وانت بار کرج | لیست وانت بار کرج

وانت بار کرج ، وانت بار کرج به شهرستان ، وانت بار کرج گوهردشت ، وانت بار کرج دیوار ، وانت بار اسنپ کرج ،تپسی وانت بار کرج ، وانت بار ارزان کرج وانت بار آنلاین کرج ، از خدمات ما در کرج است.

یکی از مهمترین وانت بار ها عبارتند از:
وانت بار کرج گلشهر
وانت بار کرج مهرشهر
وانت بار کرج حصارک
وانت بار کرج به شهرستان
وانت بار کرج کیانمهر
وانت بار کرج باغستان
وانت بار کرج فردیس

برای حمل بار از کرج به شهرستان می توانید با شماره 09125475471 تماس بگیرید.

شماره تلفن وانت بار کرج به شهرستان

09125475471

09109918198

وانت بار کرج

لیست وانت بار کرج

ما سعی خود را کرده ایم تا لیستی از وانت بار های که داخل کرج به صورت مجاز در حال فعالیت هستند را به شما معرفی کنیم .

وانت بار** 0316796830 بطورسیار 0  0کد پستي: 4379158111  
وانت بار** 0316853781 کرج بطورسیار 0  0کد پستي: 3169764936 02636515832
وانت بار** 0316856478 کرج بطورسیار 0  0کد پستي: 3146743585 02634471239
وانت ** 0316858492 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3147894971 0026
وانت ** 0316860658 کرج بطور سیار 0 0 0کد پستي: 3157674171 02632803438
وانت ** 0316862672 کرج بطور سیار 0 0 0کد پستي: 3166848158 02636601772
وانت بار** 0316862780 کرج به طور سیار 0  0کد پستي: 3148817555 02634410844
وانت بار** 0316866817 کرج بطورسیار 0  0کد پستي: 3134877811 02632207442
وانت بار** 0316866376 کرج به طورسیار هشتگرد  789کد پستي: 3361113795 02644553277
وانت ** 0316868282 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3167746431 02636547128
وانت بار** 0316868507 کرج بطورسیار 0  0کد پستي: 3146778583 02634411434
وانت ** 0316869514 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3166633931 02636633498
وانت بار** 0316869622 کرج بطورسیار 0  0کد پستي: 3197795613 02634573031
وانت بار** 0316865261 کرج بطورسیار 0  0کد پستي: 3183743558 02632501960
وانت ** 0316871131 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3198987358 02634666241
وانت بار** 0316868831 کرج به طور سیار رجائی شهر  83کد پستي: 3148914448 02634400034
وانت بار** 0316871563 کرج بطورسیار 0  0کد پستي: 3159895648 02632303820
وانت بار** 0316871887 رجایی شهر اوقافی اول کوچه منادی 413کد پستي: 3146785491 02634431933
وانت بار** 0316872903 کرج به طور سیار مهرشهر  42کد پستي: 3186933794 02633312829
وانت ** 0316874701 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3198869633 02634564706
وانت بار** 0316874809 کرج به طور سیار چهارراه کارخانه قند  219کد پستي: 3134745556 02632256605
وانت بار** 0316875159 کرج بطورسیار 0  0کد پستي: 3154765338 02632220305
وانت بار** 0316874692 عظیمیه انتهای خ ولی عصر 0  3کد پستي: 3154966964 0260
وانت ** 0316875591 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3134816331 02632225710
وانت ** 0316876823 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 9198136415 02632822996
وانت ** 0316877506 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 4545137335 02636219806
وانت بار** 0316877722 نساء ، خیابان (شعبه نفت ) ، خیابان (ورزشگاه ) ، طبقه زیر زمینکد پستي: 3156113934 02635262093
وانت بار** 0316878072 کرج به طور سیار اسلام آباد  932کد پستي: 3154816613 02632236660
وانت بار** 0316879295 کرج بطورسیار 0  0کد پستي: 3156146773 02635262787
وانت بار** 0316876382 کرج به طور سیار شهرک خاتم  13کد پستي: 3159836791 02632316076
وانت بار** 0316958830 کرج بطور سیار 0 0 0کد پستي: 3157793863 02632800189
وانت بار** 0316960663 کرج ، مهرشهر ( آق تپه ) ، خیابان چهارم شرقی (شهید رجائی ) ، بن بست انقلاب ، پلاک 13 ، طبقه همکفکد پستي: 3186765959 02633327272
09121875634 0317017425 وانت بطور سیار 0  0کد پستي: 3198875884 02634558318
وانت بار** 0317021596 وانت بطور سیار 0 0 0کد پستي: 3135794939 02632720922
وانت بار** 0317026091 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3189774637 02637330320
وانت بار** 0317032177 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154964663 02632214802
وانت بار** 0317313736 بطور سیار درکرج 0  0کد پستي: 3156143375 02635228226
وانت بار** 0317314959 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 0320417778 02632825565
وانت بار** 0317458368 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3364145716 02600000000
وانت بار** 0317463879 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3155975537  
وانت بار** 0317465461 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3135853715 02632729178
وانت بار** 0317467475 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3178346177 02636209581
وانت بار** 0317469165 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3197895763 02634561133
وانت بار** 0317471763 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3136673434 02636701175
وانت بار** 0317473237 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3759115154 02635353859
وانت بار** 0317488386 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3195688749 02634582976
وانت بار** 0317658711 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186951369 0260000
وانت بار** 0317681887 بطور سیار درکرج 0  0کد پستي: 4539133941 02634403104
وانت بار** 0317685816 بطور سیار درکرج 0  0کد پستي: 3186833481 02634403104
وانت بار** 0317696505 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3149855974 02634422313
وانت بار** 0317703966 ب 0  0کد پستي: 3186856661 02633328668
وانت بار** 0317744133 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3149815475 02634403104
وانت بار** 0317746471 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1868135358 02632301259
وانت بار** 0317764793 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3138843167 02632309552
وانت بار** 0317767823 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198939713 02645652466
وانت بار** 0317772461 کرج ، عظیمیه ، خیابان شهید نیک نژادی جنوبی ، خیابان شهید بیژن بهتوئی ، پلاک 183 ، طبقه چهارمکد پستي: 3154995173 02632508279
وانت بار** 0317774259 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198956683 02634519598
وانت بار** 0317777172 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184713147 02634403104
وانت بار** 0317701295 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197654678 02634403104
وانت بار** 0317476474 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 5415885691 02634571147
وانت بار** 0317029553 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3178885138 0264651059
وانت بار** 0316955701 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3154935453 02634403104
وانت بار** 0317779735 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3153785183 02632248912
وانت بار** 0317781352 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3138713673 02633304268
وانت بار** 0317779951 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3187858393 02633203215
وانت بار** 0317783582 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3145776911 02636508129
وانت بار** 0317784481 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3164846851 0264466640
وانت بار** 0317785272 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3133754469 02634403104
  0317786828 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3135683564 02632709611
وانت بار** 0317788293 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3199391886 02634439881
وانت بار** 0317786720 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3368168683 0262512837
وانت بار** 0317788842 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3378665878 02632309369
وانت بار** 0317790459 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3187777777 02634658738
وانت بار** 0317789633 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3143913811 02634472859
وانت بار** 0317792806 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3353174938 02634403104
وانت بار** 0317793696 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3199138895 02634803035
وانت بار** 0317795386 کرج – حصارک بالا – خیابان شهید میرتقی ها – بن بست بنی هاشم – پلاک 33 – طبقه همکفکد پستي: 3197657671 02634588350
وانت بار** 0317796510 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198875964 02634403104
وانت بار** 0317797409 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193633978 02634508052
وانت بار** 0317797949 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3119837374 02634403104
وانت بار** 0317798740 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3147869939 02634313166
وانت بار** 0317799315 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3187753733  
وانت بار** 0318195036 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3157813848 02632253483
وانت بار** 0318206318 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198959896 02634820499
وانت بار** 0318209879 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198869461 02633416741
وانت بار** 0318374675 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3111111111 0266531185
وانت بار** 0318376149 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3174713641 02632750800
وانت بار** 0318378820 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184774314 02636310800
وانت بار** 0318614978 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3134964359 02632240293
وانت بار** 0318618250 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 5834135133 02634403104
وانت بار** 0318620632 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3748135418 02634709914
وانت بار** 0318621855 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199159146 02634807812
وانت بار** 0318623005 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197953859 02634580525
وانت بار** 0318746043 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3184834168 02636310379
وانت بار** 0318794383 محمدشهر – شهرک بعثت – خیابان قائم – کوچه انصار دو[بهشتی31] – طبقه سومکد پستي: 3184659656 02634403104
وانت بار** 0318795498 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198973599 02634666888
وانت بار** 0318797845 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198877397 02634403104
وانت بار** 0318800414 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 9453195364 02634403104
وانت بار** 0318921870 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 4586135779 02634403140
وانت بار** 0318922877 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184783516 02636306370
وانت** 0320274857 وانت بطور سیار 0  0کد پستي: 5834135133 02634403104
وانت** 0320275972 کرج ، حصارک پایین ، خیابان فروردین ، خیابان ولیعصرشمالی ، پلاک 22 ، طبقه همکفکد پستي: 3198879651 02634555616
وانت** 0320276115 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3133668851 02632739003
وانت** 0320277014 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154684748  
وانت** 0320277230 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3177948597 02636206518
وانت** 0320277770 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184837179 02636300157
وانت** 0320278021 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146649596 02634608522
وانت** 0320278777 ب 0  0کد پستي: 3163865799 02636104962
وانت** 0320279676 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186857388 02634403104
وانت** 0320280286 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1718818009 02633311950
وانت** 0320280943 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3176795453 02636502037
وانت** 0320281185 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3148636135 0264452146
وانت** 0320282084 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3176669438 02636523885
وانت** 0320283091 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1375856175 02633307293
وانت** 0320346858 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186613197 0263317930
وانت** 0320349987 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186613197 0263317930
وانت** 0320368128 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154897573 02632220430
وانت** 0320373855 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3157873887 02634403104
وانت** 0320503382 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3148656811 02634490900
وانت** 0320504722 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146695574 02634204854
وانت** 0320507419 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197654766 02634579870
وانت** 0320511374 وانت بطور سیار 0  0کد پستي: 3166885196 02636632690
وانت** 0320514512 وانت بطور سیار 0  0کد پستي: 3193918864 02632720507
وانت** 0320281518 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1913784551 02632709664
وانت بار** 0318198273 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 4581944146 0262737258
وانت بار** 0318192663 بطور سیار درکرج 0  0کد پستي: 3193683773 02632230448
وانت** 0320531611 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 5834135133 02636665374
وانت** 0320532393 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3158694997 02632216709
وانت** 0321311584 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166885196 02636632690
وانت** 0321317851 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3176145831 02634403104
وانت** 0321318858 ب 0  0کد پستي: 3155765755 02632533625
وانت** 0321319325 وانت بطور سیار 0  0کد پستي: 3157847594 02632807336
وانت** 0321320259 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3157773585 02632822736
وانت** 0321320808 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198918967 02633521052
وانت** 0321321266 وانت بطور سیار 0  0کد پستي: 3193918864 02634528240
وانت** 0321321707 وانت بطور سیار 0  0کد پستي: 3331833891 02645340425
