قیمت باربری کرج به تبریز

هزینه باربری کرج به تبریز

هزینه باربری کرج به تبریز در تاریخ سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است.

کرایه نیسان از کرج به تبریز : ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان
کرایه خاور از کرج به تبریز: ۲ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان
کرایه کرج روباز از کرج به تبریز: ۲ میلیون تومان
کرایه کامیون ۹۱۱ از کرج به تبریز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان
کرایه کامیون تک از کرج به تبریز ۳ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان
کرایه کامیون جفت از کرج به تبریز ۳ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان
کرایه تریلی از کرج به تبریز: ۵ میلیون ۶۰۰ هزارتومان
آموزش سئو با سیاوش پیری