳۳
کهن ترابرآسایش حامدرضاعامری ۰۹۱۲۳۳۴۸۸۷۹ ۵۵۲۹۵۲۲۹-۵۵۰۷۷۷۱۷ ۵۵۲۹۷۶۰۹ پایانه بار تهران غرفه۲۶۷
تعاونی حمل ونقل کوثرری علی طاوسی ۰۹۱۲۱۱۱۷۸۵۵ ۹-۵۵۲۹۵۹۹۶-۵۵۲۹۷۱۰۰ ۵۵۲۹۷۱۰۲ پایانه بار تهران غرفه۲۳۲
نگین ارژنگ جم فریدکلاشی ۰۹۱۲۱۹۸۲۸۸۷ ۵۵۲۹۶۲۳۴-۷ پایانه بار تهران – غرفه۲۸۰
پاینده بارهمدان امیرسلحشوریکتا ۰۹۱۲۱۴۸۰۸۶۰ ۴-۵۵۲۹۵۹۶۲-۵۵۲۹۵۹۲۷-۵۵۲۹۶۲۱۰ ۵۵۲۹۵۹۶۱ پایانه بار تهران غرفه۲۱۹
اطلس بارپارس مژگان سرابندی کیهانی ۰۹۱۲۶۱۹۹۰۰۲ ۵۵۲۱۵۰۰۱-۳-۵۵۲۹۶۱۲۰مستقیم-۵۵۲۱۵۰۰۹ پایانه بار تهران – غرفه۲۴۳
امیدترابرآسیا علی مقصودی ۰۹۱۲۲۱۲۱۵۸۱ ۵۵۲۹۶۰۶۷-۶۹ ۵۵۲۹۶۰۷۰ پایانه بار تهران غرفه۲۴۴
پیام ترابرایرانیان علی عامری شهرابی ۰۹۱۲۱۰۶۰۴۰۶ ۵۵۲۹۶۲۲۶-۹ ۵۵۲۹۶۲۲۶ پایانه بار تهران غرفه۲۷۶
ترابری وحمل ونقل به پخش علی عزیزیان اصفهانی ۰۹۱۲۱۹۸۹۸۶۷ ۶۰۹۱۲۳۲۲-۶۰۹۱۲۵۱۰- ۱۱ میدان آزادی بلواراستادمعین روبروی بانک تجارت پلاک ۱۷۲
مهدیران جمال مقدمی ۰۹۱۲۲۷۲۵۴۸۴ ۵۵۲۹۶۴۲۰-۴ ۵۵۲۹۷۲۵۴ پایانه بار تهران ۳۵
تهران تند رو نورالله رضوانیان ۰۹۱۲۱۰۱۹۹۳۵ ۵۵۲۹۷۱۷۳-۵ -۵۵۲۹۶۱۶۴-۷ ۵۵۲۹۶۱۶۶-۵۵۲۹۷۱۷۶ پایانه بار تهران غرفه۲۶۸
پربار حسن حسینی سیانکی ۰۹۱۲۱۲۰۳۰۵۲ ۵۵۲۹۶۱۴۳-۶ ۵۵۲۹۶۱۴۶ پایانه بار تهران غرفه۲۵۸
پخش پگاه (حصولات عذائی وبهداشت) محمداسماعیل قدس ۰۹۱۲۴۷۹۲۸۳۸ ۶۶۸۰۶۵۰۰ ۶۱۹۳۹۱۰۵ کیلومتر۳جاده قدیم کرج انتهای خیابان فتح هفتم پلاک۵۰صندوق پستی ۱۳۸۶۵/۱۱۱
گیتی نورد مهدی مقتدری ۰۹۱۲۱۲۰۳۲۷۸ ۳۳۹۰۸۳۶۵-۳۳۹۰۷۷۰۶ ۳۳۹۸۲۷۵۸ خیابان ۱۵خردادنرسیده به چهارراه سیروس پلاک ۳۱۷
فلات ایران فریدون حسین زاده کیلومتر۴جاده ساوه
یزدان سیدحسین اعلائی ۰۹۱۲۱۳۹۳۰۷۵ ۵۵۲۹۵۳۴۲-۵ ۵۵۲۹۵۲۴۲ پایانه بار تهران غرفه۵
گسترش شاهد محمدصادق عباسی ۰۹۱۲- باقری (مدیر شعبه تهران) ۰۹۱۲۵۰۰۵۶۴۵ ۵۵۲۹۵۳۲۲-۵ ۵۵۲۹۵۳۲۲ پایانه بار تهران غرفه۱۴
سراسری حامد بار حسن شفیعی نیستانک ۰۹۱۲۱۲۰۱۴۵۸ ۵۵۰۲۷۰۲۳-۶-۳۳۱۳۷۳۹۳-۷-۵۶۹۰۲۳۱۲-۲۱-۵۵۲۹۵۷۸۲-۵ میدان شوش اول خ ری پ۴۳و۴۱وغرفه۱۰۰
تعاونی کامیونداران رودهن-آبعلی زردره کوروش بابائی ۰۹۱۲ – کردبچه ۰۹۱۲۷۳۹۹۵۳۸ – ۰۹۱۲۸۲۴۳۶۷۷ تهران-هرازنرسیده به رودهن روبروی کافه –رستوران گلزارخیابان خورده پاجنب خ کارخانه کیانیت
میثم لواسان سید محمد غریبیان لواسانی ۰۹۱۲۱۰۶۳۴۴۶ ۳۳۸۶۸۶۱۹-۳۳۴۹۷۵۷۵ ۳۳۸۶۴۲۰۶ خیابان خاوران –میدان مشیریه اول سی متری مشیریه دست راست پلاک ۵۲۲
ایران تیر محمد شهسواری پسند ۰۹۱۲۴۳۸۲۴۲۷ ۶۶۱۸۷۶۹۲-۵۵۲۹۶۲۰۰-۳ ۶۶۱۸۴۴۸۳ پایانه بار تهران غرفه ۳۱۷
سیمان تانکر (سیمان) خیرا…آروری نمابر۶۶۷۳۹۱۳۳-۶۶۷۱۱۴۵۵ خ-فردوسی خ کوشک خ ارباب جمشیدی شمالی جنب سیمان تهران شماره۲۰
بزرگ ری عبدالرضاعلیان نصرآبادی ۰۹۱۲۱۲۷۰۳۸۳ ۵۵۲۰۲۱۴۰-۵۵۲۰۳۶۵۸-۷-۵۵۲۰۲۰۵۶ جاده قم باقرآبادبسمت کهریزک حدفاصل درب جدیدودرب قدیم بهشت زهرا
قریب بار (نفتی و کالا) ابوالفضل قریب ۰۹۱۲۱۲۷۱۵۶۳ ۵۵۲۰۸۸۶۲-۷۸ ۵۵۲۰۸۸۶۱ جاده قدیم قم مقابل آسیاب قرمزپ ۶۵۳
سادات اسماعیل حاجی حسینی سفیده ۰۹۱۲۳۹۰۱۹۶۵ ۵۵۲۹۵۸۵۷-۶۰ پایانه بار تهران – غرفه۲۰۶
کیهانمهر محسن رضائیان ۰۹۱۲۱۰۷۹۴۰۱ ۵۵۲۹۵۴۱۴-۶ ۵۵۲۹۵۴۱۷ پایانه بار تهران غرفه۱۹
میهن تورفردوسی مجید بانی شرکاء ۰۹۱۲ – عبدلملکی (مدیر داخلی) ۰۹۱۲۴۷۷۹۷۲۹ ۶۶۷۰۰۷۰۸-۶۶۷۱۷۵۲۷ ۶۶۷۱۷۳۴۱ خ-فردوسی جنوبی پشت بانک مسکن کوچه بهنیا پ۱۴
رهپاک یوسفعلی مرادی پیام ۰۹۱۲۱۸۹۶۹۵ ۵۵۲۳۳۹۷۰-۸–۵۵۳۰۹۵۹۵ ۵۵۲۳۳۹۷۵ خیابان شهیدرجائی جنوبی به سمت جاده قدیم قم روبروی سه راه ترانسفور نبش خیابان نفت پلاک ۳۲۷
طلوع نصرجهان عبدالحسن حاجی پور ۰۹۱۲۱۲۶۸۰۰۱ ۵۶۵۴۶۸۶۰-۱–۵۶۵۴۶۸۶۳ جاده قم شورآبادبعدازجاده واوان خشهیدمدنی انتهای خیابان پلاک۵۶
نوین سیریاران سیدمسعودحسینی ۰۹۱۲۴۹۳۱۰۶۴ ۷۶۴۴۳۶۰۷-۸-۷۶۴۰۰۰۱۶- فیروزکوه –میدان سپاه خیابان ۴۵متری به طرف شمال
آسیا بونکر (سیمان) مرتضی درودیان ۰۹۳۷۱۲۵۳۵۹۶ ۶۶۷۰۹۸۲۵-۶۶۷۰۵۷۹۷- تهران-خیابان کوشک کوچه شهیدانوشیروانی پلاک طبقه سوم
ارابه بونکر (سیمان) محمد حسینی ۰۹۱۲ – میرزائی ۰۹۱۲۱۳۴۴۶۹۹ ۸۸۷۴۱۸۹-۸۸۷۳۰۲۸۰ جاجرود-رودهن جنب کارخانه سیمان
مشفق عبدالرضاحسینی ۰۹۱۲۱۲۶۱۴۱۱ ۵۵۲۰۷۸۱۵-۱۶-۵۵۲۹۷۰۱۵ ۵۵۲۹۷۰۱۵ پایانه بارتهران غرفه۳۰۹
ایران تریلر ناصرصیدی زاده ۰۹۱۲۳۲۲۴۳۱۱ ۵۵۲۹۵۹۵۳-۵-۵۵۲۹۶۲۰۸ ۵۵۲۹۵۹۵۶ پایانه بار تهران غرفه۲۲۳
پیام دانش ترابر علی رمضانزاده ۰۹۱۲۱۱۲۲۹۶۹ ۵۵۲۹۵۳۳۰-۳ ۵۵۲۹۷۲۳۷ پایانه بار تهران غرفه۱۱
سجاد کاظم حسینی سیانکی ۰۹۱۲۳۴۰۹۴۲۵ ۵۵۸۲۰۳۴۲-۵۵۸۲۰۴۷۵- کیلومتر ۶ جاده ساوه جنب باسکول پاکدانه
تهران باردانا ضرغام ابراهیمی ۰۹۱۲۱۳۰۲۶۹۵ ۵۵۲۱۳۹۵۶-۹-۵۵۲۹۶۱۴۸-۵۱ ۵۵۲۹۷۰۵۳ پایانه بار تهران غرفه۲۶۰