وانت** 0321321923 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199718386 02634703035
وانت** 0321322273 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3155637946 02634822072
وانت** 0321322597 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3135934136 02632713543
وانت** 0321323172 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 5497155371 02636208829
وانت** 0321324071 کرج ، مصباح ، خیابان مصباح ، کوچه شهید کیومرث اسماعیلی ، ساختمان کسری ، پلاک 71 ، طبقه اول ، واحد 1کد پستي: 3158663981 02632280540
وانت** 0321324395 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3155784869 0264661188
وانت** 0321325186 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199843793 02634713898
وانت** 0321325843 ب 0  0کد پستي: 3198863656 0264807792
وانت** 0321326958 وانت بطور سیار 0  0کد پستي: 3199718579 02634700919
وانت** 0321327533 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3135666793 02632703252
وانت** 0321328324 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166846559 02634403104
وانت** 0321371413 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3135643595 02632709635
وانت** 0321383757 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1378186951 02634403104
وانت** 0321395885 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186455986 02636332564
وانت** 0321424625 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199613667 02634800712
وانت** 0321446111 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3195763451 02634500233
وانت** 0321451514 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154899175 02634403104
وانت بار** 0321744328 بطور سیاردر شهر 0 0 0کد پستي: 3198835911 0260
وانت بار** 0321745443 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3199714655 02634719017
وانت بار** 0321745659 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3174753869 02632819350
وانت بار** 0321745983 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3173838571 02636611074
وانت  بار** 0321745767 بطور سیار درکرج 0 0 0کد پستي: 3361913656 02633335943
وانت بار** 0321746234 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3139414571 02632400530
وانت بار** 0321746882 بطور سیار درکرج 0 0 0کد پستي: 3166963419 02636638771
وانت** 0322104818 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3153663311 02632234874
وانت** 0322106616 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3157787971 02632821307
وانت** 0322107398 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3138614711 02634403104
وانت** 0322108414 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193813788 02634403104
وانت** 0322109196 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1349855741 02634403104
وانت** 0322109637 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3169655959 02634403104
وانت** 0322111254 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3134843531 02632230197
وانت** 0322112810 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146937934 02634453987
وانت** 0322113601 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146665978 02634807950
وانت** 0322113817 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3138885811 0263456554
وانت** 0322114275 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3138885811 02634566554
وانت** 0322114608 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3148615543 02634454000
وانت** 0322328328 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3175768497 02636552906
وانت** 0322330269 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1965654413 0264426459
وانت** 0322331276 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198839981 02634560855
وانت** 0322331933 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199774175 02634574404
وانت** 0322332400 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3155137553 02635292157
وانت** 0322530936 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 5497158496 02636612145
وانت** 0322532734 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197743676 02634534491
وانت بار** 0322532626 کرج – رجائی شهر فاز3بلوک 3 – بلوار شهیدمصطفی خمینی (اشتراکی ) – خیابان پنجم(فاز3بلوک3) – ساختمان باران – پلاک 13 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3146875381 02636575458
وانت** 0322538884 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193673133 02634569803
وانت بار** 0322539891 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3183868714 0263455182
وانت بار** 0322543315 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3157786795 02632815738
وانت بار** 0322545545 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3183893871 02632752235
وانت بار** 0322546336 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3197876777 02634519917
وانت** 0322547451 ب 0  0کد پستي: 3187686363 02633309379
وانت** 0322548350 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3153743518 02632229136
وانت بار** 0322555551 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3178745781 02636215801
وانت بار** 0322556450 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3143697333 02634471323
وانت بار** 0322557781 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3199647494 02634811542
وانت بار** 0322558464 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3133755986 02632702768
وانت بار** 0322558788 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3198873139 02634650327
وانت بار** 0322558896 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3139856556 02634481877
وانت بار** 0322559039 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3159816165 02632315185
وانت بار** 0322559255 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3193875333 02634445145
وانت بار** 0322561088 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3147864361 02634310815
وانت بار** 0322562320 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3158937581 02632210335
وانت بار** 0322562752 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3166954458 0260
وانت بار** 0322563435 مشکین دشت ، شهرمشکین دشت ، خیابان شهید مرادی ، بن بست ارغوان 4 ، پلاک 66 ، طبقه اولکد پستي: 3178754168 02636211780
وانت بار** 0322565557 کرج – مهرشهر فاز4 – خیابان شهیدمعظمی[برادران گودرزی] – خیابان 414شرقی(شهیدبرادران میرسلطانی) – پلاک 55 – طبقه اولکد پستي: 3183815858 02633550087
وانت بار** 0322566024 بطور سیار درکرج 0  0کد پستي: 3198834643 02634403104
وانت** 0322726442 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3136765165 02632701596
وانت** 0323002578 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186934113 0263323819
وانت** 0323007181 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193664568 02634552310
وانت** 0323014715 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154787455 02634403104
وانت** 0323027418 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166974881 02636655090
وانت** 0323145853 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198834787 02634403104
وانت** 0323148442 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199611878 02634818845
وانت** 0323151498 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199863365 02634708016
وانت** 0323154744 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3159684711 02632312092
وانت** 0323157333 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154944767 0260
وانت** 0323159455 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3173775454 02634403104
وانت** 0323162079 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184785163 0266309072
وانت** 0323172193 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3176117445 0266531131
وانت** 0323179908 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3178774313 0266884036
وانت** 0323182640 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154813979 02634431183
وانت** 0323261410 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3178774313 0266884036
وانت** 0323265870 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154874713 02634403104
وانت** 0323273322 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184634196 0266330905
وانت** 0323275660 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186815155 02633304532
وانت** 0323287572 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146764415 02634574170
وانت** 0323312608 کرج – مصباح – بلوار شهید دکترچمران – خیابان شهید احمد خراسانی – یاس – پلاک 113 – طبقه 4کد پستي: 3158778989 02636707728
وانت** 0323314622 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3155636131 02632207753
وانت** 0323317103 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146769498 02634211802
وانت** 0323319117 کرج ، حسن آباد ، بلوار کوهپایه ، کوچه کوهپایه سیزدهم ، ساختمان کوهسار ، طبقه سوم ، واحد 3کد پستي: 3149799835 02632507478
وانت** 0323325743 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154668435 02632241767
وانت** 0323602284 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154683817 02632216606
وانت** 0323603075 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154954131 02634403104
وانت** 0323603408 ب 0  0کد پستي: 3173953693 02636606781
وانت** 0323605206 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3178893331 02636304539
وانت** 0323605854 بطورسیار درکرج 0  0   0کد پستي: 3196537415 02634551780
وانت** 0323606105 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199753983 02634403104
وانت** 0323835558 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3187865889 02634564752
وانت بار** 0323838687 محمد شهر جاده ماهدشت خ ش جعفری 452کد پستي: 3184837179 02636300157
وانت** 0324068453 کرج ، حصارک پایین ، خیابان استادشهریار ، بن بست (نرگس 5) ، پلاک -70 ، طبقه ششمکد پستي: 3198894723 02634652180
وانت** 0324071842 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3487157691 02626363327
وانت** 0324072741 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198894815 02634682649
وانت** 0324079682 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3159844494 02632301353
وانت** 0324538352 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154683818 02632241655
وانت** 0324543539 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186778977 02633317359
وانت** 0324545769 کرج ، دولت آباد ، خیابان ابوسعید ، خیابان ابوسعید 24(شهید یعقوبی) ، پلاک 24 ، طبقه اولکد پستي: 3136763913 02632716211
وانت** 0324554768 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3169673184 02634403104
وانت** 0324556566 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3157868744 02632817523
وانت** 0324559371 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199189558 02634810425
وانت** 0324560314 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3173886451 02636619784
وانت** 0324560854 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3173876361 02634403104
وانت** 0322329335 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186436756 02636332207
وانت بار** 0322554652 کرج – رجائی شهرفازدو – بلوار جمهوری اسلامی (رستاخیز) – بلوار یازدهم غربی[شهیدحامد شکوهی] – پلاک 95 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3148916998 02634440801
وانت** 0321324728 کرج – حصارک بالا – خیابان شهید حجت اله حیدری ساسانی – کوچه 6 متری لاله – پلاک 25 – طبقه سومکد پستي: 3197864787 0264553568
وانت بار** 0321744976 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3154964518 02632248461
وانت** 0323604847 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3187836119 02633263938
وانت** 0323277890 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199186867 02634813214
وانت بار** 0321746558 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3186614699 0263308413
وانت** 0323186668 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184634196 026330905
وانت** 0324565997 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3173886451 02636619784
وانت** 0324809464 کرج – کلاک نو – خیابان شهید اسد آبادی – بن بست (فرخی) – طبقه همکفکد پستي: 3159736843 02632315317
وانت** 0324817672 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 4683195111 01154237943
وانت** 0324830311 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3155783718 02632503880
وانت** 0324830959 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3159863869 02632312626
وانت** 0324832865 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193614778 02634611462
وانت بار** 0325063962 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3186778483 02633311710
وانت بار** 0325066875 کرج ، حصارک پایین ، خیابان فروردین ، خیابان حسنی شمالی ، پلاک 142 ، طبقه دومکد پستي: 3198869716 02634650018
وانت بار** 0325072961 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3195784873 0260
وانت بار** 0325075766 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3175916777 02636550982
وانت** 0325314738 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3133814336 02632751082
وانت** 0325318118 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3177948715 02634403104
وانت** 0325323737 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146769541 02634342295
وانت** 0325327765 کرج – بهار – خیابان گل آرای جنوبی – خیابان شهید مسعود بابا – پلاک 27 – طبقه اولکد پستي: 3153795331 02634403104
وانت** 0325329995 فردیس ، رکن آباد ، خیابان 12 متری یگانه ، بن بست اول شرقی ، پلاک 504 ، طبقه دومکد پستي: 3173979883 02636614708
وانت** 0325333203 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3135673951 0266706089
وانت** 0325334534 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1388746771 02634353013
وانت** 0325564670 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3173954591 02636502137
وانت** 0325566036 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1454714418 02634325513
وانت** 0325567808 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199794619 02634521888
وانت** 0325568698 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3135754557 02632727221
وانت** 0325569597 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 5476173755 0263403104
وانت** 0325569930 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186671134 02633308275
وانت** 0325570972 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3178736934 02636206940
وانت** 0325573777 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 6715976445 02634403104
وانت** 0326059246 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3138793185 02634648883
وانت** 0326059786 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166974137 02634417843
وانت** 0326060180 کرج – جوادآباد – خیابان جهان فرهنگ – کوچه توحید دوم – پلاک 70 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3143916499 02636206940
وانت** 0326060405 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3135675153 02632704538
وانت** 0326060837 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184846156 02634403104
وانت** 0326061844 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3134954161 02636775439
وانت** 0326062194 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3133744338 02632710112
وانت** 0326326330 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3135675151 02632707003
وانت** 0326327985 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197767345 02634556727
وانت** 0326329567 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3194874558 02634308922
وانت** 0326330177 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166855638 02636613177
وانت بار** 0326332200 کرج – شهرک شهرداری – خیابان شهید داود شریفی – خیابان سوم شرقی – پلاک 4 – طبقه دومکد پستي: 3197685185 02600000000
وانت بار** 0326332848 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3159737374 02632305820
وانت بار** 0326333207 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3165877855 02636650518
وانت** 0326581773 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3176667749 0266509054
وانت** 0326585918 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 5581113157 02634401310
وانت** 0326589838 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3187835157 02633206948
وانت** 0326592786 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198857646 0264651490
وانت** 0326606333 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3134954161 02636775439
وانت** 0326850979 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184783434 02636314685
وانت** 0326854467 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154944486 02632515019
وانت** 0326857164 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154944486 02632515019
وانت** 0326858387 کرج – حسن آباد – خیابان شادی – کوچه لاله دوم – ساختمان ساحل – پلاک 91 – طبقه سومکد پستي: 3149785793 02632238054
وانت** 0326863034 مشکین دشت ، شهرمشکین دشت ، خیابان شهید ولی پور ، خیابان گلستان 4 شرقی ، پلاک 81 ، طبقه چهارم ، واحد 7کد پستي: 3178736492 0266217098
وانت** 0326865588 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3189667984 02634403104
وانت** 0326866712 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186795557 02633324799
وانت** 0326877068 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184736959 02636310819
وانت** 0326877392 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154814545 02632221994
وانت** 0327064761 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193967586 02634357592
وانت** 0327069688 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197763773 02634501755
وانت** 0327074443 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1359848845 02634403104
وانت** 0327076673 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197654358 02634569512
وانت** 0327087362 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186796114 0263307197
وانت** 0327093016 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3138959593 02634518367
وانت** 0327097701 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 5815717494 02636658868
وانت** 0327099607 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146713699 02634403104
وانت** 0327101817 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199734176 02634713951
وانت** 0327103498 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3195773445 02634403104
وانت** 0327107094 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 5339158146 0263521645
وانت** 0327550752 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3175999714 02632518655
وانت** 0327571771 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199618968 02634817451
وانت** 0327602741 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193673155 02634403104
وانت** 0327611191 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3173773875 02636657241
وانت** 0327623976 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3755113566 02634556186
وانت** 0327628471 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3755113566 02634556186
وانت** 0327659496 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3336156894 0264344302
وانت** 0327664359 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3135914141 0262706537
وانت** 0327910316 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3138968148 02634403104
وانت** 0327913769 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 9617883937 02634403104
وانت** 0327918588 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198665441 02633514777
وانت** 0327927695 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3138744816 0264666103
وانت** 0327928819 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3116966558 02636613050
وانت** 0328170748 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193613553 02634324373
وانت** 0328192882 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197818315 02634557336
وانت** 0328198825 کرج – مهرویلا – خیابان شهید مجید حیدری – خیابان بزرگمهر غربی – پلاک 943 – طبقه همکف – واحد 1کد پستي: 3137685151 02633506863
وانت** 0328218557 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198963614 02634403104
وانت** 0328228455 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1477777777 02634403140
وانت** 0328566813 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3149934961 026433574
وانت** 0328573249 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3149834545 02632502231
وانت** 0328575371 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154961383 02632515474
وانت** 0328580234 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154675395 026240521
وانت** 0328824025 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1677813993 02636636151
وانت** 0328825896 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186953447 026324667
وانت** 0328827478 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3391818369 02634403104
وانت** 0328829501 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3139688599 02633505369
وانت** 0328860237 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154994675 0262554068
وانت** 0328861676 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3134655384 02632241586
وانت** 0328863042 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3144679639 02632245694
وانت** 0329140302 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184658558 02636331364
وانت** 0329145769 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3178736934 02636206940
وانت** 0329148142 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3167749761 02636590581
وانت** 0329153005 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3165786459 02636660354
وانت** 0329155343 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197845174 02634403104
وانت** 0329157789 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146614979 02634473367
وانت** 0329163119 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3143714696 02632210947
وانت** 0329165565 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186975788 02633313217
وانت** 0329169602 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3138968128 02634403104
وانت** 0329172010 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154894138 02632250509
وانت** 0329175247 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3163933563 02634403104
وانت** 0329178268 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154844785 02632400589
وانت** 0329382890 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3187866481 0263203861
وانت** 0329387385 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193694315 02634553223
وانت** 0329397391 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166999468 02634403104
وانت** 0329401948 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3133916434 02632707335
وانت** 0329427903 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154894987 02622220326
وانت** 0329428793 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186787454 02633322944
وانت** 0329429809 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186787454 02633322944
وانت** 0329619921 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3177966439 02636204643
وانت** 0329623336 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154889989 02632232855
وانت** 0329626141 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3136653351 02632714809
وانت** 0329631976 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198836853 02634681477
وانت** 0329661454 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146668968 02634403104
وانت** 0329664475 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 5476175465 02634403104
وانت** 0329875390 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199775516 02634709855
وانت** 0329880469 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166963699 02636608806
وانت** 0329884938 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3134995345 02632240154
وانت** 0329887311 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1399183581 02632801521
وانت** 0329893613 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3159933441 02632320683
وانت** 0329896634 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3183854371  
وانت** 0330075533 کرج – جوادآباد – کوچه دوم – کوچه پنجم – پلاک 133 – طبقه سوم – واحد 6کد پستي: 3143887378 02636201464
وانت** 0330090834 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3451139371 06661299
وانت** 0330097235 کرج – سهرابیه – خیابان چهارم غربی (ش باهنر) – کوچه بهار – پلاک 20 – طبقه همکفکد پستي: 3187697677 02633325683
وانت** 0330106062 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3366148411 02633218321
وانت** 0330124384 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198934337 02634653460
وانت** 0330560292 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166995686 02636663513
وانت** 0330566667 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146649871 02634410214
وانت** 0330569364 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186746357 02633323447
وانت** 0330580529 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3174859834 02632211091
وانت** 0330583658 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3134655198 02632255078
وانت** 0330585456 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 5451965319 0264812514
وانت** 0330588693 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3159818618 0262302944
وانت** 0330591002 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3164773734 0262314918
وانت** 0330595678 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3139793647 02634440225
وانت** 0330601376 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3149933453 02632530400
وانت** 0330603066 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154894559 0264329685
وانت** 0330699495 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166993478 02634434517
وانت** 0330797378 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3187156613 02637727551
وانت** 0330800928 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3187199598 02637725154
وانت** 0330807113 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3177644777 02636700832
وانت** 0330809991 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184654599 02636313313
وانت** 0330815861 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199644587 02634403104
وانت** 0330825111 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3173996485 02636648044
وانت** 0330839037 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3174859834 02632214296
وانت** 0331037194 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3158814511 02632225882
وانت** 0331039217 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3138944771 02634640017
وانت** 0331043937 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3173814768 02636606797
وانت** 0331058438 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3145963353 02634321284
وانت** 0331065423 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166936455 02634403104
وانت** 0331066970 اسفندآباد ، اسفند آباد ، خیابان یادگارامام ، بن بست 8 متری مهر ، طبقه اولکد پستي: 3166187818 02634403104