آبادان جعفر لواسانی ۰۹۱۲ – اله کرم (مدیر شعبه غرفه) ۰۹۱۲۹۳۶۶۵۳۳ ۶۶۸۰۸۷۲۴-۵۵۲۹۵۸۵۵ ۶۶۸۰۸۷۱۸ پایان بار تهران غرفه ۲۰۴-کیلومتر۵جاده قدیم کرج ترمینال شماره ۲
سنگین ترابر منوچهراحمدی ۰۹۱۲۱۱۹۸۴۳۵ ۷-۸۸۷۰۲۳۹۶-۸۸۷۱۹۱۲۵–۸۸۷۲۱۵۲۶فاکس خ-ولیعصرچهارراه مطهری ابتدای فتحی شقاقی پ-۲۴واحد۲
راهوار حسین زندیه ۰۹۱۲۱۱۵۵۵۱۱ ۵۵۲۹۶۰۱۶-۱۹ پایانه بار تهران – غرفه۲۴۲
کاروان باربهاران ولی ا…محمدی ۰۹۱۲۲۴۸۰۹۹۵ ۵۵۲۹۶۰۷۹-۸۲- ۵۵۲۹۶۰۸۲ پایانه بار تهران غرفه۲۵۰
آذرآباد (سیمان) ناصر ستوده منش ۶۶۷۱۴۳۸۰ ۶۶۷۲۴۱۵۱ خ فردوسی شمالی خ تقوی )کوشک(بن بست انوشیروان پلاک۲
جهادنصر هاشم کیائی ۰۹۱۲ – امجدی فر ۰۹۱۲۵۴۶۶۶۸۵ فاکس-۴۴۹۰۵۹۲۸-۴۴۹۰۵۹۱۷-۱۸ ۴۴۹۰۵۹۲۸ کیلومتر۱۲جاده مخصوص کرج بعدازپمپ بنزین پلاک ۲۷۳
سیمان فله کهل (سیمان) ذوالفقارخراسانی ۰۹۳۶۵۱۸۹۹۴۴ ۶۶۷۲۵۹۳۲-۶۶۷۰۶۷۵۱- میدان فردوسی خ فردوسی خ شهیدتقوی کوچه انوشیروانی ساختمان ۱۸طبقه سوم واحد۸
پاک (سیمان) مجیدقیصری سهرابی ۰۹۱۲۱۳۸۳۶۵۲ فاکس۶۶۷۱۴۷۸۴-۶۶۷۴۰۱۰-۶۶۷۴۴۰۱۱—۶۶۷۱۴۷۸۴فاکس خ- فردوسی خ کوشک کوچه انوشیروان پلاک۱۰۲ طبق دوم
وحید محمدمحمدی ۰۹۱۲۱۱۲۹۶۶۸ ۵۵۲۹۵۸۶۹-۷۲ ۵۵۲۹۵۸۷۰ پایانه بار تهران غرفه شماره۲۱۲
پویش ترابرکالا زمان (محمولات خطرناک) برفرازی ۰۹۱۲۱۶۴۶۰۴۲ جاده ساوه بعدازسه راه آدران خیابان یخسازی سمت چپ فرعی چهارم
متوکلین علی اردستانی ۰۹۱۲۱۳۵۱۲۵۳ ۵۵۲۹۵۷۱۷-۲۰ ۵۵۲۹۵۷۱۹ پایانه بار تهران غرفه۹۰
نوید بهمن محمدامینی راد ۰۹۱۲۱۵۰۱۲۱۵ – امینی راد ۰۹۱۲۱۰۳۱۵۹۳ ۶۶۹۶۳۶۳۴-۵۵۲۹۶۰۳۲-۴ ۸۸۵۷۳۲۳۳ جاده ساوه سه راهی آدران ۸۰۰متربه سمت رباط کریم-پایانه بار تهران ۲۴۱
درخشنده بار (کالا و نفتی) عزیزاله درخشنده ۰۹۱۲ – محسن درخشنده ۰۹۱۲۱۰۱۶۴۶۶ فاکس۶۶۶۱۳۳۴۲–۸-۶۶۲۵۵۵۷-۶-۶۶۹۳۶۳۷ بلوارجاده قدیم قم کرج ایستگاه فردوس نبش خ طالقانی پلاک۶۷۳
تهران صابر حسین صابری آتباتان ۰۹۱۲ – کریم صابری اصلی ۰۹۱۲۱۱۲۹۰۴۴ ۵۵۲۴۲۲۰۹-۵۵۲۴۶۴۷۵ ۵۵۲۴۳۹۸۲ کیلومتر ۷ جاده ساوه پلاک ۱۱۳۱
بهبارنوین جاده قدیم قم سه راهی خیر آباد مقابل سه راه دوم جنب آرد اطلس
حقیقت کردستان مجید شمسائی ۰۹۱۲۱۷۵۳۵۵۰ – حقیقت طلب ۰۹۱۲۱۹۸۵۱۱۹ ۵۵۲۵۴۰۳۰-۵۵۲۵۴۳۵۴ جاده ساوه کیلومتر ۱۱ روبروی شرکت صافیاد پلاک ۷۸
کوشش بار محسن رمضانزاده برکی ۰۹۱۹۰۰۶۰۸۳۰ ۵۵۳۱۹۵۹۴-۵۵۳۱۷۷۷۱-۵۵۳۱۲۴۲۵- فدائیان اسلام ایستگاه تهران پ۵۳۱/۳
کویرطاهر حسین طاهرنژاد ۰۹۱۲۱۲۲۱۹۱۹ ۳۳۴۲۱۴۵۰-۵ ۳۳۴۲۱۴۴۹ جاده خاوران سه راه سیمان ضلع جنوبی کارخانه سیمان تهران پ۱۳۹
رسالت ترابر میرمصطفی سیدی ۵۵۲۹۵۹۷۳-۶ پایانه بار تهران – غرفه۳۱۱
پاکروبونکر (سیمان) احمدخسروانی ۶۶۷۱۸۳۲۸-۶۶۷۲۴۴۲۱-۶۶۲۰۹۴۹ تهران فردوسی شمالی خیابا ن کوشک پلاک۶۱صندوق پستی ۱۸۱/۱۴۴۵۵
نمونه راه تهران علی کامرانی ۰۹۱۲۱۳۹۷۵۷۷ ۱۱-۵۵۲۴۳۸۱۰-۵۵۲۴۳۶۴۳ ۵۵۲۴۵۳۵۴ جاده ساوه چهاردانگه بعدازآتش نشانی جنب فروشگاه رفاه
جاده نورد مسعود شاکری ۰۹۱۲۱۲۵۰۶۷۷ – ۰۹۱۲۲۰۴۵۹۶۸ ۵۵۲۹۵۲۵۹_۵۵۲۹۵۴۰۳-۵ ۵۵۲۹۵۴۰۲ پایانه بار تهران غرفه۲۵
پیک جاوید مقصود علی همتی ۰۹۱۲۳۰۰۱۱۹۵ ۵۵۱۸۶۸۶۸-۵۵۲۹۵۳۱۰-۱۳_۵۵۲۹۷۴۱۱-۲ ۵۵۲۹۷۴۱۰ شوش غربی سه راه خیام جنب مسجد فرازنده پ ۳۲-پایانه بار تهران غرفه۸
شایسته بار سید زینب حسینی خالجیری ۰۹۱۲۵۸۷۱۳۲۷ ۵۵۲۴۳۳۱۸-۵۵۲۴۷۰۲۴-۵-۵۵۲۹۵۴۹۲ پایانه بار تهران – غرفه۲۹-کیلومتر۷جاده ساوه نبش کمربندی آزادگان پ ۱۱۵۱
طریقت راه فارس مهین جهرمی ۰۹۱۲ – یوسفی ۰۹۱۲۱۰۲۲۷۹۵ ۵۵۲۰۹۶۹۶-۵۵۲۰۷۶۸۰-۵۵۲۰۱۲۱۰ ۵۵۲۰۷۶۸۰ جاده قدیم قم نرسیده به باقرآبادجنب سایپاپرس پلاک ۴۴۰
زاهدانبار فرهاد خرسند ۰۹۱۲ – داوود خرسند ۰۹۱۲۲۵۰۲۹۱۳ ۵۵۰۵۶۱۶۱-۵۵۳۰۲۸۴۸ ۵۵۳۱۰۸۴۹ شوش غربی خیلبان شهیدمرسلی-خ شهیدعالی پلاک۷۹
آریا سیر فرزین حسن نژاد ۰۹۱۲۱۷۲۷۲۲۶ ۵۵۲۹۶۴۱۳-۶ ۵۵۲۹۴۶۱۴ پایانه بار تهران غرفه۲۹۹
اتحاد شیراز محمدرضا عامری سفیده ۰۹۱۲۱۰۳۸۰۹۷ – ۰۹۱۲۱۲۶۸۷۴۶ ۵۵۲۲۳۷۶۹-۵۵۲۹۵۶۵۹-۵۵۲۱۵۱۰۴ ۵۵۲۹۵۶۵۹ جاده قم باقر آباد سه راه بهشت زهرا پایانه بار تهران غرفه۸۲
پیمانبارپارس غضنفر نجاتی پور (مدیر) ۰۹۱۲۱۳۲۲۴۰۳۹ – نجاتی پور ۰۹۱۲۱۱۳۳۱۰۹ ۵۵۲۵۵۰۶۴-۵۵۲۴۲۹۲۹-۵۵۲۷۵۹۰۴_۷ ۵۵۲۷۵۹۰۳ تهران-کیلومتر۱۱جاده ساوه مقابل پست برق سینا پلاک ۲۰۹
آذر باسمنج حسین آذری باسمنج ۰۹۱۲۱۴۹۴۰۹۲ ۵۵۲۹۵۶۶۷-۷۰ ۵۵۲۹۵۶۶۹ پایانه بار تهران غرفه ۸۳
کسری فر محمدرضاعامری برکی ۰۹۱۲۱۲۵۹۵۸۵ ۳۳۳۸۵۳۵۸-۹ ۳۳۲۵۷۵۱۰ خ فدائیان اسلام جنب پمپ بنزین دولت آبادخ سوم پ۱۰
اطمینان بار فضل ا…جهرمی ۰۹۱۲۳۸۳۷۰۷۶ ۵۶۵۴۰۰۵۵-۵۶۵۴۴۸۰۷ ۵۶۵۴۰۰۴۸ جاده قدیم قم شورآبادجاده واوان بعدازپیچ اول میدان قیصرآبادی
پارسیا ن راه (تامین پیمان پارس) محمدحسن تبارکی ۰۹۱۲۳۱۵۸۵۶۹ – ۰۹۱۲۱۰۵۴۴۵۹ ۵۵۲۰۳۰۱۸-۵۵۲۱۲۹۳۰-۵۵۲۰۱۱۱۷ ۵۵۲۱۵۹۰۰ جاده قدیم قم درب بهشت زهرا بین باقرآبادوکهریزکپلاک ۵۳
فردوس باریزد علیرضا لازمی ۰۹۱۲۲۳۶۰۷۲۱ ۵۵۲۹۶۰۷۱-۴- ۵۵۲۹۶۰۷۲ پایانه بار تهران غرفه۲۴۶
طاوس ترابرعصر (کاروان ترابر عصر) غضنفزطاوسی ۰۹۱۲۵۰۵۰۵۰۷ ۵۵۵۰۳۶۱۰-۵۶۱۶۸۰۱۰۱-۵۵۵۰۳۰۰۷۲ ۵۵۵۰۳۶۱۰ میدان تره بار مرکزی فاز یک بین سالن پنج و هشت ساختمان اداری پلاک ۸
گلسپار حجت اله حسینی ۰۹۱۲۱۵۸۱۲۲۳ – بیگدلی ۰۹۱۲۱۳۳۴۹۴۶ ۵۵۲۹۵۸۸۵-۸ ۵۵۲۹۵۸۵۶ پایانه بار تهران غرفه۲۰۹
رفیع بار رفیع سعادتمند ۰۹۱۲۱۱۳۸۵۲۷ ۵۶۵۴۲۲۷۰-۴-۵۵۲۹۵۳۷۳-۶ ۵۵۲۹۷۹۲۹ ۶۰متری شورآبادخیابان سوم جنوبی پلاک۵-پایانه بار تهران غرفه۱۸
فیروز سیلیس اسماعیل سراج ۰۹۱۲۱۳۲۴۹۹۹ ۶۲۲۴۱۱۱-۶۲۲۶۶۳۲-۸۸۷۵۴۴۷۰-۴۰۱۳ _ فیروزکوه-۴۵متری نرسیده به سه راه تأمین ماسه ریختگری جنب باسکول
خاتم پیما علی بلندی بزرگ ۰۹۱۲۱۱۱۵۴۸۷ – ۰۹۱۲۱۱۱۴۸۷۷ – ۰۹۱۲۱۲۲۷۵۲۵ جاده ساوه سه راه ابوذر پلاک ۲۰۸
ره گستران میرمحسن سیدمقدسی ۰۹۱۲ – آقای محمودیان ۰۹۱۲۳۰۶۳۴۶۸ ۰۲۲۹-۴۲۲۴۰۷۱-۴۲۲۵۵۶۰- جاده ساوه اول رباط کریم روبروی تالارگل سرخ کدپستی ۳۷۶۱۹۶۴۷۳۹
اتحاد آران اردشیر اسدیان ۰۹۱۲۶۱۹۶۲۲۰ ۵۵۲۹۵۵۲۰-۳ ۵۵۲۹۵۵۲۳ پایانه بار تهران غرفه ۵۰
روزبار محمد رمزی ۰۹۱۲۲۳۸۶۰۷۷ – مسعود رمزی ۰۹۱۲۳۷۵۱۳۴۱ ۵۶۵۴۰۲۸۸-۹-۵۵۲۰۶۳۶۳ ۵۵۲۰۶۳۶۳ جاده قم بعداز۶۰متری شورآبادجاده واوان نبش کوچه سپیدمرغ
دائم بار محسن حسینی ۰۹۱۲۱۷۶۴۰۶۷ ۶۹-۵۵۲۹۶۲۶۷ ۵۵۲۹۶۲۷۰ جاده قم جاده واوان جنب سپیدمرغ وغرفه ۲۷۳
طاوس ترابروحدت علی رسولی ۰۹۱۲۲۷۹۹۵۰۸ ۵۵۲۹۵۳۰۱_۴۴۹۸۱۵۲۷-۸_۵۵۲۹۵۴۶۰-۳ ۴۴۹۸۷۰۴۹ پایانه بار تهران غرفه۴۰
بین المللی خلیج فارس (گندم و آرد ایران) سعید کاشانی اردستانی ۰۹۱۲۱۸۲۷۳۳۸ ۵۶۳۴۳۰۱۰-۹۳-۵۵۲۹۵۷۹۰-۵۶۳۷۱۷۷۴ ۵۶۳۴۳۸۷۷ کیلومتر۱۷جاده ساوه-پایانه بار تهران غرفه۱۰۴
همکاران شیلات شهرام قهرمانزاده آقا باقر ۰۹۱۲۲۲۴۱۸۹۸ – رمضانزاده ۰۹۱۲۱۱۲۲۹۶۹ ۵۵۲۹۵۴۵۲-۵-۵۵۲۹۷۲۰۰ ۵۵۲۹۷۲۲۰ پایانه بار تهران غرفه۳۶
نمونه بار عبدل آباد مهران آریامنش ۰۹۱۲۵۳۸۷۳۲۱ ۵۵۲۹۶۱۹۶-۹- ۵۵۲۹۵۱۰۰ پایانه بار تهران غرفه۲۵۷
امین بهار علی اصغرعامری ۰۹۱۲۱۱۴۴۴۸۴ ۵۶۵۴۶۷۶۱-۴ ۵۶۵۴۵۸۰۰ جاده قم جاده واوان جنب قیر ستارزاده پلاک ۲۵۱
صابرترابر ولی اله اسدی ۰۹۱۲ – علی عامری ۰۹۱۲۳۸۸۷۷۲۱ – ۰۹۱۲۱۷۷۲۹۲۶ تهران بزرگراه امام رضا جنب شهرک کاروان گاراژ شماره ۲خاوران کدپستی۱۸۵۵۹۸۴۹۶۸
تهران سواران غلامرضاآهنامه ۰۹۱۲۶۳۴۸۰۸۶ ۵۵۲۹۵۳۸۵-۸-۶۶۶۹۰۰۸۵ ۶۶۲۷۸۸۹۳ پایانه بار تهران غرفه۲۴
بهبهان بار اسماعیل اکبری ۰۹۱۲۳۰۱۳۴۷۰ ۵۵۰۲۳۸۳۰-۶-۵۵۲۹۵۸۷۳-۵۵۰۲۳۸۳ ۵۵۲۹۵۸۷۴ پایانه بار تهران غرفه۲۱۴
اشکان راه سعیدباقرزاده ۰۹۱۲۱۹۱۶۶۰۷ ۵۵۲۹۷۲۰۰_۵۵۲۹۵۴۷۲-۵ ۵۵۲۹۷۲۳۷ پایانه بار تهران غرفه۱۶
مهتاب اکبر عامری ۰۹۱۲ – علی عامری ۰۹۱۲۱۱۳۶۲۷۹ – ۰۹۱۲۱۰۲۵۷۹۹ ۵۶۵۴۶۲۳۴-۵۵۲۹۷۱۱۳ ۵۶۵۴۰۵۳۱ پایانه بار تهران غرفه ۲۴۹
شیفته بهار داودرضاطالبی ۰۹۱۲۱۱۲۸۴۳۵ ۵۵۲۹۶۰۲۸-۳۱ پایانه بار تهران – غرفه۲۳۷
قیام باریزد محمدصفاجو ۰۹۱۲ – رضائیان ۰۹۱۲۱۲۶۷۱۸۸ ۵۵۲۹۵۲۳۷-۵۵۲۹۶۹۲۱-۵۵۲۹۵۳۱۹-۲۱ ۵۵۲۹۵۳۱۸ جاده قدیم قم ابتداجاده واوان سمت چپ پلاک۶۷۱وپایانه بار تهران غرفه۱۲
عقاب صحرا عباسعلی عامری ۳۶۴۶۲۹۶۰-۶ جاده خاوران کیلومتر۱۵بعدازپمپ بنزین صحرادست چپ
پروانه گردان حسن پارسازاده ۰۹۱۲۱۱۲۸۰۵۸ ۵۵۲۹۶۰۹۲-۵-۵۶۵۴۵۷۳۱-۵۶۵۴۵۰۹۴-۵ ۵۵۲۹۶۰۹۲ جاده قم بعدازکهریزک قاسم آبادمقابل بانک تجارت پ ۲۲غرفه۲۵۶
سحرترابرگیتی (نفتی) ساره رضی ئی ۰۹۱۲۱۲۰۴۰۵۶ ۵۵۲۱۲۴۷۲ جاده قم بعدازسه راه ترانسفور مجتمع کارون واحد۷
آذرخش جاوید سیدمسعودکسائی ۰۹۱۲۱۲۳۷۳۷۷ ۵۵۲۹۶۳۹۷-۴۰۰ ۵۵۲۹۶۴۰۰ پایانه بار تهران غرفه۳۰۷
راه طلائی دماوند محمدعلی محمدی ۰۹۱۲۱۱۹۳۴۰۵-۰۹۱۲۱۴۴۶۲۱۱-۵-۰۹۱۲۲۵۷۴۵۹۶ ۷۶۳۴۲۸۲۴ دماوند-گیلاوند خ-آیت ا…خامنه ای روبروی مصالح ساختمانی پورمحمودی
جانبازان اصغریوسفی ۰۹۱۲۶۷۷۲۴۲۲ ۵۵۲۹۶۲۴۴-۶ ۵۵۲۹۶۲۴۳ پایانه بار تهران غرفه۲۸۴
مهران ترابرغرب محمدجوادعامری شهرابی ۰۹۱۲۵۱۰۸۳۰۶ ۵۵۲۹۶۰۴۴-۷ ۵۵۲۹۶۰۴۶ پایانه بار تهران – غرفه۲۲۹
سهراب ترابر علی آقاجانی ۰۹۱۲۶۵۹۱۹۰۰ ۵۵۲۹۵۷۱۴-۶ ۵۵۲۹۵۷۱۳ پایانه بار تهران – غرفه۸۸
سوادبار رضاحسن زاده ۰۹۱۲۱۲۴۵۷۳۴ ۵۵۲۹۵۶۷۵-۸ پایانه بار تهران – غرفه ۷۹
جاویدبارورامین علی یارکریمی ۰۹۱۲۱۱۱۷۸۵۵ ۳۶۱۲۸۱۹۸-۳۶۱۲۳۱۹۸ ۳۶۱۲۸۱۹۸ قرچک-خیابان تهران ورامین جنب پمپ بنزین
تهران حامی پویا (اردستان بار) دادورضاحسینی سیانکی ۰۹۱۳۱۶۱۹۳۴۶ ۵۵۲۹۶۳۱۰-۲-۵۵۲۹۵۱۲۴ ۵۵۲۹۶۳۱۳ پایانه بار تهران غرفه۲۹۴