وانت** 0331069127 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3195733515 02634488286
وانت** 0331085111 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197673386 02634564966
وانت** 0331505844 کرج – گلشهر – کوچه بهار – خیابان (آبان شرقی) – مجتمع میلاد – پلاک 49 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3138934711 0266636057
وانت** 0331510590 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186944699 02634253273
وانت** 0331512496 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3164676813 02632331263
وانت** 0331515526 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193697841 0264584155
وانت** 0331520929 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 5498133643 02634821884
وانت** 0331694896 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3134845683 02632220038
وانت** 0331698492 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 4545119613 02634403104
وانت** 0331701061 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3136965589 02632755521
وانت** 0331704298 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3761834541 02634403104
وانت** 0331941095 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186953436 02636706943
وانت** 0331943874 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3187197394 02637728035
وانت** 0331946031 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193643979 02634577644
وانت** 0331948918 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1443813331 02632523381
وانت** 0331949709 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154797685 02632233650
وانت** 0331950751 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3194735481 02634301936
وانت** 0332172417 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3195715164 02634325567
وانت** 0332178243 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199759398 02634704264
وانت** 0332180301 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 6714673513 02634403104
وانت** 0332184653 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184798116 0266305631
وانت** 0332187458 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 8943184577 02632745083
وانت** 0332414410 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3187166715 02637727669
وانت** 0332419769 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3149718871 02632525085
وانت** 0332422834 کمالشهر – کمالشهر (ترک آباد) – خیابان میعاد29(لاله ) – بن بست اول شرقی – پلاک 34 – طبقه همکفکد پستي: 3199733364 02634703851
وانت** 0332426106 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3149955985 02634447380
وانت** 0332427977 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166953494 02636601096
وانت** 0332793466 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3194814711 02634327497
وانت** 0332800495 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3159788159 02632311101
وانت** 0332804208 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166696191 02636606992
وانت** 0332805215 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3134844545 0262245020
وانت** 0332806438 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199178166 02634403104
وانت** 0332808236 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154765981 02634403104
وانت** 0332809351 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3177939511 02636207583
وانت** 0332809900 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154666353 02632533701
وانت** 0332814538 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3134844545 02632245020
وانت** 0332989080 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3148916773 02634440856
وانت** 0332992802 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154794957 02632248873
وانت** 0332996389 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3147683835 02634344161
وانت** 0333000243 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3177933734 02636200590
وانت** 0333018314 کرج – کارخانه قند – کوچه انصار – بن بست انصار – پلاک 47 – طبقه همکفکد پستي: 3135666731 02632816513
وانت** 0333020255 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199178987 02634805986
وانت** 0333022269 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3183856355 02633508535
وانت** 0333233292 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186965685 02636333592
وانت** 0333235531 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3149757345 02632528849
وانت** 0333241509 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166943959 02636600603
وانت** 0333253421 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3164736163 02632312254
وانت** 0333256226 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186915444 02633311762
وانت** 0333258024 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3139796978 02634656596
وانت** 0333259355 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154183691 02632245186
وانت** 0333260622 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3157744461 02632802438
وانت** 0333261629 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3164936879 02636106791
وانت** 0333475025 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3136663491 02632712885
وانت** 0333485679 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193986386 02634516114
وانت** 0333488484 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 4581111111 02636303747
وانت** 0333492232 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3149615376 02634493884
وانت** 0333497924 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3156759641 02632233146
وانت** 0333726125 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199714917 0264707564
وانت** 0333736995 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199714765 02634715071
وانت** 0333753554 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3139654911 02633500070
وانت سیار ** 0333765898 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3155614318 02634325466
وانت** 0333767264 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3158786111 02632232596
وانت سیار ** 0333767696 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 5154663989 02633324766
وانت** 0333768604 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3158786111 02632232596
وانت سیار ** 0333768712 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3147816441 02634325345
وانت سیار ** 0333768928 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3154899767 02632236703
وانت ** 0333768595 بطور سیار در کرج 0  0کد پستي: 6719664516 02634403104
وانت سیار ** 0333769611 کرج – عظیمیه – خیابان شهید راوش – خیابان گلستان سوم شرقی – ساختمان مروارید – پلاک 36 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3155754447 02636606638
وانت سیار ** 0333770437 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3187688766 02633312522
وانت سیار ** 0333770761 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3137863385 02633524101
وانت** 0333771228 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1791618311 02636800996
وانت سیار ** 0333771768 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 5439167555 0266610666
وانت سیار ** 0333771876 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3159837891 02632306139
وانت سیار ** 0333772559 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3139935535 02600000000
وانت بار** 0333774357 کرج – شهرک اوج – خیابان بوعلی سی ام – خیابان نواب بیست و هفتم – پلاک 880 – طبقه همکفکد پستي: 3149879398 02632521665
وانت** 0334173324 ب 0  0کد پستي: 3198918967 02634403104
وانت** 0334179150 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3194673441 02634403104
وانت** 0334181100 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3173669738 02636771995
وانت** 0334188473 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3187854714 02632739436
وانت** 0329161861 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146614979 02634473367
وانت** 0328831550 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199153546 02634808381
وانت** 0330094538 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3159775746 02632304241
وانت** 0331072300 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193918864 02634313014
وانت** 0332182198 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3189917333 02637306941
وانت** 0332796928 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3133813689 02632715283
وانت** 0325320275 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 5434115771 02634507444
وانت** 0327090319 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197886784 02634403104
وانت** 0325326542 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197796616 02634582876
وانت** 0329882375 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3189916531 02637306861
وانت** 0324829476 ب 0  0کد پستي: 9669184656 0260
وانت** 0324832109 بطورسیار درکرج 0 0 00کد پستي: 3199786593 02634813305
وانت** 0332416964 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3157788551 02632825249
وانت** 0327904662 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1359767541 02636650155
وانت** 0327916682 بطورسیار درکرج 0 0 0کد پستي: 3364113919 02634403104
وانت** 0333248018 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197716561 02634403104
وانت** 0330836880 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199173894 02633300226
وانت** 0332799517 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3133644119 02632505145
وانت** 0325322181 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3173673974 02636775932
وانت** 0332424740 کرج – شهرک ولی عصر – خیابان فروردین – خیابان 8متری ولیعصر شمالی – پلاک -32 – طبقه همکفکد پستي: 3198953445 02634663417
وانت** 0328215212 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154758196 0262230624
وانت** 0324806983 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198896518 02634654394
وانت** 0333765907 کرج – اکبر آباد – کوچه (پیام) – خیابان شیخ کلینی – برج باران – طبقه ششم – واحد 70کد پستي: 3174756677 02632506625
وانت** 0334191106 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3189934896 02634403104
وانت** 0334194343 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3939117153 0263773242
وانت** 0334195998 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 5991968145 02637776148
وانت** 0334197148 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3336113536 02637774949
وانت** 0334199711 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3174638815 02632752528
وانت** 0334203062 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3147611111 02634446351
وانت** 0334203719 کرج ، عظیمیه ، خیابان شهید راوش ، بن بست (یاس شرقی) ، ساختمان گل ، پلاک 90 ، طبقه اول ، واحد شمالیکد پستي: 3155753444 02632553008
وانت** 0334205076 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3331773966 02634403104
وانت** 0334206632 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198866534 02634513090
وانت** 0334392663 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3188888888 02634403104
وانت** 0334394893 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3173978938 02636639040
وانت** 0334395909 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198899566 02634812373
وانت** 0334397698 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3173867647 02634403104
وانت** 0334398597 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3159788979 02632319720
وانت** 0334399505 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146778419 02634403104
وانت** 0334400600 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3188888888 02634812373
وانت** 0334404187 محمدشهر – شهرک بعثت – کوچه ( احداثی 1) – کوچه (فردوسی) – مجتمع آرش  1 – طبقه چهارم – واحد 7کد پستي: 3184649546 02634403104
وانت** 0334703087 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – کوچه شهید تقی زاده – بن بست مهر – پلاک -5 – طبقه همکفکد پستي: 3187678953 02633315034
وانت** 0334860764 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184676935 02634403104
وانت** 0334867381 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3195653481 02634501661
وانت** 0334880344 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199157648 02634403104
وانت** 0335297049 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3917718636 02634403104
وانت** 0335299495 کرج – آق تپه – کوچه ( چهارم شرقی) – کوچه یاسمن – پلاک 36 – طبقه اولکد پستي: 3187665158 02633314017
وانت** 0335302496 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3163633715 02632307433
وانت** 0335307108 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184676935 02634403104
وانت** 0335571010 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3485153311 02665472579
وانت** 0335574904 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3184864473 02636311477
وانت** 0335580117 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 1916946154 02634499833
وانت** 0335582779 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3178644383 02636216301
وانت** 0335854682 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198888687 02634403104
وانت** 0335856480 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3153718394 02632250185
وانت** 0336129236 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3175943138 02634403104
وانت** 0336145004 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146765731 01917836790