بهزاد ترابر رسول اصغری ۰۹۱۲۱۷۵۶۸۶۴ ۷۳-۵۵۲۹۵۹۶۹-۵۵-۵۵۲۱۳۹۵۰ ۵۵۲۹۵۹۷۲ پایانه بار تهران غرفه۲۱۵
زمرد راه منوچهر صیادی اسکوئی ۰۹۱۲ – علی صیادی ۰۹۱۲۱۳۱۱۶۳۵ – پویان ۰۹۱۲۱۸۹۶۹۵۴ ۴۰۱-۵۵۲۹۵۳۹۸-۵۵۸۰۶۹۱۱-۵۵۸۰۹۴۲۸ شوش غربی بعد از میدان هرندی پلاک ۷۹۱غرفه۲۷
راه فرزانگان کریم اسدالهی ۰۹۱۲۵۰۲۵۲۳۷ ۵۵۲۹۵۶۲۶-۹ پایانه بار تهران – غرفه۵۷
شمال کناره سلطانعلی خلیلی ۰۹۱۲۳۴۸۹۵۸۶ ۵۵۳۰۳۹۲۵ ۵۵۳۳۰۶۳۹ مصطفی خمینی بعدازچهارراه سیروس جنب هنرستان بهبهان پلاک ۲۳۱
ارجمند سیر حسن ارجمند ۰۹۱۲۱۱۴۷۰۱۶ ۳۳۴۰۹۸۵۶-۹-۳۳۴۰۰۴۸۶-۹۲ ۳۳۴۰۹۸۳۳ شهرری کیلومتر۲جاده ورامین دست راست
عصرترقی مهتاب شادیان ۰۹۱۲ – مهرآبادی (مدیر دفتر) ۰۹۱۲۰۸۵۷۱۵۱ ۳۳۵۵۲۷۳۸-۳۳۵۵۱۴۶۸-۳۳۵۶۱۷۰۷ ۳۳۵۶۷۵۵۹ خیابان ری ایستگاه دردارپلاک۵۸۹
سریع باردقت مرتضی صالحی شهرابی ۰۹۱۲۱۳۸۱۹۵۴ ۵۵۲۹۶۲۶۳-۶- پایانه بار تهران – غرفه شماره۲۷۵
صداقت بارفشارکی محمدعلی غلامی فشارکی ۰۹۱۲۱۰۲۰۶۷۲ ۵۵۲۹۵۴۷۶-۹ ۵۵۲۹۵۴۷۶ خیابان شوش میدان شهیدهرندی- پایانه بار تهران غرفه۳۷
آریاترابر تهران (کمین بار رباط) محمدرضا برخورداری ۰۹۱۲۷۳۴۰۵۶۶ ۵۵۲۹۵۹۰۲-۴ ۸۹۷۸۹۳۴۰-۵۵۲۹۵۹۰۴ پایانه بار تهران غرفه۲۰۲
اردستان بندر (نسیم نصربندر) سیدمرتضی طباطبائی اصل ۰۹۱۲۱۸۸۱۳۱۵ ۵۵۲۹۶۲۵۱-۳-۵۵۲۹۷۱۶۳ ۵۵۲۹۶۲۵۴ پایانه بار تهران غرفه۲۸۱
آزاد نوبارافق محمدباقرکردی سنبل آبادی ۰۹۱۲ – مرادی (مدیر داخلی) ۰۹۱۲۱۹۴۵۴۳۹ ۵۵۲۹۵۵۲۸-۳۱ ۵۵۲۹۵۵۳۰ پایانه بار تهران غرفه ۵۴
راهیان عدالت تهران محمدمظفری درباغی ۰۹۱۲۱۰۱۹۹۱۳ ۵۵۲۹۶۳۶۳-۷ _۵۵۲۹۷۲۶۳-۴ ۵۵۲۹۶۳۶۴ پایانه بار تهران غرفه شماره۳۱۹
شاهین ترابرشهریار ولی اله سلیمانی ۰۹۱۲۳۱۳۵۵۴۰ ۶۵۶۶۳۷۱۸-۱۷ شهریاربلوارمیدان بسیج کیلومتر۱جاده رباط کریم
جهان مهربار شهلا جباریان ۰۹۱۲ – جعفری ۰۹۳۸۱۷۷۷۸۷۲ – ۰۹۱۲۲۷۲۳۵۷۵ ۷۱-۵۵۲۹۵۴۶۸- ۵۵۰۷۲۳۱۵ میدان شوش اول فدائیان اسلام پ۴۷و۴۵غرفه۴۱
خوش رکاب البرز علی علمدار ۰۹۱۲۱۳۱۳۰۶۲ ۴۴۵۲۵۹۱۱-۵۶۵۴۱۹۶۵ ۴۴۵۱۸۹۳۱ شورآباد بین خیابان واوان وشهیدمدنی روبروی شرکت حمل ونقل مهتاب
پیک نوید سرعت حمدساعد نقیب زاده طباطبائی نائین ۰۹۱۲۳۳۵۶۹۳۸ – ۰۹۳۰۱۷۶۲۸۶۸ ۵۵۲۹۷۲۵۵-۸_۵۵۲۹۶۲۵۵-۸ ۵۵۲۹۷۲۵۸ پایانه بار تهران غرفه۲۷۹
پیک ترابر علی احمدی بختیاری ۰۹۱۲۱۸۹۰۳۵۹ ۵۵۲۹۵۵۱۷-۱۹ ۵۵۲۹۵۵۱۶ پایانه بار تهران غرفه۴۸
باران باررباط علی جلیل زاده ۰۹۱۲۵۰۳۰۸۸۴ ۵۶۴۳۵۴۸۲-۳-۵۶۴۱۲۱۵۵ ۵۶۴۱۱۳۳۴ کیلومتر۳۰جاده ساوه، بعدازمیدان امام خمینی)ره( کدپستی۳۷۶۱۸۴۸۴۹۵
تضامنی شانیابی احمدشانیابی ۰۹۱۲۵۳۸۴۳۰۴ منزل۵۵۳۳۲۵۳۸-۵۵۰۵۹۹۲۲ ۵۵۰۵۵۶۰۳ خیابان شهیدرجائی بعدازسیلو مقابل پمپ بنزین پ۶۰۵
سریع رو حسینی محسن شادی فر ۵۵۲۴۶۸۸۱-۵۵۲۴۶۰۳۳- جاده ساوه کیلومتر ۱۱ جنب شرکت صافیاد پلاک ۹۶۲
یگانه رخش اکبرقنبریان علویجه ۰۹۱۲۱۰۰۴۵۱۲ ۵۵۲۹۵۵۱۲-۴ ۵۵۲۹۵۵۱۵ پایانه بار تهران غرفه۴۶
کرمانشاه جواد معینی آراء ۰۹۱۲۲۹۰۳۵۶۶ – گلی ۰۹۱۲۱۴۷۳۶۲۱ ۵۵۲۹۵۴۰۰-۱ ۵۵۲۹۵۳۹۸ جاده ساوه بعدازنعمت آبادکیلومتر۴جنب گاراژبین الملل پلاک ۳۴۹
ایران بلغارستان پرویزتورانی ۰۹۱۲۴۲۲۲۶۳۶ ۴۴۹۰۷۱۶۱-۶۸ ۴۴۹۰۷۱۶۹ تهران-کیلومتر۱۲جاده مخصوص کرج خیابان سپاه اسلامخیابان جلال
ستارگان پارسی ایرانیان قاسم کمالی ۰۹۱۲۲۸۴۳۹۱۰ ۰۲۲۱۶۲۴۰۲۱۷-۶۲۴۰۲۱۶-۶۳۷۸۰۰۶-۷ فیروزکوه-کیلومتر۷جاده تهران جنب پمپ بنزین نمرود
کوه رخش رضاعسکری ۰۹۱۲۱۱۳۰۲۰۱ ۵۵۲۹۵۷۲۵-۸- ۵۵۲۹۷۸۳۱ پایانه بار تهران غرفه۹۴
خلیج فارس ترابر بیدا ذبیعی ۰۹۱۲ – تقی زاده ۰۹۱۲۲۸۰۴۴۴۴ ۵۵۲۷۴۰۴۰ ۵۵۲۷۱۸۷۱ جاده خاوران نرسیده به پلیس راه شریف آباد جنب پمپ بنزین آزادگان
جاده رانان فاضل نادرعلی محمدی کلهری ۰۹۱۲۳۲۴۴۴۶۳ ۵۵۲۹۵۵۸۲-۵-۵۵۲۹۵۴۲۹ ۵۵۲۹۵۴۲۹ پایانه بار تهران غرفه۶۲
دماوندسیر حسین رادمهر)حسن اسدالهی( ۰۹۱۲۳۱۲۱۵۵۵ -۷۶۳۲۵۰۵۷-۷۶۳۲۱۷۸۸ دماوند-میدان معلم خیابان فرهنگ کدپستی ۳۹۷۱۸
قصرباربهاران حسین خان محمدی ۰۹۱۲۳۰۸۲۴۶۱ ۳۳۴۹۷۵۵۳-۴ ۳۳۸۶۰۹۱۵ جاده خراسان بعدازگردونه تنباکوئی روبروی شرکت توان گاز
آبسردسیردماوند محمدمرشدبابائی ۰۹۱۲۲۴۰۸۹۴۳ ۷۶۳۷۲۲۳۶ دماوندآبسردبلوارامام خمینی نبش چهارراه بهشتی پلاک۳۸۴و۳۸۶
تیزرانان نصر حسین طاوسی ۰۹۱۲۱۱۲۵۸۵۱ ۵۵۲۹۶۰۸۳-۶ ۵۵۲۹۶۰۸۵ پایانه بار تهران غرفه۲۵۲
فدک یاران علی جدی آتباتان ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۱۸ ۵۶۳۹۱۲۴۰-۵۶۳۹۱۲۳۱ تهران کیلومتر۳۰جاده ساوه بعدازسه راه آدران روبروی رستوران تخت جمشید
محسن بارخلخال شکرعلی محمدی ۰۹۱۲۶۷۱۸۱۳۹ پایانه بار تهران – غرفه شماره۳۲۲
شکوهیاران بار مرتضی کاظمی ۰۹۱۲۱۷۱۵۸۹۸ ۵۵۲۹۵۳۷۷-۸۰- ۵۵۲۹۵۳۸۸ پایانه بار تهران غرفه۲۰