وانت** 0336154543 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154955485 02634403104
وانت** 0336406218 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3198858737 02634663061
وانت** 0336409131 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3164688313 02632309378
وانت** 0336412079 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3193718347 02634562689
وانت** 0336895402 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3147656645 02634666362
وانت** 0336897632 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146649871 02634410214
وانت** 0337081971 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3197916546 02634403104
وانت** 0337086790 کرج – حصار – کوچه (شمیرانی) – خیابان شهید نوازانی ( خط دوم ) – ساختمان رویال البرز – پلاک 4 – طبقه چهارم – واحد 3کد پستي: 3156736936 0262249734
وانت** 0337090214 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3366143476 02633200071
وانت** 0337095789 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154665567 02632214310
وانت** 0337098054 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3149833483 02632512748
وانت** 0337100588 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3165498741 02634655857
وانت** 0337103393 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3165445987 02634813088
وانت** 0337104949 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3186666593 02633316192
وانت** 0337106855 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154895469 02632204644
وانت** 0250499273 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3159684641 02634403104
وانت** 0250554867 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3178737346 02634403104
وانت** 0250560953 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 8918676885 026332702397
وانت** 0250567903 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199161956 02634802087
وانت** 0250580101 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3133885984 02632708311
وانت** 0250606091 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3149733113 02632525073
وانت** 0250615198 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3331833891 02645340425
وانت** 0251195558 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154965437 0262241348
وانت** 0251208314 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154876965 02632552089
وانت** 0251563330 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154946783 02632516242
وانت** 0251584997 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154836118 02632202561
وانت** 0251680434 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198899747 02634403104
وانت** 0251690656 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198858884 02634666413
وانت** 0252419449 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1558713367 02632716072
وانت** 0252448136 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3166817315 02636611210
وانت** 0252458466 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154689141 02632804779
وانت** 0252508009 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3189664634 02633324337
وانت** 0252667475 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3147866771 02634309537
وانت** 0253723216 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198849377 02633203621
وانت** 0253735668 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3149647464 02632313146
وانت** 0253746681 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3366146695 02633210950
وانت** 0253812856 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3149774868 02632527712
وانت** 0253988522 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3155997846 02632537259
وانت** 0254030269 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3175866973 02636514812
وانت** 0254708135 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3149783858 02632529684
وانت** 0254729370 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1348674773 0260
وانت** 0254893816 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3164813847 02632307854
وانت** 0254908802 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3164686315 02632308428
وانت** 0257334765 مشکین دشت ، شهرمشکین دشت ، خیابان گلستان 4 شرقی ، خیابان شهید زرگرانی ، پلاک 37 ، طبقه اولکد پستي: 3178739937 02636218574
وانت** 0257384363 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3186768411 02633311195
وانت** 0257544889 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3178845163 02636309727
وانت** 0258076684 کرج ، چهارصددستگاه ، خیابان شهید کریمی ، خیابان شهید غلامعلی ساجدی ، پلاک -163 ، طبقه چهارم ، واحد 6کد پستي: 3133984918 02632701803
وانت** 0258078698 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154888335 02633268113
وانت** 0258374685 محمدشهر – محمد شهر – خیابان اندیشه[بهشتی14] – بن بست اندیشه 2 – ساختمان آرش – طبقه سوم – واحد 3کد پستي: 3184781554 02636607423
وانت** 0259200614 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3494143945 02634403104
وانت** 0259210944 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3175648118 02636554228
وانت** 0259218352 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3159874371 02632304181
وانت** 0260529023 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198713519 02634620588
وانت** 0260534210 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1377938681 02634403104
وانت** 0260548460 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3173783963 02636613301
وانت** 0260566134 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3166893947 02634403104
وانت** 0261427764 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3184617879 02636335717
وانت** 0261436655 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3159831598 02632320912
وانت** 0261467680 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3166873867 02636658664
وانت** 0261480859 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3188888888 02633311029
وانت** 0261490757 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3156688833 02634568162
وانت** 0261503945 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3186943658 02633312076
وانت** 0262491012 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3136747766 02632721967
وانت** 0262497054 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198863498 02634403104
وانت** 0262524644 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 5617775156 02634403104
وانت** 0262539469 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154666191 02632240899
وانت** 0263509239 کرج – دهقان ویلای اول – خیابان یاسر پنجم (مریم) – بلوار یادگار امام – طبقه اولکد پستي: 3139915744 02634370103
وانت** 0263528892 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199138895 02634803035
وانت** 0263537135 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3177954867 02636211513
وانت** 0263546134 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3188888888 02632747546
وانت** 0263552328 کرج – برغان – خیابان شهید شریفی [گل آرای شمالی] – خیابان شهید دکتر مفتح (برغان ) – ساختمان گل آرا – پلاک 1055 – طبقه دوم – واحد 6کد پستي: 3154737537 02634416495
وانت** 0263601836 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3184815647 02636321622
وانت** 0263610394 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3173783784 02636639605
وانت** 0263631422 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1471637861 02634434257
وانت** 0264558590 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3173775571 02636643738
وانت** 0264575797 کرج – شهرک پردیسان – میدان زنبق – بلوار گلها – پلاک 281 – طبقه اولکد پستي: 3198817431 02634620718
وانت** 0264587493 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3174615366 02632737498
وانت** 0264618679 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3166857586 02636614073
وانت** 0264627138 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154743186 02634491970
وانت** 0265430521 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 6471678195 02634403104
وانت** 0266989004 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3186965685  
وانت** 0267059152 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3186695485 02633301805
وانت** 0267116004 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3148938541 0263443268
وانت** 0267627798 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3186935733 02633306308
وانت** 0267639827 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3138933488 02634563772
وانت** 0268975077 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154745583 02634403104
وانت** 0268977964 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154985743 02632506363
وانت** 0271328661 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3197785853 02634503863
وانت** 0272284452 محمدشهر ، عباس آباد ، خیابان 22 بهمن ، بن بست شهید اروجعلی اله یاری ، پلاک 478 ، طبقه همکفکد پستي: 3178837143 02636300122
وانت** 0272284668 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198856753 0263483839
وانت** 0272287797 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154635555 02632245961
وانت** 0272289271 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199778736 02634410159
وانت** 0272291869 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199173357 02634804059
وانت** 0272293127 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – خیابان ششم غربی – بن بست ولیعصر 8 – پلاک 175 – طبقه دومکد پستي: 3187677795 02636773842
وانت** 0272294566 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199718685 02656329981
وانت** 0272298162 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3149875987 02632501519
وانت** 0272621631 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3149648839 02632514920
وانت** 0272627025 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3178756459 02634411598
وانت** 0272945578 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154944355 02632222611
وانت** 0272956051 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3194473893 02634620000
وانت** 0272958506 کرج – چمران – بلوار شهید آیت اله مدرس (تهران ) – بن بست (میثم ) – پلاک 4 – طبقه همکفکد پستي: 3158935689 02632203762
وانت** 0272963144 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3185555555 02634345112
وانت** 0273501618 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3481614589 02634411598
وانت** 0273504531 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3177966853 02636214730
وانت** 0274558593 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 6847119435 02636549223
وانت** 0274733340 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198888191 02633440310
وانت** 0274741656 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3187833855 02634600583
وانت** 0275324757 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3188888888 02634804328
وانت** 0275337901 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3166983514 02634411598
وانت** 0275549166 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3165645455 02632262011
وانت** 0276030940 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199159146 02634807812
وانت** 0276121946 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3138885811 02634566554
وانت** 0276327242 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3148966372 02634407324
وانت** 0276374251 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199773867 02634704574
وانت** 0276574810 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3364144813 02624445303
وانت** 0276597411 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3169965475 02636534186
وانت** 0277459283 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3144964199 02634482939
وانت** 0277508800 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3197755565 02634403104
وانت** 0277514769 کرج – برغان – کوچه حافظ – خیابان افشین – ساختمان مهرگان – پلاک 16 – طبقه سوم – واحد 4کد پستي: 3154786165 02632202557
وانت** 0277518365 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3157777611 02634403104
وانت** 0279405341 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1466969593 02665547413
وانت** 0279417361 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3193817497 02634411598
وانت** 0279440762 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3193983575 02634318931
وانت** 0279458941 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3133775393 02632715100
وانت** 0279486072 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3183846758 02633507016
وانت** 0279499648 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3193651174 02634411598
وانت** 0281057120 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3164836841 02636107257
وانت** 0281057552 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3165876148 0266606687
وانت** 0281058991 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3197604666 02634577275
وانت** 0281063314 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3187674851 02633315179
وانت** 0281479058 فردیس ، کوی ارم ، خیابان آبرسانی ، خیابان بنفشه غربی ، پلاک 49 ، طبقه دومکد پستي: 3166965158 02634403104
وانت** 0281503951 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199857339 02644328059
وانت** 0283541969 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3166951849 02634403104
وانت** 0283555904 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1377833745 02665555679