میثم ترابرکار قادر بهروزی آتباتان ۹۱۲۲۰۰۵۸۸۱ -۵۵۲۶۱۲۰۰-۴ کیلومتر۹جاده ساوه گاراژمیثم ترابرکار
خورشید بار مجیدفرجی ۰۹۱۲۱۱۲۵۰۵۴ ۵۵۲۹۵۵۹۸-۶۰۱ ۵۵۲۹۵۵۹۸ پایانه بار تهران غرفه۷۰
تیر تاز مرتضی عامری ۰۹۱۲۱۳۳۳۰۷۲ – شمشکی ۰۹۱۲۱۴۳۸۲۲۳ ۲-۵۰۰۳۲۵۱-۵۵۲۹۶۳۴۶-۹ ۵۵۲۹۶۳۴۶ پایانه بار تهران غرفه۲۸۵
ناصرباررباط ناصر میرزاده ۰۹۱۲۱۱۹۴۱۴۶ ۵۶۴۲۷۰۷۰-۵۶۴۲۶۰۶۰ ۵۶۴۲۳۷۸۰ رباط کریم ۲۰۰مترمانده به پلیس راه سابق
رابط بارصبا زهرا الفت منش ۰۹۱۲ – فوادوالیزاده ۰۹۱۲۶۰۶۹۱۴۲ – والیزاده ۰۹۱۲۱۲۷۸۳۲۰ ۵۶۸۶۳۵۲۰-۱ جاده ساوه کیلومتر۲۷بعدازسه راه آدران روبروی باسکول طادتکنیک
تضامنی رئیسی وشرکاء رضا رئیسی مزدآبادی ۰۹۱۲۱۱۱۸۳۳۰ ۵۵۳۱۱۶۳۳-۵-۵۵۲۹۵۴۲۲-۵۵۰۷۰۰۰۲ ۵۵۰۵۰۷۱۴ اتوبان بعثت نرسیده به چهار راه فدائیان -پایانه بار تهران غرفه۱۵
گلدشت دماوند حسین حاج آقایی ۰۹۱۲۶۱۰۰۱۳۶ ۷۶۳۹۶۸۳۱-۷۶۳۹۴۵۱۸-۷۶۳۶۲۳۳- دماوند-کیلومتر۲۲روستای جابان
عارف راه احمدعارف نظری ۰۹۱۲۱۲۶۱۸۰۰ ۳۶۴۶۲۶۸۸-۹ ۳۶۴۶۶۵۵۹ پاکدشت خاتون آباد جنب بیمه ایران پلاک ۱۶۶۸
ظفرترابر احمدعامری سفیده ۰۹۱۲۱۰۲۵۷۹۹ ۵۶۵۴۳۴۷۱-۵۶۵۴۲۳۵۸ ۵۶۵۴۰۵۳۱ جاده قم شورآبادروبروی جاده واوان کدپستی ۱۸۱۱۸۱۳۳۴۷۵
زرین بهار نادرزمانی ۰۹۱۲۱۵۹۸۳۱۷ فاکس۳۳۷۴۶۸۴۶–۳۳۷۴۱۳۹۹-۳۷۴۱۴۰۰ بلوارشهرزاد-جاده سوم شهرری نرسیده به میدان دولت آباد
پیک کویر محمدعلی حسن زاده ۰۹۱۲۱۹۹۹۶۹۸ ۵۵۲۰۷۸۱۱-۲۰ ۵۵۲۰۷۸۱۵ جاده قدیم قم روبروی درب باب الرضا-پایانه بار تهران غرفه ۲۹۳
شادگان ترابر(بنیان ترابرپارس) محسن حسینی ۰۹۱۲۶۴۵۷۶۸۰ ۵۵۲۹۵۵۷۳-۶ پایانه بارتهران غرفه۵۸
نگین ترابرقائم مهدی غلامی فشارکی ۰۹۱۲۱۸۸۲۳۵۱ ۵۵۱۸۷۴۵۴و۶۱ ۵۵۱۸۷۴۵۰ شوش غربی میدان هرندی پلاک ۶۲۱
فیروز رخش ابراهیم فیروزدر ۰۹۱۲۳۲۵۶۸۸۵ ۵۵۲۶۱۹۹۳ ۵۵۲۴۴۴۸۲ جاده ساوه چهاردانگه ۲۰۰متربالاترازمخابرات سمت چپ پلاک ۱۸۹
دیمه بارفیروزکوه سیدعسگرحسینی ۰۹۱۲۱۳۳۰۰۰۳ ۰۲۲۱۶۲۲۰۳۰۰-۴وفاکس۰۲۲۱۶۲۲۰۳۰۵ فیروزکوه سه راه امیریه جنب نانوائی
ستارگان جاده بهمن فروزنده لنگرودی ۰۹۱۲۳۰۴۷۱۴۹ ۵۵۲۹۵۹۴۲-۴- ۵۵۲۹۵۹۴۱ پایانه بار تهران غرفه۲۲۸
پخش هجرت (پخش دارو) مجیدزوجاجی فاکس۶۶۴۶۴۷۸۵-۶۶۴۶۱۹۳۳-۶۶۴۶۱۳۹۴ شادآباد-خیابان هفده شهریورچهارراه نوظهورخ شهیدمختاری
گیتی بارکوهسار مجید رضا زاده ۰۹۱۲۱۰۶۵۴۸۸ ۵۵۲۹۵۵۶۰-۳- ۵۵۲۹۵۵۷۱ پایانه بار تهران – غرفه۴۳
تازان بار رحمت اله غلامی ۰۹۱۲۲۱۲۳۱۴۱ – ۰۹۱۲۱۸۵۰۳۴۹ ۵۲-۵۵۲۹۵۷۴۹ __ پایانه بار تهران غرفه۹۱
سلمان بار اصغرتیزقدم ۰۹۱۲۱۹۰۹۹۶۳ ۵۵۲۹۶۳۰۹ ۵۵۲۹۶۳۰۹ پایانه بار تهران – غرفه۲۹۲
سمندایرانیان سید علی جعفری ۰۹۱۲۱۹۴۶۵۰۸ -۴۴۴۶۹۵۰۰-۱۴فاکس۴۴۴۶۹۵۱۵-۵۵۲۹۵۹۴۹-۵۱ پایانه بارتهران غرفه۲۲۵
اصفهان بار ابوالقاسم عامری ۰۹۱۲۱۲۰۲۳۷۹ ۵۵۳۰۱۳۰۰-۵۵۳۰۱۳۱۰ ۵۵۳۰۱۰۸۰ بعثت غرب به شرق خیابان ۲۱ متری بعثت پلاک ۲۵۷
ره گسترش ترابر (نفتی) اسماعیل پروینی ۰۹۱۲۲۷۶۱۳۶۵ فاکس۸–۵۵۲۱۲۴۴۵-۷ تهران-بزرگراه نواب ،تقاطع آذربایجان،برج گردون طبقه دوم واحد۲۰۶جنوبی
دانش بارجهان مجید پیراسته ۰۹۱۲۱۱۵۷۱۲۰ ۵۵۵۱۱۶۶۱-۵۵۰۰۳۴۱۱-۵۵-۵۵۲۹۶۱۵۲ ۵۵۰۱۱۶۶۲ شهید رجائی بعد از ۱۳ آبان پلاک۷۸۵-پایانه بار تهران غرفه۲۶۲
فخار اصغرفخار ۰۹۱۲۱۱۱۸۱۱۰ ۸۸۳۰۱۲۰۶-۹_۸۸۸۴۷۴۱۰-۳ ۸۸۳۰۵۴۲۸ خ-مطهری خ سنائی روبروی شهرداری پلاک ۱۵۴
تعاونی حمل ونقل موادناریه ایرانیان (مواد ناریه) محمدرضا رمضان پورجانکری ۰۹۱۲۱۳۹۹۲۶۶ ۸۸۹۰۸۴۲۹ خیابان شهیدمطهری خیابان لارستان نبش پورفلاح پلاک۱۸ واحد۴
فروزان اسکان بار سعید امیری ۰۹۱۹۲۸۹۷۴۸۴ ۵۶۲۲۳۱۶۰-۵۶۲۲۴۷۷۴- کیلومتر۴۵جاده قدیم تهران قم بلوارامام خمینی
تند بار کشاورز سیداحمداحسانی طبایی زوراه ۰۹۱۲۵۳۳۹۴۴۷ ۵۶۵۴۸۲۹۰-۹۳ ۵۶۵۴۸۲۸۹ جاده قدیم قم شورآبادصدمتربعدازجاده واوان خیابان شهید مدنی
پدیده ترابر علی ارباب مشهدی ۰۹۱۲۱۲۱۳۲۱۷ ۵۵۲۹۶۳۱۴-۶ ۵۵۲۹۶۳۱۷ پایانه بار تهران غرفه۲۹۶
جلال بار جلال بخرد ۰۹۱۲۱۱۲۶۳۴۴ – منوری (متصدی) ۰۹۱۲۱۵۰۶۷۹۶ ۵۵۲۵۲۴۵۶-۷ ۵۵۲۵۴۵۷۴ کیلومتر۱۱جاده ساوه بعدازمصلی نمازچهاردانگه جنب گاراژنیک پلاک۲۳۴
مهیارآزما حسین نداف ۰۹۱۲۱۷۱۰۳۹۹ ۵۵۲۹۵۵۲۴-۷-۵۵۸۳۹۹۶۷-۸ کیلومتر۶جاده ساوه ۱۰۰مترمانده به پل کمربندی آزادگان دست چپ توقفگاه تهران خواجه وندپ۴۳غرفه۵۲
خادمین کاظم محبی شام اسبی ۰۹۱۲۱۴۴۸۲۴۳ ۵۵۲۹۵۸۱۲-۵ ۵۵۲۹۵۸۱۲ پایانه بار تهران غرفه۱۰۷
فتح المبین رامشیر بهرام توکلی جزی ۰۹۱۲ – رئیسی ۰۹۱۲۲۹۹۸۳۶۱ ۵۵۲۹۵۷۳۷-۴۰ ۵۵۲۹۵۷۳۷ پایانه بار تهران غرفه ۹۷
تک ترابر حجت عبدی راد ۰۹۱۲۳۲۰۲۲۴۵ ۵۵۲۹۵۶۰۲-۵ ۵۵۲۹۵۵۷۲ پایانه بار تهران غرفه ۶۹
آسایش (شعبه) محمدرضا آسایش پور ۰۹۱۲۱۰۹۴۰۸۸ ۵۵۲۲۸۱۶۲-۴ ۵۵۲۲۸۱۶۴ خیابان انبارنفت پلاک ۱۱۰۰
کاروان راه نوردفولاد مجتبی امینی کرهرودی ۰۹۱۲۸۱۴۸۲۱۰ ۸۸۵۵۵۲۵۲ خیابان ولیعصرضلع جنوبی پارک ساعی کوچه شهیداسعدی پلاک۳۶
افق مرکز بار علی خدابخش ۰۹۱۲۱۲۱۴۶۱۶ مستقیم ۵۵۲۰۵۳۵۳-۵۵۲۰۳۳۳۴ جاده قم نور آباد جاده واوان جنب سپید مرغ داخل کوچه
پرستو راه محمدرضاعامری ۰۹۱۲۱۱۹۱۸۹۳ ۵۵۲۹۶۰۱۳-۱۵ ۵۵۲۹۶۰۱۲ پایانه بار تهران غرفه۲۴۰
دلیجان امید حسین پیراسته ۰۹۱۲۱۱۸۲۲۹۷ ۳۳۷۴۴۴۴۵-۳۳۳۸۴۰۲۰ خ فدائیان اسلام پائین ترازکمربندی بعدازپمپ بنزین دولت آبادپ۶۱۸
بوتان ران (محمولات خطرناک) خسروکاردگر ۸۸۷۶۲۲۴۸-۸۸۷۳۹۸۹۴ ۸۸۵۰۰۸۹۰ سهرودی شمالی کوچه نیکوقدم پلاک ۴۴جدیدطبق اول
بهفر بارکویر احمدعامری تورزنی ۰۹۱۲۶۱۰۰۹۵۸ ۵۵۰۷۲۲۳۳-۵۵۰۶۲۴۷۸-۵۵۲۹۵۵۴۶-۹ فدائیان اسلام ایستگاه میهن کوچه اول سنگبریها پلاک ۱۳۰-پایانه بار تهران غرفه۵۱
آراسته بارمسعود اسماعیل آراسته ۰۹۱۲۳۴۳۷۵۵۸ – مسعود آراسته ۰۹۱۲۶۳۴۰۰۹۰ ۵۵۲۹۶۰۸۷-۹۰ ۵۵۲۹۶۰۹۰ پایانه بار تهران غرفه۲۵۴
دنیای کوثر جعفررمضانزاده ۰۹۱۲۱۷۶۲۲۴۸ ۵۵۲۹۶۴۰۵-۸ پایانه بار تهران – غرفه۳۰۳
ترکیب حمل ونقل (ترکیبی) دکتر سبحان نظری ۰۹۱۲ – اعتمادی ۰۹۱۲۵۰۱۷۲۲۳ – ۰۹۱۲۴۱۳۱۸۳۱ فاکس۶۶۹۱۳۹۲۴-۷-۵۵۲۹۵۷۹۴ ۴۳۸۵۲۸۹۰ پایانه بار تهران غرفه۱۰۶
داماش ترابرایرانیان حیدری ۰۹۱۲۵۲۵۵۰۳۲ ۸۱۰۷۳۸۳۷-۸- خیابان احمدقصرخیابان ششم پلاک ۱۸طبقه دومواحد۴
آریا ترابر راد(جمهوری اسلامی ایران) اعظم محمدخانی ۰۹۱۲ – آقای جعفری ۰۹۱۲۴۷۸۹۴۰۰ ۸۸۸۲۱۰۵۰-۵۳فاکس۸۸۸۲۴۱۶۸ خیابان طالقانی بعدازخیابان مفتح ساختمان اسپید،پلاک۱۶۶طبقه سوم
الکترونیک بارتهران پیمان بابانژاد ۰۹۱۲۱۲۲۱۸۱۸ ۵۵۲۹۵۳۶۱-۴۴۲۴۰۳۰۹ پایانه بارتهران غرفه شماره ۲-۳۰
راهیان محبان صابر رحیم صابری ۰۹۱۲۱۱۹۸۸۰۷ – زاهدی ۰۹۱۲۱۴۸۵۹۶۵ ۵۵۲۹۶۳۲۲-۴ ۵۵۲۹۶۳۲۵ پایانه بار تهران غرفه۲۹۷
تندیس آتش حسین دباغی ۰۹۱۲۳۲۱۸۳۰۶ ۵۵۲۹۶۳۷۰-۷۲ ۵۵۲۹۶۳۶۹ پایانه بار تهران غرفه۳۱۰
ناصرترابر (نفتی) ناصرنظرزاده ۰۹۱۲۱۷۹۷۳۵۵ ۵۶۲۱۵۸۷۲-۵۵۹۰۰۶۵۱ ۵۶۲۱۵۸۷۲ شهرری انتهای خیابان شهیدرجائی روبروی بیمارستان هفت تیرپلاک۱۵۷
اطمینان بارمازندران سیدمهدی طبائی ۰۹۱۲۱۱۵۵۶۰۰ ۵۵۲۹۵۵۵۶-۹-۵۵۶۳۵۵۰۱-۵۵۶۳۱۱۴۳ ۵۵۲۹۵۵۵۹ خیابان شوش غربی پ۵۶۴-۵۶۸وغرفه۴۵
شکوه بارشهریار حمیدرضااردانی ۰۹۱۲۲۵۰۸۰۵۳ ۶۵۴۴۴۳۴۳-۶۵۴۴۴۳۶۳۶- شهریارجاده کهنزبه طرف سه راه آدران چهارراه شاهدشهر
یاران یکتاجاده رضاحسینی سیانکی ۰۹۱۲۲۷۱۵۰۷۷ ۳۷۴۸۱۸۸-۳-۵۵۲۹۶۱۶۰–۳۳۷۸۱۷۶-۴-۳۳۷۷۵۵۰۲ فدائیان اسلام بعدازپمپ بنزین دولت آبادخ سوم پ-۱۸غرفه۲۶۶
صحرابارنفیس رامین رضوانیان ۰۹۱۲۱۳۳۴۰۱۳ ۵۵۲۹۵۶۰۶-۸ ۵۵۲۹۵۶۰۹ پایانه بار تهران – غرفه۶۷
نویدبارکشاورز عظیم پزشکزاد ۰۹۱۲ – شفاعی مدیر داخلی ۰۹۱۲۳۴۷۹۲۲۸ ۸۸۹۷۷۵۶۵-۵۵۲۹۵۴۱۱-۱۲-۸۴۰۸۲۴۱۰ ۵۵۲۹۵۴۱۰ پایانه بار تهران غرفه شماره۲۱
میهن ماسه ریخته گری فیروزکوه محمدحاتمی ۰۹۱۲۲۹۰۷۴۲۴ ۰۲۲۱۶۲۲۸۳۵۳-۶۲۲۵۷۷۶۸۸۵۳۴۱۰۲- ۸۸۵۳۴۱۰۱ فیروزکوه کارخانه فیروزکوه امیریه
مهتاش پیام تهران فرج اله رشیدی مهرآبادی پایانه بار تهران – غرفه شماره ۸۴
فجرجهاد بنیامین حیدرزاده ۰۹۱۳۲۰۸۰۷۷۹ ۵۵۸۲۰۰۲۸-۵۵۸۶۰۴۵۷-۵۵۲۹۵۸۹۳-۶ ۵۵۸۴۳۰۵۶ کیلومتر۵جاده ساوه اسماعیل آبادپلاک ۴۵-پایانه بار تهران غرفه ۲۰۵
ترابری راهداران بار مرتضی خلیلی ۰۹۱۲۳۸۷۸۴۷۸ ۵۵۲۹۵۷۵۳-۵۶ ۵۵۲۹۵۸۴۷ پایانه بارتهران غرفه۸۹
نگهبان حسن قادری ۰۹۱۲۱۵۹۶۹۶۱ ۵۵۲۹۶۲۷۱-۴ پایانه بار تهران – غرفه۲۷۱
امیدوارراه قاسم رشیدی مهرآبادی ۰۹۱۲۳۲۰۸۳۶۱ ۵۵۲۹۶۳۷۷-۸۰ ۵۵۲۹۶۳۸۰ پایانه بار تهران غرفه۳۰۲
فرابارتهران علیرضاپایور ۰۹۱۲۱۱۹۲۰۱۶ ۵۵۲۹۵۳۰۶-۹_۵۵۲۹۷۶۶۰-۳ ۵۵۲۹۵۲۳۴ پایانه بار تهران غرفه۶
تیز ترابر بیژن فرخی ۰۹۱۲۱۴۸۷۵۳۰ ۵۵۲۹۵۷۴۵-۸ ۵۵۲۹۵۷۴۵ پایانه بار تهران غرفه۹۳
گلبارصدیق حسین صالحی شهرابی ۰۹۱۲۱۷۱۸۳۳۲ ۵۵۲۹۶۱۱۷-۱۹ ۵۵۲۹۶۱۱۶ پایانه بار تهران غرفه۲۴۵
صنایع روغن بارگلزا محمدرضا روحانی رفتار ۰۹۱۲۱۳۶۲۶۰۵ ۵۵۲۹۵۷۰۸-۱۰-۸۸۵۴۹۲۵۱-۳ ۸۸۷۵۵۰۳۷ پایانه بار تهران غرفه۸۶
فجراختر سیدابوطالب جیفرودی ۰۹۱۰۹۳۴۶۱۵۶ ۵۵۲۹۵۶۸۷-۹۰ ۵۵۲۹۵۷۷۲ پایانه بار تهران غرفه۷۳
همکاران پایانه گستر عبدالرضارضازاده ۰۹۱۲۱۱۵۳۵۲۵ ۵۵۲۹۵۵۸۶-۸ ۵۵۲۹۵۵۸۹ پایانه بار تهران غرفه۶۴
صفاترابر جوادعیسی خانی ۰۹۱۲۶۱۶۲۸۶۲ ۵۵۲۹۶۴۰۹-۱۲ ۵۵۲۹۵۱۴۵ پایانه بار تهران غرفه۳۰۱
تیزپانوردجاده شهرام عامری ۰۹۱۲ – مرتضی عامری ۰۹۱۲۱۱۳۷۵۸۰ – ۰۹۱۲۱۹۱۵۶۷۷ ۵۵۲۹۵۶۱۰-۳ ۵۵۲۹۷۵۸۰ پایانه بار تهران غرفه۶۵
درخشان بارزمرد فرهاد کاظمیان ۰۹۱۲۱۴۸۵۱۷۸ – عامری ۰۹۱۲۳۴۸۵۱۷۸ ۵۵۲۹۵۵۵۰-۵۲-۵۵۲۹۷۴۲۰ ۵۵۲۹۷۴۲۰ پایانه بار تهران غرفه۴۹