وانت** 0286230737 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198916933 02636208450
وانت** 0286251216 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 9314844731 02632715372
وانت** 0286380880 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1893738614 02636648192
وانت** 0286383802 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198853555 02634709131
وانت** 0286384809 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154895965 02634403104
وانت** 0286387614 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198837166 0263465185
وانت بار** 0287256795 بطورسیاردرکرج کرج  0کد پستي: 3136618574 02632713556
وانت بار** 0287265146 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3166957846 02636604404
وانت** 0287600851 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3174634694 02632750558
وانت** 0287661030 بطورسیار درکرج 0 0 0کد پستي: 3146715561 02634402118
وانت** 0288004961 بطورسیار درکرج 0 0 0کد پستي: 0601460014 02632314809
وانت بار** 0288006435 بطورسیاردرکرج کرج  0کد پستي: 0322387981 02634788882
وانت** 0288007550 بطورسیار درکرج 0 0 0کد پستي: 3147865555 0260
وانت بار** 0288033540 کرج ، حصارک بالا ، کوچه شهید زمانیها ، کوچه المهدی ، مجتمع مهدی ، پلاک 5 ، طبقه اول ، واحد 2کد پستي: 3197755489 02634560779
وانت بار** 0288034871 فردیس ، اهری ، خیابان آبرسانی ، خیابان گلستان 1 (مخابرات ) ، پلاک 138 ، طبقه همکفکد پستي: 3166957636 02636650019
وانت بار** 0288054343 مشکین دشت ، شهرمشکین دشت ، بلوار ش صیادشیرازی ، کوچه امیر 4 ، پلاک 18 ، طبقه همکفکد پستي: 3177936541 02636211334
وانت سیار ** 0288061544 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3158968458 02632312496
وانت بار** 0288447819 بطورسیاردرکرج کرج  0کد پستي: 3183843518 0263504617
وانت** 0288565597 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3183843518 02633504617
0 0288652359 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3183973398 02634701349
وانت** 0288680255 بطورسیار درکرج 0 0 0کد پستي: 3187665415 02633313846
وانت** 0288701759 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3113833985 02634815164
وانت** 0288713887 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3154875994 02632238885
وانت** 0288729836 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199615537 02634812279
وانت** 0288746827 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166817315 02636611210
وانت** 0288751573 بطورسیار درکرج 0 0 0کد پستي: 3178888457 02636307462
وانت** 0288811122 بطورسیار درکرج 0 0 0کد پستي: 3183974771 02636704779
وانت** 0288940570 فردیس ، فردیس ، خیابان امام حسن ( ع ) ، خیابان یازدهم(شهید ابراهیم شهبازی) ، پلاک -54 ، طبقه اول ، واحد 2کد پستي: 3175758131  
0 0289000172 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3166994456 02636617425
وانت** 0289064029 بطورسیار درکرج 0 0 0کد پستي: 3143894455 02634677029
0 0289087170 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3178673985 02636307015
0 0289124658 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3186658548 02633303070
0 0289145569 کرج ، حصارک بالا (شهرک یاس ) ، بلوار ش کلهر جنوبی ، کوچه پونک چهارم غربی ، طبقه دومکد پستي: 3197916864 02600000000
وانت** 0289170228 بطورسیار درکرج بطور سیار در کرج  1کد پستي: 3366177396  
وانت بار** 0289190888 بطور سیار درکرج 0  0کد پستي: 3173614835 0266772441
0 0289195500 بطور سیار درکرج 0  0کد پستي: 3184654813 02636316460
وانت** 0289198188 کرج – مصباح – خیابان شهید احمد خراسانی – خیابان شهید کیانپور (کشاورز) – ساختمان سامیار 10 – پلاک 365 – طبقه پنجم – واحد 9کد پستي: 3158776427 02632204065
0 0289199312 بطور سیار درکرج 0  0کد پستي: 3199636649 02634811052
وانت** 0289207456 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3138796485 02634649084
0 0289212211 کرج – گلدشت – کوچه 10 متری شیرین – بن بست شهیدامیری بن صاحب الزمان – طبقه همکفکد پستي: 3197943797 02636590587
0 0289213758 بطور سیار درکرج 0  0کد پستي: 3198945516 02634663327
0 0289217894 بطور سیار درکرج 0  0کد پستي: 3147816441 02634325345
0 0289223116 محمدشهر – شهرک دهکده آفتاب – خیابان گلها – کوچه نخل – طبقه سومکد پستي: 3184688203 02633409457
  0289232439 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3199644676 02634807847
0 0289243992 کرج ، حصارک بالا (شهرک یاس ) ، خیابان 18متری لاله ، کوچه پونک چهارم غربی ، طبقه چهارمکد پستي: 3197916547 02634251260
وانت** 0289245034 کرج – عظیمیه – خیابان شهید نظری – خیابان شهید شاکرزادگان – پلاک 41 – طبقه اولکد پستي: 3154985137 02632518352
0 0289251120 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3199135557 02634809812
0 0289254033 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3199145849 02634800823
وانت بار** 0289582709 فردیس ، شهرک گلستان ، بلوار فردیس ، بن بست گلستان هفتم   ، پلاک 223 ، طبقه همکفکد پستي: 3354841964 02636523657
وانت بار** 0289588859 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3199856672 02634702360
وانت بار** 0289592607 بطورسیاردرکرج کرج  0کد پستي: 3184854875 02636300415
وانت** 0289593938 فردیس ، اهری ، خیابان اهری ، بن بست نسترن 122 ، طبقه دومکد پستي: 3166886595 02636644036
وانت** 0289596635 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3135765885 02632719954
وانت** 0289596851 بطورسیار درکرج 0 0 0کد پستي: 3135765885 02634680430
وانت** 0289598865 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3157886681 02632803419
وانت ** 0289603556 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3138914766 02634643464
وانت** 0289606577 کرج – کرج نو – کوچه شهید مفتح – خیابان ابوذر – پلاک 78 – طبقه اولکد پستي: 3138993966 02636644590
وانت** 0289612015 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3173785835 02636614113
وانت** 0289617815 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3761115564 0260
وانت** 0289654485 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3184953438 02633342507
وانت** 0289674389 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3173785835 02636614113
وانت** 0289690706 کرج ، شاهین ویلا ، بلوار امام خمینی (باغستان ) ، خیابان توحید نظری(پنجم شرقی) ، ساختمان بهشت ، پلاک 12 ، طبقه سوم ، واحد 8کد پستي: 3193877455 02634335417
وانت** 0289722458 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3186751111 02633312301
وانت** 0289737400 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3166965411 0260
وانت** 0289783285 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3195617794 02634555121
وانت** 0289808502 کرج ، جوادآباد ، خیابان گلزارشهدای حاجی آباد ، کوچه مهدی دوم ، ساختمان پارسا ، پلاک 26 ، طبقه اولکد پستي: 3143895196 02634489287
وانت** 0289827615 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3157754833 02632810709
وانت** 0289871378 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3173636671 02636775977
وانت** 0289929742 محمدشهر ، محمد شهر ، بلوار گلستانک(شهید بهشتی) ، خیابان شهید رسول اسماعیل آبادی ، طبقه همکفکد پستي: 3184786195 02636314786
وانت** 0289966853 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 4370837138 02634706722
وانت** 0290032387 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3154915714 02632238131
وانت** 0290072312 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3154894587 02632204587
وانت** 0290172317 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3146664973 02634437424
وانت** 0290374233 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3154888379 02632204392
وانت** 0290397707 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3165833864 02636654928
وانت** 0290429243 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3176659581 02636519238
وانت** 0290577588 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3159887378 02632300565
وانت** 0290605105 کرج ، حسن آباد ، بلوار تربیت مربی ، خیابان شادی ، پلاک 358 ، طبقه سومکد پستي: 3149783521 02632531912
وانت** 0290605861 فردیس ، کوی ارم ، بلوار ارم ، خیابان سمیه شرقی ، پلاک 80 ، طبقه همکف ، واحد 1کد پستي: 3166991111 02636604534
وانت** 0290607551 کمالشهر ، خرمدشت ، کوچه سوم شرقی ، کوچه یاسرچهارم ، پلاک 18 ، طبقه همکفکد پستي: 3199787657 02634802299
وانت** 0290610283 کرج – اسلام آباد – خیابان شهید صمد حمیدی پور – بن بست شهید محمودبهمنیار – پلاک 63 – طبقه همکف – واحد شرقیکد پستي: 3154684493 0266530788
وانت** 0290611947 ماهدشت – شهرک فرهنگیان – کوچه (سوم فرهنگیان) – کوچه معلم 17 – پلاک 5 – طبقه همکفکد پستي: 3189969461 0260
وانت** 0290614428 کرج – چهارراه امام – خیابان ادهم – بن بست (سامی) – پلاک -154 – طبقه اولکد پستي: 3153933868 02636612444
وانت** 0290616334 کرج ، مهرشهر فاز4 ، بلوار 520 (بدر) ، خیابان 524 غربی ، پلاک 72 ، طبقه اول ، واحد 2کد پستي: 3183745149 02633513039
وانت** 0290702953 کرج – حصارک بالا – بلوار آزادی – کوچه شهید زمانیها – پلاک 6 – طبقه همکفکد پستي: 3197768975 02634556661
وانت** 0290712851 کرج ، شاهین ویلا ، خیابان قلم ، خیابان هفدهم شرقی (51) ، پلاک 13 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 3193983944 02634314632
وانت** 0290713750 مشکین دشت ، شهرمشکین دشت ، کوچه شادی 8 ، خیابان شهید صبری (مخابرات ) ، طبقه اولکد پستي: 3178734460 02636201458
وانت** 0290718353 محمدشهر – محمد شهر – خیابان اندیشه[بهشتی14] – کوچه اندیشه 1 – مجتمع لادن – طبقه سوم – واحد 10کد پستي: 3184789651 02636331364
وانت** 0290718902 کرج ، حیدرآباد ، کوچه شهید حسین کمالی نژاد (مسجد) ، کوچه شهیدحمیدایرانی ، پلاک 10 ، طبقه همکفکد پستي: 3193754975 02634561335
وانت** 0290726237 کمالشهر ، کمالشهر (حسن آباد) ، خیابان سعدی ، کوچه نسترن 2 ، پلاک 118 ، طبقه اولکد پستي: 3199759814  
وانت** 0290726345 محمدشهر ، محمد شهر ، بلوار گلستانک(شهید بهشتی) ، بن بست بعثت چهارم[4] ، طبقه دومکد پستي: 3184787583 00
وانت** 0290732107 کرج ، اسلام آباد ، خیابان شهید صمد حمیدی پور ، بن بست باقرخان ، پلاک 111 ، طبقه اولکد پستي: 3154684749 02632242806
وانت** 0290733222 کرج ، فردوسی ، خیابان فردوسی (شهید مدنی ) ، بن بست توحید ، پلاک 169 ، طبقه دوم ، واحد 3کد پستي: 3157715793  
وانت** 0290735020 کرج – رجایی شهر(داریوش) – خیابان قائم 3 – کوچه شهیدعلی ربیعی[لادن7] – ساختمان الماس – پلاک 15 – طبقه دوم – واحد 4کد پستي: 3146735694 02634445480
وانت** 0291801190 کرج ، حصارک پایین ، خیابان مالک اشتر ، خیابان ابوطالب ، پلاک -95 ، طبقه همکفکد پستي: 3198855943 0260
وانت بار** 0291934567 محمدشهر ، کریم آباد ، کوچه محبان المهدی ، خیابان ( احداثی ) ، طبقه چهارم ، واحد 11کد پستي: 3177814448 02636215238
وانت بار** 0291998964 کمالشهر – کمالشهر (حسن آباد) – خیابان فرجی – کوچه نسترن 3 – پلاک 27 – طبقه همکفکد پستي: 3199757573 02634723830
وانت بار** 0296638492 کرج – اسلام آباد – کوچه بهار – خیابان مجاهدین اسلام – پلاک 149 – طبقه منفی 1کد پستي: 3154963945 02632239288
وانت بار** 0296791484 کرج ، اخترآباد ، کوچه بوستان 11 ، خیابان 12متری اول ، طبقه همکفکد پستي: 3186839893 0260
وانت بار** 0296870803 کرج – گلشهر شرقی – خیابان گلستان سوم – خیابان بهار شرقی [شهید محمود رمضانی] – پلاک 115 – طبقه دوم – واحد 5کد پستي: 3138773867  
وانت بار** 0297044660 کرج – حیدرآباد – خیابان عدل – بن بست عارف – ساختمان گلها – پلاک 6 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3193674319 02634575581
وانت بار** 0297659632 کرج – حسن آباد – بلوار تربیت مربی – خیابان تربیت پانزدهم – پلاک 691 – طبقه اولکد پستي: 3149736983 02632510713
وانت بار** 0298247704 محمدشهر – قزل قشلاق – خیابان الغدیر – کوچه غدیردوم – پلاک 159 – طبقه همکفکد پستي: 3184833581 02636301611
وانت** 0298331220 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3176667499 02636521143
وانت** 0298486839 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3133794557 02632774506
وانت** 0298519274 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3146783517 02634556211
وانت** 0298599223 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3149716596 02634512736
وانت** 0298609606 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3166965411 02634403104
وانت** 0298640882 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154697453 02632532266
وانت** 0298645377 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3158756811 02634403104
وانت** 0298661802 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198953519 02634663137
وانت** 0298664382 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3184774777 02636300773
وانت** 0298666837 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3751754897 02634403104
وانت** 0298672050 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3768134715 02634403104
وانت** 0298672815 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3163916375 02636102588
وانت** 0298674388 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3186855473 02633302063
وانت** 0298950912 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3144587599 02633521129
وانت** 0298964181 کرج ، دهقان ویلای اول ، خیابان مینای 5 ، خیابان شهید محمودروشنی پور ، پلاک 46 ، طبقه سومکد پستي: 3139994997 02634468477
وانت** 0299106231 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3193969593 02634316683
وانت** 0299187619 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3143895664 02634478761
وانت** 0299208790 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3173838571 02636610789
وانت** 0299240866 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3768134715 02634403104
وانت** 0299515142 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3197661741 02634250850
وانت** 0299849644 کرج ، مهرشهر فاز4 ، خیابان شهید بابایی ، خیابان 409 شرقی(شهید علی اکبر عضدی) ، پلاک 108 ، طبقه دوم ، واحد 4کد پستي: 3183836117 0260
وانت** 0299866527 کرج ، کرج نو ، بلوار شهید حدادی (کرج نو) ، کوچه سلمان فارسی ، پلاک 32 ، طبقه همکفکد پستي: 3138959644 0260