تهران راهبرنوین همایون قورچیان ۰۹۱۲ – زاهدی (هیات مدیره شرکت) ۰۹۱۲۲۰۵۳۹۶۰ ۵۵۲۹۵۵۹۴-۷ ۵۵۲۹۵۵۹۶ پایانه بار تهران غرفه۶۸
کاروان پایانه تهران هادی گنجی زاده زواره ۰۹۱۲۱۲۳۱۸۰۹ ۵۵۲۹۵۵۹۰-۳ ۵۵۲۹۵۴۳۲ پایانه بار تهران غرفه۶۶
مهربارسهند مجتبی کاظمی ۰۹۱۲۱۳۵۵۰۲۳۳ ۵۵۲۹۶۳۴۲-۵ ۵۵۲۹۵۱۲۲ پایانه بار تهران غرفه۲۹۰
امین راه تهران ابوالفضل احمدی زاده ۰۹۱۲۳۱۸۳۶۵۸ ۵۵۲۹۶۱۸۰-۳-۳۳۸۸۳۰۵۱-۳۳۸۸۲۶۰۸ ۵۵۲۹۵۱۰۱ فدائیان اسلام پایین تر از چهار راه بعثت پلاک ۵۱-پایانه بار تهران غرفه۲۶۵
سپهرترابرمیعاد رضاساروقی ۰۹۱۲۱۹۰۲۳۶۰ ۵۵۲۹۵۶۱۴-۷ ۵۵۲۹۵۵۹۸ پایانه بار تهران – غرفه۶۳
فرشادترابرحامد علی رمضانی ۰۹۱۲۱۳۵۴۶۶۶ – رضائی ۰۹۱۲۱۳۵۳۳۲۳ ۵۵۲۹۵۹۹۱-۳ ۵۵۲۹۵۹۹۴ پایانه بار تهران غرفه۲۳۰
همکاران صراط ترابر فائزه اخلاق ۰۹۱۲ – آقای کاظمی ۰۹۱۲۳۵۷۶۲۲۰ ۵۵۲۹۵۷۲۱-۴ ۵۵۲۹۵۷۲۳ پایانه بار تهران غرفه۹۲
مونس راه مهردادشفیعی ۰۹۱۲۳۹۹۲۶۵۸ ۵۵۲۹۵۷۲۹-۳۲ ۵۵۲۹۵۷۳۰ پایانه بار تهران غرفه۹۶
صدراترابر جابرجعفرپور ۰۹۱۲۱۰۲۸۵۸۵-۰۹۱۲۱۰۲۸۵۸۶ ۵۵۸۰۳۷۹۸-۵۵۲۹۶۱۷۲-۵ پایانه بار تهران – غرفه۲۶۹-چهارراه مولوی به سمت قیام روبروی بانک صادرات پلاک۲۶۲
تهران عادل (ایران بنز) علی فرهنگ فاقه ۰۹۱۲۱۱۳۲۵۲۰ – اکبری ۰۹۳۰۱۷۳۰۴۹۰ ۵۵۲۶۴۵۵۷-۸-۵۵۲۹۵۶۸۳-۶ ۵۵۲۹۵۶۸۴ پایانه بار تهران غرفه۷۵ –چهارراه مولوی جنب سینماتمدن پلاک۳۰۷
تهران سامان ترابر عاطفه صفاری ۰۹۱۲ – آقای فرهناک (مدیر اجرایی) ۰۹۱۲۲۰۷۶۳۵۹ ۵۵۳۵۲۵۹۱ ۵۵۰۶۵۶۰۹ کیلومتر۶جاده ساوه نبش کمربندی پ۱۲۲کدپستس ۱۳۷۵۷۹۹۸۳۹
رهروان جاده خاوران (انقلاب) جلیل دستفروشان ۰۹۱۹۴۰۲۲۱۰۹ ۳۳۳۸۶۰۳۰۲ ۳۳۴۶۵۳۱۹ تهران جاده خاوران ۲۰۰متربعدازگردونه تنباکوئی سمت چپ جنب شرکت گواه
پدیده راه امیرحسین حجازی ۰۹۱۲۱۲۵۲۱۸۳ ۵۵۲۹۵۳۳۸-۴۰ ۵۵۲۹۵۳۴۱ پایانه بارتهران غرفه۷
راهیان حقیقت خراسان علی کاروان ۰۹۱۲۱۲۱۰۴۳۶ ۵۵۲۹۵۹۷۷-۸۰ ۵۵۲۹۷۱۲۱ پایانه بار تهران غرفه۳۱۲
همایون بار علی آقاجانی ۰۹۱۲۱۲۰۹۴۸۴ ۵۵۲۹۶۰۰۴-۷-۵۵۸۳۷۸۵۳ ۵۵۲۹۶۲۸۳ پایانه بار تهران غرفه۲۳۶
جاوید ترابر (رامسر) علی پیراسته ۰۹۱۲۱۴۴۱۴۷۳ ۵۵۱۸۶۹۷۸-۵۵۲۹۵۹۲۹- ۵۵۲۹۶۱۳۵ ۵۵۱۸۶۹۷۸ شوش غربی نرسیده به سه راه خیام خ مرسلی پ۱-پایان بار تهران غرفه۲۲۲
میهن بارصفا (کاروان اسدآباد) علی جعفرشعرباف ۵۵۲۹۵۵۳۳-۶ جاده کمربندی میدان مرکزی تره بارروبروی باسکولهاوغرفه۵۶
پارس بار فدک)پارس عسگری( مصطفی حسینی سیانکی ۰۹۱۲۱۳۰۳۶۱۹ ۵۵۲۹۵۷۴۱-۴-۵۵۲۰۹۹۹۰-۵۵۲۰۴۹۴۹ ۵۵۲۹۷۴۴۳ پایانه بار تهران غرفه۹۵
پاشاترابر (نفتی) احسان پاشائی ۰۹۱۲۷۲۶۱۹۳۸ ۵۵۹۰۰۶۲۵ کمربندی آزادگان جاده سوم شهرری نبش بلوارقدس مجتمع سپاهان طبقه همکف پلاک۱۰
اخوت طلوع (نفتی) احمد امانی ۰۹۱۲۱۳۰۷۴۸۱ ۵۵۲۱۲۴۷۳-۵۵۲۱۸۹۹۶- شهرری-اول جاده قدیم قم بعدازآسیاب قرمزساختمان اداری تجاری کارون پلاک۹۳واحد۷
سراسری بین المللی هاگ بار محمدسعادتی ۰۹۱۲۶۱۹۵۲۹۷ ۴۴۹۰۷۱۶۹-۴۴۹۰۷۱۶۷-۸- پایانه بار تهران – غرفه ۳-۱۰
تعاونی حمل ونقل کامیوندارن تابش رو صادق شهاقربانی ۰۹۱۲۱۱۶۱۷۹۱ ۵۵۲۹۵۹۲۴-۶-۵۵۲۹۵۹۲۷ ۵۵۲۹۵۹۲۵ پایانه بار تهران غرفه شماره ۲۲۰
آلتون ترابر افشین شمشیری ۰۹۱۲۸۴۹۰۰۴۷ ۵۵۲۹۵۱۶۴-۷ پایانه بار تهران – غرفه شماره ۱۲۵-۲-۲
ایمن ترابرخاله اوغلی ناصر شریفی مطلق ۰۹۱۲ – سیاه چشم ۰۹۱۲۵۶۵۹۱۶۷ – ۰۹۱۲۱۸۵۱۵۴۹ ۸۸۶۶۴۰۷۲-۷۳-۵۵۲۹۶۰۷۹ پایانه بار تهران – غرفه شماره ۲-۲۷۰
عارف ترابرزاگرس کاظم حسین پورسعادت آبادی ۰۹۱۲۸۰۶۱۵۳۷ کاظم حسین پور۵۵۲۹۵۴۴۳-۵۵۲۹۵۱۶۸-۷۰- پایانه بارتهران غرفه ۲-۱۰
سوربن ترابرخزر محمد نجفی زاد ۰۹۱۹۱۱۰۷۳۵۸ ۵۵۲۹۵۴۸۴-۷-۵۵۲۹۵۴۳۳ ۵۵۲۹۵۱۷۴ پایانه بار تهران – غرفه شماره ۳۳
مهدی راه آوران (نفتی) زهرا نعیمی ۰۹۱۹۹۶۰۴۱۹۶ – نجفی ۰۹۱۲۴۱۹۷۰۶۹ ۴۴۳۳۷۵۱۶-۴۴۶۰۷۹۵۳ _ اول جاده قم سه راهی انبارنفت پارکینگ انبارنفت
ماهان ترانس جلیل شایقی ۰۹۱۲۴۵۹۶۸۲۴ ۵۵۲۹۵۳۶۶-۸ ۵۵۲۹۵۳۶۵ پایانه بار تهران غرفه ۱-۳۰
سمندترابربین الملل موسائی ۰۹۱۲۲۰۵۳۱۵۳ -۸۲۷۹۵۱۵-۱۹فاکس۴۴۱۸۲۶۵۹ کیلومتر۱۴بزرگراه تهران-کرج شهرک پیکانشهر-ساختمان سمند-بلوک۱۵
بین المللی خط صبا)سراسری( منیژه علیپوریان ۰۹۱۲ – رأفتی ۰۹۱۹۷۰۲۲۲۵۴ پایانه بار تهران – غرفه شماره ۳۱۸
پویان ترابرآسیا عباس خادم السادات زواره ۰۹۱۲۲۷۲۵۳۷۲ پایانه بار تهران – غرفه شماره ۳۱۵
پتروپارت پرشیا (نفتی) مهدی هاشمیان ۰۹۱۲۱۱۲۸۶۱۸ ۶۶۴۰۷۰۴۶-۶۶۴۰۲۸۶۳ خیابان انقلاب ۱۲فرودین شماره ۲۸۳ طبقه دوم واحد۴
ره آوردحمل پاسارگارد (نفتی) ماسیس بوداغیان ۰۹۱۲۸۱۳۰۰۱۶ ۲۲۲۲۲۴۷۳–۲۲۹۱۴۴۰۵-۵۵۲۱۱۴۴۹ ضلع شمالی میردامادخ رازان شمالی ک چهارم شرقی پلاک ۱۰واحد۱۹ کدپستی ۱۹۱۱۹۳۶۴۷۹
امرتات ترابر (رهسپارنویدغرب) مدرس ۰۹۱۲۳۵۹۵۲۱۰ پایانه بار تهران – غرفه۲-۱۶
حمل ونقل چندوجهی سایپا (سراسری) دکترداود حسین زاده ۰۹۱۲۲۰۹۴۲۸۴ -۴۴۱۸۱۶۱۱-۱۴نمابر۴۴۱۸۱۶۱۵ کیلومتر۱۰بزرگراه شهیدلشگری )جاده مخصوص کرج(صندوق پستی ۳۷-۳۷۵۱۵
سپهرخودروشریف ناصرشریف مقدم ۰۹۱۲۱۰۱۵۰۲۳ فاکس۴۴۰۰۸۵۳۳-۴۴۰۰۰۰۹۱-۹۴ فلکه دوم صادقیه بلوارآیت ا..کاشانی بعدازبلوازاباذرپلاک۷۷ ساختمان ارمیتاواحد۲-جاده قم شهرک حمل ونقل فاز۱قط
اصفهان بار امیران راه(امیران راه امیررضا) صابرعامری تورزنی ۰۹۱۲۳۷۷۴۲۶۳ ۵۵۳۱۵۲۷۸_۵۵۰۵۵۰۳۲ ۵۵۳۵۰۷۵۰-۵۵۰۷۹۸۷۷ بعثت غرب به شرق جنب پل بعثت پلاک ۵۲
گلرنگ ترابر اسماعیل صابری ۰۹۱۲۲۳۷۲۲۵۴ ۵۵۲۹۶۲۲۱_۲۶۴۲۰۰۲۷-۲۹ (۱۰۲داخلی)۲۶۴۲۰۰۲۷ میرداماد خ نصر شمالی نبش خ پنجم پلاک ۱۵ -پایانه بار تهران غرفه شماره ۲۷۲
اباذربارگستر مهدی جعفرآبادی ۰۹۱۲۳۴۰۶۸۴۲ ۵۵۳۳۵۸۷۸-۹-۵۵۲۹۵۶۵۴-۷-۵۵۰۶۴۸۰۵ ۵۵۲۹۵۷۰۳ خیابان فدایان اسلام ایستگاه تهران پلاک ۱۱۸-پایانه بارتهران غرفه ۸۰
پشتیبانی خدمات تندرایرانیان عباس مهرائی ۰۹۱۲ – افراسیابی ۰۹۱۱۷۶۶۹۶۹۰ – حداد (مدیر داخلی) ۰۹۱۲۲۵۶۵۱۴۴ ۵۵۲۹۵۸۲۰-۳_۸۸۲۱۳۵۸۱-۳ ۵۵۲۹۵۹۱۴ پایانه بار تهران غرفه ۱۰۳
پرسی گاز (کالا و مواد نفتی) حامدعربی ۹۱۲۳۹۸۹۵۳۹-۰۹۱۲۱۴۴۴۹۱۶ ۸۸۹۰۲۱۹۵ شادآباد-خیابان هفده شهریورخیابان شهدای پرسی گاز
گسترش خلیج فارس نگین شاپور شیخ الرباطی ۰۹۱۲ – رئیسی ۰۹۱۲۳۹۷۶۹۷۷ – ۰۹۱۲۵۴۳۳۱۹۳ پایانه بار تهران غرفه ۴۹
سریع ترابر ماهان مانی عزیزیان ۰۹۱۲۵۳۳۹۲۹۶-۰۹۱۲۸۴۰۸۴۲۱ پایانه بار تهران – غرفه ۲/۱۶
طاووس ترابر نصر محمدرضا اسدی ۰۹۱۲۳۷۷۶۲۵۰ ۵۵۲۹۵۳۰۲-۵_۵۵۲۹۶۹۰۱-۳ _ پایانه بارتهران غرفه ۴
ماهان ترابر مهرگان حامد خان محمدی ۰۹۱۲۱۰۱۲۲۳۵ ۵۵۲۹۶۹۸۲-۴ ۵۵۲۹۶۹۸۵ پایانه بار تهران غرفه شماره ۲-۱۶
تهران نسیم افسانه نورکی ۰۹۱۲۴۳۹۷۱۱۶ ۵۵۲۹۵۰۸۶-۷ ۵۵۲۹۵۰۸۹ پایانه بار تهران غرفه شماره ۲/۳۰
طوفان بار نیکان کمال دلیر ۰۹۱۲۴۸۶۵۷۴۷ ۵۵۳۰۹۰۲۲_۵۵۳۵۹۴۹۴ ۵۵۳۵۹۴۹۴ شوش غربی خیابان مرسلی خیابان رسول عالی پلاک ۴۰
خودروبران ترابرفارس ناصر اسکندری ۰۹۱۲۲۷۰۰۶۰۰ – علوی ۰۹۱۲۱۲۴۷۹۲۱ ۴۴۵۲۵۹۱۰-۴۴۵۳۹۰۵۷ ۴۴۵۳۹۰۵۷ پایانه بار تهران غرفه شماره ۲-۵-۱۲۵
میثاق ترابر (نفتی) محمدرضا اسماعیلی ۰۹۱۲۱۴۵۷۵۱۷ ۵۵۲۱۸۹۹۳-۴ ۵۵۲۱۲۷۳۸ ابتدای جاده قدیم قم بعد از سه راه ترانسفور مجتمع کارون طبقه اول واحد۸
ماهان ترابر آسمان اردشیر نصیری ۰۹۱۲ – ساسان پورپشنگی ۰۹۱۲۸۴۰۸۲۲۱ ۵۵۲۹۵۰۷۹ _ پایانه بار تهران غرفه شماره ۳-۱۶
اتو بوذرجمهر (غیرفعال) غیرفعال ۳۳۵۵۱۶۵۵
نوراکسپرس (نوگستران ترابر) (غیرفعال) مرتضی کاوسی فرد ۰۹۱۲۱۲۲۰۹۱۶ ۵۵۸۳۵۳۵۱ جاده ساوه ایستگاه علی آبادروبروی باسکول پاکدانه پ۲۷۵کدپستی ۱۳۷۵۷۹۹۹۴۴
جانفذا (غیرفعال) غیرفعال ۵۵۸۹۵۶۰۱ درداخل باربری صبا
توحید (غیرفعال) رضا عبداله فرد ۰۹۱۲ – ملک ۰۹۱۲۶۰۶۸۲۶۱ _ خیابان بعثت ورودی پارک خزانه پلاک ۱۵
بزم بار د (غیرفعال) غیرفعال ÷
آزاد (غیرفعال) اخوان ۰۹۱۲ – عامری ۰۹۱۲۱۹۸۱۱۱۱ ۳-۳۵۶۸۴۸۲ _ خیابان ری مقابل پارک کوثرپلاک ۲۷۰
خیام (غیرفعال) غیرفعال ۳۷۰۶۳۱۳-۳۷۰۶۷۰۵ میدان خراسان اول خاوران مقابل سینما پیوند
اخوت بار (غیرفعال) غیرفعال ۵۰۲۴۳۷۱-۵۰۰۵۶۵۶ فدائیان اسلام نبش کمر بندی آزادگان
اتوبار عامری (غیرفعال) جعفر عامری ۰۹۱۲ – امیرحسین ۰۹۱۲۱۸۵۳۴۵۰ ۵۳۰۳۷۰۹-۵۳۰۳۷۱۱ خ شوش غربی مقابل سیمان دولتی ایستگاه قند و شکر پلاک ۷۲۸
شمس العماره (غیرفعال) سیدحبیب ا…ابوالسباح ۵۵۲۹۵۴۸۰-۳ پایانه بار تهران – غرفه۳۵
پاک ره پویان (پویان بار) (غیرفعال) محمدعلی لطیف)غیرفعال( ۶۸۱۰۶۶۱-۶۸۱۰۶۶۰ جاده قدیم کرج جنب کارخانه شیرپاستوریزه مجتمع تجاری تهران طبقه اول شماره۵۶
کاظم زاده (غیرفعال) مجتبی کاظم زاده)غیرفعال( ۰۹۱۲۱۰۰۱۱۶۴ ۸۸۹۲۶۲۷۴۴-۸۸۹۵۹۳۷۳۷-۸۸۹۷۶۴۰۲-
ناظم بار (غیرفعال) مژگان گرجی ۰۹۱۲ – چگینی ۰۹۱۲۱۳۰۰۹۸۵ – ۰۹۱۲۱۲۸۱۴۴۶ -آقای امینیان-فاکس۵۵۲۴۸۶۹۴–۴۴۶۳۴۵۱-۰۲۲۹ ۵۵۲۴۸۶۹۴ جاده تهران ساوه ۳۰۰متربعدازسه راه آدران
باقر زادگان (غیرفعال) غیرفعال تعطیل
بهنام ره (غیرفعال) غیرفعال تعطیل
مظاهری (غیرفعال) مهدی مظاهری فاکس-۶۶۶۹۷۱۷۰-۵۵۲۹۶۴۰۱-۴-۶۶۶۹۲۴۶۸ پایانه بار تهران – غرفه۳۰۵ خ زرندمقابل ساختمانهای نیروی هوائی نرسیده به پل ساوه پ۴۲
بهاره آسیا د (غیرفعال) عباس بیرالوند پایانه بار تهران – غرفه۲۱۱
بعثت د (غیرفعال) غیرفعال فدائیان اسلام بعدازپمپ بنزین دولت آباداولین کوچه)کوچه سوم(پلاک۱
ستایش (غیرفعال) غیرفعال
رهروان جاده خاوران (انقلاب) محسن عامری ۰۹۳۵۴۳۴۹۱۶ ۳۳۴۶۵۳۱۹
آموزش سئو با سیاوش پیری