وانت** 0299903250 کمالشهر ، کمالشهر ، کوچه موعد7 ، کوچه میعاد 15 ، پلاک 45 ، طبقه همکفکد پستي: 3199748347 0260
وانت** 0299907719 فردیس ، فردیس ، خیابان شانزدهم[شهید علیپور] ، خیابان آزادی ، مجتمع سبز ، طبقه سوم ، واحد 12کد پستي: 3175765491  
وانت** 0301511588 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 5497154518 026455183
وانت** 0301518646 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3166917684 02636604273
وانت** 0301876800 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199153546 02634808381
وانت** 0302659686 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3187831111 02644513223
وانت** 0302731182 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154889778 02632400608
وانت** 0302736226 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3188888888 02634403104
وانت** 0302740289 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3193683488 02634501055
وانت** 0302744542 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3193631446 02634403401
وانت** 0302750079 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3165843656 02636608942
وانت** 0302775135 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3185994717 02633202954
وانت** 0302786913 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3163863811 02636104540
وانت** 0302791875 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3147773116 02634336511
وانت** 0303152400 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3193674768 02634555037
وانت** 0303154846 کرج – شهرک بهارستان – خیابان شهیدبهزاد صفاتی[بهارستان 14] – کوچه (دوم ) – مجتمع نگین البرز 2 – طبقه چهارم – واحد 8کد پستي: 3147899477 02634403104
وانت** 0303163521 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3138959558 02634567110
وانت** 0305512404 کرج ، قلمستان ، خیابان ش علی اصغرطالبی متین (قلمستان) ، بن بست دانشگاه ، پلاک -10 ، طبقه سومکد پستي: 3157836876 02632825307
وانت** 0305532740 کرج ، باغستان ، خیابان پیروزی شمالی ، خیابان شهید مجیدقربانی پور ، مجتمع میلاد ، پلاک 22 ، طبقه دوم ، واحد 3کد پستي: 3147884994 02634313438
وانت** 0305548248 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3165853793 02636611701
وانت** 0305552320 کرج ، حصارک پایین ، خیابان مالک اشتر ، خیابان شهید مفتح شمالی ، پلاک 143 ، طبقه همکفکد پستي: 3198867753 02634650299
وانت** 0305561094 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3186878341 02634403104
وانت** 0305565347 کرج ، رضاشهر ، بلوار شهید ایرانی ، کوچه بهار ، پلاک 6547 ، طبقه اولکد پستي: 3198917179 02634403104
وانت** 0305573015 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3186878341 02634403104
وانت** 0305596813 کرج ، رضاشهر ، خیابان مالک اشتر ، کوچه 15 خرداد ، پلاک 8146 ، طبقه همکفکد پستي: 3198919569 02634685672
وانت** 0305636773 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 4351734315 02634403104
وانت** 0305637456 مشکین دشت ، شهرمشکین دشت ، خیابان یادگار امام ، بن بست فجر 4 ، پلاک 2 ، طبقه همکفکد پستي: 3177959767 02636208420
وانت** 0308159577 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3143696351 02634459392
وانت** 0308162318 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3193699459 02634403104
وانت** 0308177251 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3194814663 02634325611
وانت** 0308212068 کرج بطور سیار کرج  0کد پستي: 3189777537 0263730164
وانت** 0308426769 کرج – شاهین ویلا – خیابان تهرانی – خیابان یکم شرقی – ساختمان کسری – پلاک 88 – طبقه دوم – واحد 8کد پستي: 3193898813 02634403104
وانت** 0309656918 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3133741895 02634403104
وانت** 0309675815 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3157855331 02632809357
وانت** 0309717573 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3175858358 02636520442
وانت** 0309832663 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198893557 02634667008
وانت** 0309869307 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3135684353 02632709239
وانت** 0309879637 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154876465  
وانت** 0311135287 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3146697866 02632222394
وانت** 0311214057 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3153887517 02632220089
وانت** 0311226293 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3178734583 02636334734
وانت** 0311232487 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199854979 02634712531
وانت** 0311640724 کرج – شاهین ویلا – بلوار ظفر – خیابان هیجدهم غربی (72) – مجتمع آراد 5 – پلاک -17 – طبقه چهارم – واحد 8کد پستي: 3193976525 02634375509
وانت بار** 0311655333 کمالشهر ، کمالشهر ، بلوار شهرداری ، کوچه گلستان 7 ، مجتمع نور ، پلاک 31 ، طبقه دوم ، واحد 8کد پستي: 3199841584 0260
وانت** 0311666238 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199715184 02634710185
وانت ** 0311708329 کرج – شهرک امام رضا – خیابان کوشش دوم – خیابان معلم دوم – پلاک -39 – طبقه اولکد پستي: 3149713631 02165429524
وانت** 0311816974 کرج ، اسلام آباد ، خیابان مجاهد ، خیابان شیخ احمدکافی ، پلاک 190 ، طبقه اولکد پستي: 3154879817 02632401427
وانت** 0311888598 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3175816566 02636516581
وانت** 0311916223 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3174665896 02636316348
وانت** 0312009953 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3157694938 02632823732
وانت** 0312067435 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3174646857 02632722119
وانت** 0312159556 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3138833597 02634476466
وانت بار** 0312491755 کرج – رجائی شهرفازدو – بلوار جمهوری اسلامی (رستاخیز) – خیابان شهیدمرادعلی چلبی[10] – پلاک 109 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3148914944 02636666893
وانت** 0312635433 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3193895371 02636103664
وانت** 0312645871 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3146788963 02634417910
وانت** 0312660632 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3175647661 02634403104
وانت** 0312680968 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3186773633 02633327627
وانت** 0313841101 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 5581131511  
وانت** 0313846244 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3185853919 02633416022
وانت** 0313850856 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3184653388 02632754527
وانت** 0313856358 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3184845573 02633301822
وانت** 0313863451 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 5618138358 02634315202
وانت** 0315794695 کرج بطور سیار کرج  0کد پستي: 3136646771 032727064
وانت** 0315844778 کرج بطور سیار کرج  0کد پستي: 3154686638 02632517099
وانت** 0315860546 کرج بطور سیار کرج  0کد پستي: 3183796661 02633512353
وانت** 0318536135 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154683563 02632248820
وانت** 0318661663 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198731884 02634529375
وانت** 0318703106 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3143883464 02634416668
وانت** 0318750547 کرج – شهرک بنفشه – بلوار وحدت – خیابان (بنیاد شهید) – ساختمان بنیاد شهید_الماس – طبقه سوم – واحد 20کد پستي: 3174965687  
وانت** 0318827700 فردیس – حافظیه شمالی – خیابان شهید فضل اله داوری(حافظیه) – خیابان 48 دستگاه – پلاک 13 – طبقه اول – واحد غربیکد پستي: 3173817165 02634403104
وانت** 0319895732 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198869667 02634820423
وانت بار** 0319933462 کرج ، بنیاد ، بلوار شهید رجایی ، خیابان هشتم شرقی ، پلاک 8 ، طبقه همکفکد پستي: 3195685451 02634553518
وانت بار** 0319939837 مشکین دشت ، ابر اهیم آباد ، کوچه شبنم 2 ، بن بست شقایق 3 ، پلاک 25 ، طبقه همکفکد پستي: 3178717519 0260
وانت بار** 0319957835 کرج ، حصارک بالا (شهرک یاس ) ، بلوار استقلال شمالی ، کوچه گلسارپنجم غربی ، ساختمان یگانه ، طبقه سومکد پستي: 3197911405  
وانت بار** 0319961574 فرخ آبادزیبادشت ، زیبادشت ( فرخ آباد) ، کوچه ش انصاری ، کوچه خیام ، طبقه همکفکد پستي: 3178773617 02636884125
وانت ** 0320467126 کمالشهر ، خرمدشت ، کوچه سوم شرقی ، کوچه یاسرچهارم ، پلاک 24 ، طبقه همکفکد پستي: 3199787649 0260
وانت ** 0320614292 کرج – بنیاد – خیابان 26متری (نعل اسبی ) – خیابان هشتم شرقی – پلاک -15 – طبقه همکف – واحد 1کد پستي: 3195684888 02634290775
وانت ** 0320732187 محمدشهر – محمد شهر – کوچه شهید نظام خسروجردی[بهشتی20] – بن بست (بهاره) – ساختمان هانیه – پلاک 5 – طبقه سومکد پستي: 3184785959 02636338454
وانت ** 0320780428 کمالشهر ، خرمدشت ، خیابان ولیعصر ، کوچه میثم هشتم ، پلاک 45 ، طبقه همکفکد پستي: 3199133377 02634800395
وانت بار** 0321222376 مشکین دشت ، شهرمشکین دشت ، کوچه آفرینش 3 ، خیابان طالقانی شرقی ، پلاک 29 ، طبقه همکفکد پستي: 3177938848 0260
وانت بار** 0321274213 مشکین دشت ، شهرمشکین دشت ، خیابان طالقانی غربی ، بلوار ش تقی پناه ، پلاک 137 ، طبقه همکفکد پستي: 3177933456 0260
وانت ** 0321426207 کرج ، اکبر آباد ، خیابان ش حاج علی توللی پور (باقری ) ، بن بست احدی ، طبقه همکفکد پستي: 3186864778  
وانت بار** 0321440384 مشکین دشت ، شهرمشکین دشت ، خیابان ش عظیمی ، بلوار ش تقی پناه ، پلاک 105 ، طبقه اولکد پستي: 3177919357 02636200480
وانت بار** 0321512718 ماهدشت ، مسکن مهرالبرز (ماهدشت ) ، خیابان اصلی ، خیابان اصلی مسکن مهر ، ساختمان سازوبسط زرین ، طبقه اول ، واحد 2کد پستي: 3188743175 02633516158
وانت بار** 0321637770 محمدشهر ، جعفرآباد ، خیابان یکم شرقی ش جعفری ، خیابان هجرت ، پلاک 576 ، طبقه همکفکد پستي: 3184848956  
وانت** 0321680094 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199844868 02634708166
وانت** 0321692555 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 6571656687 0260
وانت** 0321696259 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 4437136111 0260
وانت** 0321698606 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3135616179 02632731229
وانت  بار** 0322403826 فردیس ، کوی ارم ، بلوار ارم ، خیابان سمیه شرقی ، پلاک 24 ، طبقه دومکد پستي: 3166994433 02636657388
وانت بار** 0322410262 فردیس ، اهری ، خیابان اهری ، خیابان نسیم 29 ، پلاک -467 ، طبقه دوم ، واحد 3کد پستي: 3166857146 0260
وانت بار** 0322419334 فردیس ، کوی ارم ، بلوار ارم ، خیابان یاسمن شرقی ، ساختمان یاس ، پلاک -92 ، طبقه اول ، واحد 1کد پستي: 3166993738 0260
وانت بار** 0322464005 محمدشهر – شهرک شهید چمران – کوچه نورپانزدهم [شهید صدوقی] – خیابان شهید دستغیب – مجتمع امیر 2 – پلاک -257 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3178887131 02636651054
وانت بار** 0322538776 کمالشهر – خرمدشت – خیابان میثم 1 – کوچه بهار اول – ساختمان شایان – پلاک 3 – طبقه ششم – واحد 11کد پستي: 3199183209 02634807110
وانت بار** 0322696371 کمالشهر ، کمالشهر (حسن آباد) ، کوچه فرعی اول ، کوچه نسترن 7 ، پلاک 12 ، طبقه اولکد پستي: 3199756136 0260
وانت بار** 0322734326 کرج ، میانجاده ، بلوار شهید حدادی (کرج نو) ، خیابان ابوذر ، طبقه چهارم ، واحد 16کد پستي: 3138987374  
وانت بار** 0323026951 کرج ، گلشهر ویلای شرقی ، کوچه (نگین کوثر) ، خیابان ابوریحان غربی ، پلاک 38 ، طبقه سوم ، واحد 6کد پستي: 3133616648 0260
وانت بار** 0323369255 کرج – مهرشهر – بلوار ولی عصر(عج) – کوچه عدل 7 – پلاک 24 – طبقه همکفکد پستي: 3187675699 0260
وانت بار** 0323392764 کرج – اسلام آباد – کوچه شهید سجاد پور غلامی – بن بست (مسعودی) – پلاک 65 – طبقه همکفکد پستي: 3154816493 02632206525
وانت** 0323503835 کرج بطور سیار کرج  0کد پستي: 3154879731 02634403104
وانت** 0323752112 کرج بطور سیار کرج  0کد پستي: 3189639388 02634403104
وانت بار** 0323806331 کرج ، اخترآباد ، کوچه نسیم ، کوچه خاطره ، پلاک 30 ، طبقه اولکد پستي: 3186813898 02633351938
وانت** 0323808021 مشکین دشت ، شهرمشکین دشت ، خیابان شهید هدایتکار ، خیابان ش شیرودی (سنگی ) ، طبقه دومکد پستي: 3177916895 02636207951
وانت** 0323853124 کرج – شهرک امام رضا – خیابان کوشش یکم – خیابان معلم سوم – پلاک 174 – طبقه دومکد پستي: 3149774414 02632501705
وانت بار** 0323891566 کرج – رجایی شهرفاز3 بلوک 3 – خیابان شهیدمصطفی خمینی(اشتراکی جنوبی) – خیابان شهیدعلی کمالی[10] – پلاک 35 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3147633563  
وانت** 0323903639 کرج – بهار – کوچه هنرمندی – خیابان شهید عباسی – پلاک 48 – طبقه همکفکد پستي: 3153866343 02632202847
وانت** 0332154194 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1338784891 02634416280
وانت** 0332182639 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3193984313 02634663444
وانت** 0332218536 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3135686496 02633411658
وانت ** 0332239663 کرج – اسلام آباد – کوچه (حسینی ) – کوچه همت – پلاک 77 – طبقه اولکد پستي: 3154747144  
وانت** 0332332070 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3149783858 02632529684
وانت** 0332365118 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3185555555 02632237883
وانت** 0332396800 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3166636311 02636604260
وانت** 0332407425 کرج ، حیدرآباد ، خیابان علامه مجلسی ، خیابان استادنجات الهی ، ساختمان باران ، پلاک 39 ، طبقه دوم ، واحد 8کد پستي: 3146665961 02634401161
وانت** 0332415084 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3156783571 02632211702
وانت** 0332430502 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3178774313 036884036
وانت** 0332437875 فرخ آبادزیبادشت ، زیبادشت ( فرخ آباد) ، خیابان شهید مطهری ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکفکد پستي: 3178817352 02636884036
وانت** 0332447233 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3156945479 032244407
وانت** 0332454758 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 5581131511 02633310855
وانت** 0332466886 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3164753671 02632307303
وانت ** 0333303504 محمدشهر ، قزل قشلاق ، کوچه پنجم ، خیابان ولایت نهم(بصیرت 2) ، طبقه اول ، واحد 2کد پستي: 3184869396 02636336153
وانت ** 0333341406 کمالشهر – خرمدشت – خیابان ولیعصر – کوچه میثم 1/1 (مریم ) – ساختمان ارکیده – پلاک 21 – طبقه پنجم – واحد 10کد پستي: 3199181876 02634815516
وانت ** 0333451633 کرج ، گلشهر ، خیابان شایگان ، بن بست گلستان دوم ، ساختمان کاج ، طبقه دوم ، واحد 4کد پستي: 3138793849 02634649369
وانت بار** 0333494678 کمالشهر ، خرمدشت ، خیابان میثم 1 ، کوچه بهار دوم ، پلاک 57 ، طبقه دوم ، واحد 3کد پستي: 3199184656 02634330499
وانت** 0333512945 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1899763737 0260
وانت بار** 0333545444 کرج – اخترآباد – کوچه شهید ذوالفقار – بن بست (2 غربی ) – پلاک 114 – طبقه منفی 1کد پستي: 3186837463  
وانت بار** 0333563874 کرج ، رضاشهر ، بلوار شهید ایرانی ، کوچه 6 متری ولی عصر ، پلاک 215 ، طبقه همکفکد پستي: 3198913779 02634614538
وانت ** 0333700278 مشکین دشت ، شهرمشکین دشت ، خیابان شهید زرگرانی ، کوچه قدس 6 ، پلاک 5 ، طبقه اولکد پستي: 3178731486 02636209604
وانت ** 0333740527 محمدشهر ، جعفرآباد ، خیابان ش ابراهیم ناطقی ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکفکد پستي: 3184847489 02636311177
وانت** 0333843445 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3147867991 02634323790
وانت** 0333899850 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199638519 02634822565
وانت** 0334178791 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199643591 02634812080
وانت** 0334183006 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198883117  
وانت** 0334184229 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 5574117785 02634808433
وانت** 0334188581 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199149634 02634806960
وانت** 0334189813 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199758677 02634713507
وانت** 0334200581 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3361934633 02634490217
وانت** 0334204942 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3148733784 02634415907
وانت** 0334749054 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3174636464 02634403104
وانت ** 0334755680 کرج ، گلشهر ، خیابان شایگان ، بن بست گلستان یکم ، مجتمع کاج  ، طبقه اول ، واحد 1کد پستي: 3138795797 0260
وانت** 0334755896 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3177916444 02634403104
وانت بار** 0334762341 کرج ، حصارک پایین ، بلوار شهید ایرانی ، کوچه شهیدابوالفضل جعفری جنوبی ، پلاک -17 ، طبقه همکفکد پستي: 3198838574  
وانت بار** 0334767601 کرج – اکبر آباد – کوچه ششم – خیابان پاسداران جنوبی – پلاک 17 – طبقه منفی 1کد پستي: 3174834513 02636664096
وانت** 0335905880 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3184768775 0266306314
وانت** 0335925784 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1811663115 0260
وانت** 0335936041 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3197915813 02634517940
وانت** 0336035317 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3173633911 02634403104
وانت ** 0336396600 کرج ، جهانشهر ، خیابان بیژن شرقی ، میدان گلها ، پلاک 7 ، طبقه اولکد پستي: 3144958331 02634424027
وانت بار** 0336396924 کرج – جهانشهر – بلوار جمهوری اسلامی (شمالی) – خیابان نهم غربی – پلاک 38 – طبقه سوم – واحد 3کد پستي: 3144963141  
وانت بار** 0336399513 کرج ، اسلام آباد م 4 ، کوچه گلچین دوم ، کوچه ش مصطفی محمدی ، پلاک 18 ، طبقه همکفکد پستي: 3154766696 0260
وانت** 0336402406 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3148835685 034431335
وانت ** 0336427453 کرج – برغان – خیابان یادگار امام – کوچه شهدای آبادان – پلاک 44 – طبقه همکفکد پستي: 3154716357 02636651777
وانت ** 0336499302 محمدشهر ، محمد شهر ، خیابان 69 (کوره ) ، بن بست ذبیح اله سرلک ، طبقه همکفکد پستي: 3177856335 02636219762
وانت** 0336542759 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154645418 02636213656
وانت بار** 0336545996 کرج – گلشهر شرقی – بلوار گلزار شرقی – بن بست شهید ناصر رسولی – پلاک 25 – طبقه منفی 1کد پستي: 3137934534 02636664096
وانت** 0336618788 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3186758594 0263311741
وانت** 0336669393 کرج – حصارک بالا – کوچه میر هاشمی – کوچه شهید زمانیها – پلاک 87 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3197755317 0260
وانت** 0336737807 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3177943575 02636212678
وانت ** 0336851881 کرج ، شیخ آباد ، خیابان شهید صمد نقدی(شیخ آباد) ، خیابان شهید زمانی ، پلاک -78 ، طبقه همکفکد پستي: 3174717869 0260
وانت ** 0336901100 کرج ، شهرک جهان نما ، بلوار شهید پرویز اسکندری ، بن بست مجتمع مخابرات ، مجتمع مخابرات ، طبقه اول ، واحد 4کد پستي: 3159815497 02632302455
وانت** 0337029775 کرج – باغستان – بلوار امام خمینی (باغستان ) – بن بست شهید طیب دین محمدپور[گلستان7] – ساختمان بهار – پلاک 12 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3147743764  
وانت بار** 0337036328 0 0  0کد پستي: 3193915416  
وانت** 0337041623 کرج – کلاک نو – کوچه بهمن – خیابان سینا – پلاک 43 – طبقه اولکد پستي: 3159747979 02636527414
وانت بار** 0337043313 کرج ، اخترآباد ، کوچه دانش ، کوچه (دانش غربی 2) ، طبقه همکفکد پستي: 3186813415 02633341329
وانت** 0337050289 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3135745393 0260
وانت بار** 0337063649 کرج ، اسلام آباد ، کوچه شهید رحمت نژاد ، کوچه انقلاب ، پلاک 30 ، طبقه همکفکد پستي: 3154944333 0260
وانت** 0337080100 کرج – بهار – خیابان شهید امامی [کمالی] – کوچه برنجی – پلاک 9 – طبقه اولکد پستي: 3153854693 02632235970
وانت** 0337455353 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3158974445 02632821610
وانت** 0337591894 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154635955 02632244614
وانت** 0337618036 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3193913791 0260
وانت** 0337628807 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198957354 02633207152
وانت بار** 0338176577 کمالشهر ، کمالشهر ، خیابان میعاد23 (ش محمدابراهیم طالبی) ، بن بست ( املاک طوفانی ) ، پلاک 171 ، طبقه اولکد پستي: 3199738949 0260
وانت ** 0338185252 کرج ، اسلام آباد ، خیابان مجاهدین اسلام ، بن بست منتظری ، پلاک 44 ، طبقه همکفکد پستي: 3154915963 02632201173
وانت** 0338245017 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3146769788 02634406645
وانت** 0338250420 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3197885775 02634521460
وانت** 0338253873 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154935453 02632268052
وانت** 0338263231 فردیس ، منظریه ، بلوار آزادگان (ملارد ) ، بن بست قدس ، ساختمان قدس ، پلاک 18 ، طبقه سوم ، واحد 5کد پستي: 3166646032 02636662352
وانت** 0338271655 فردیس ، فردیس ، بلوار شهدا ، خیابان آذر غربی ، ساختمان امیران ، طبقه اول ، واحد 2کد پستي: 3176799848 02636512228
وانت** 0338278164 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3166965534 02636612527
وانت** 0338284034 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154156139 02636770775
وانت** 0338286705 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3183857846 02633509504
وانت** 0338288062 کرج ، نوروزآباد ، بلوار شهید سراج ، بن بست عبدالهی ، پلاک 293 ، طبقه همکفکد پستي: 3174663396 02632742503
وانت** 0338293141 کرج – مطهری – خیابان ابوذر – بلوار ملاصدرا – ساختمان گلها – پلاک 297 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3149916416 02634405112
وانت بار** 0292724123 کرج – رضاشهر – خیابان (10متری حبیبی) – خیابان فاطمیه – پلاک 284 – طبقه اولکد پستي: 3198976765 02634663093
وانت** 0258475373 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154646684 02632225712
وانت** 0250530170 ماهدشت – شهرک فرهنگیان – خیابان (شهرک فرهنگیان) – کوچه معلم 4 – پلاک 21 – طبقه دوم – واحد 4کد پستي: 3189964910 0266212358
وانت** 0277503216 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3189736895 02633215968
وانت** 0250514186 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 6775159479 02634403104
وانت** 0250445431 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3145963989 02634409556
وانت سیار ** 0288071982 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3169196645 02165168610
وانت** 0290721742 ماهدشت ، شهر ماهدشت ، خیابان شهید علی رحمانی ، کوچه نیلوفر 16 ، پلاک -20 ، طبقه دومکد پستي: 3189637966 02637300916
وانت** 0289096718 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3144917915 02634483941
وانت** 0290597492 محمدشهر ، محمد شهر ، بلوار گلستانک(شهید بهشتی) ، بن بست بعثت چهارم[4] ، طبقه همکفکد پستي: 3184787579 02634418058
وانت** 0281482771 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3195614881 02634504702
وانت** 0334198587 کرج – رضاشهر – خیابان مالک اشتر – خیابان شهید رضالو شمالی – پلاک 15 – طبقه 1کد پستي: 3198964499 02634661587
وانت** 0337629706 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3174757361 0260
وانت بار** 0288004745 بطورسیاردرکرج 0  0کد پستي: 3198935871 00
وانت** 0336402622 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3136763361 02633527593
وانت** 0332310701 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1654865454 02632743080
وانت** 0281061300 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1477915136 02632315621
وانت ** 0321339445 کرج – گلشهر غربی – کوچه ندا – بن بست مهدی – پلاک 27 – طبقه همکفکد پستي: 3198796898 0260
وانت** 0290613637 کرج – حسن آباد – خیابان وصال شیرازی – کوچه لاله دوم – پلاک 66 – طبقه اولکد پستي: 3149784776 02632527102
وانت ** 0321207183 کرج ، اسلام آباد ، کوچه 10مترامام خمینی ، بن بست مهتاب ، پلاک 344 ، طبقه همکفکد پستي: 3154878471 0260
وانت** 0272948167 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3146777136 02634200311
وانت** 0251647459 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154878811 0263309006
وانت** 0312296240 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3155655595 02632500416
وانت** 0299908618 مشکین دشت ، شهرمشکین دشت ، خیابان 16 متری امیرکبیر ، کوچه پیمان ، پلاک 22 ، طبقه اولکد پستي: 3178733439 0260
وانت** 0308171317 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3188888888 02634418032
وانت** 0334767052 ماهدشت – شهر ماهدشت – خیابان شهیدزکریا جان محمدی[جهاد1] – خیابان شهیدعزت اله رحمانی[چمران 3] – پلاک 26 – طبقه همکفکد پستي: 3189978339 02637300343
وانت** 0273488503 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1496649391 02634411598
وانت** 0267633452 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3361143471 02634403104
وانت** 0271329776 کرج – باغستان – بلوار امام خمینی (باغستان ) – خیابان بوستان نهم[شهیدمحمد هدایت پور] – مجتمع سهیل – پلاک 6 – طبقه سوم – واحد 6کد پستي: 3194664417 02634342482
وانت** 0337093775 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3147775751 02634515878
وانت** 0298954832 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3366143974 02645264720
وانت** 0298961052 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3165615353 02636633031
0 0289246806 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3187685416 02633313754
وانت** 0263570542 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3195766534 02634301000
وانت بار** 0322485024 کرج – ساسانی – خیابان شهید افاضی – بن بست جهاد – پلاک 82 – طبقه اولکد پستي: 3157657784 0260
وانت** 0283562880 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3185754478 02634403104
وانت** 0262484351 کرج – کوی کارمندان شمالی – خیابان شهیداحمدخشنود[دهم غربی] – کوچه ابوریحان دوم – پلاک 9 – طبقه اولکد پستي: 3145785613 02634425979
وانت بار** 0338306761 کرج – رجائی شهرفازدو – خیابان آزادی – خیابان دوازدهم غربی[شهید یاقوتی] – پلاک 18 – طبقه اولکد پستي: 3148954315  
وانت ** 0338308127 کرج ، حصارک پایین ، بلوار شهید حمید ایرانی ، خیابان تختی جنوبی ، پلاک 9 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 3198847194 0260
وانت ** 0338320731 کرج – اسدآبادمهرشهر – خیابان آیت اله طالقانی – کوچه شهید حاج نادر نادری – پلاک 43 – طبقه همکفکد پستي: 3186943576 02633316144
وانت بار** 0338321738 محمدشهر ، قزل قشلاق ، خیابان ولایت نهم(بصیرت 2) ، خیابان الغدیر ، طبقه همکفکد پستي: 3184869943 0260
وانت بار** 0338326773 فردیس ، کوی ارم ، کوچه گذردوم ، خیابان شقایق شرقی ، پلاک 120 ، طبقه دوم ، واحد 4کد پستي: 3166977156 0260
وانت بار** 0338328904 فردیس ، شهر ک بعثت ، بلوار فردوسی ، خیابان نیلوفر 1 ، ساختمان کیان  ، طبقه سوم ، واحد 5کد پستي: 3173685502 02632707491
وانت بار** 0338331960 کرج ، مهرشهر ( آق تپه ) ، خیابان شهید علی موسایی(ششم شرقی) ، بن بست قریشی ، طبقه اول ، واحد 1کد پستي: 3186748841  
وانت ** 0338336887 کمالشهر ، خرمدشت ، کوچه بهار دوم ، کوچه اول ، پلاک 22 ، طبقه دوم ، واحد 4کد پستي: 3199187876 02634806693
وانت ** 0338343332 کرج ، شکرآباد ، کوچه شهید رضا طاهری ، کوچه شهید نجف شهبازی ، پلاک 95 ، طبقه همکف ، واحد غربیکد پستي: 3157864386 0260
وانت ** 0338351648 فردیس ، کوی ارم ، کوچه گذر (زنبق دوم ) ، خیابان زنبق ، پلاک 23 ، طبقه همکفکد پستي: 3166966387 0260
وانت ** 0338356467 کمالشهر ، خرمدشت ، کوچه بهار سوم ، کوچه میثم 1/1 (مریم ) ، پلاک 7 ، طبقه همکفکد پستي: 3199187498 0260
وانت ** 0338421851 کرج ، حصارک ، خیابان ایران زمین ، بن بست پنجم ، پلاک 18 ، طبقه دوم ، واحد 6کد پستي: 3193633918  
وانت ** 0338422093 کرج ، اسماعیل آباد ، بلوار نبوت ، خیابان میلاد(میلاد4) ، مجتمع آریان(طرح آمایش) ، پلاک 79 ، طبقه دوم ، واحد 5کد پستي: 3149633516 0260
وانت بار** 0338424548 کرج – فردوسی – کوچه شهید غلام حسینی – کوچه شهید قاسم منتظری – پلاک 37 – طبقه اولکد پستي: 3157857981 02632807776
وانت بار** 0338424980 کرج – شهرک ولی عصر – خیابان فروردین – خیابان شهیدعبدالله بهزاد(9متری اتحاد) – پلاک 74 – طبقه اولکد پستي: 3198956658 02634662356
وانت ** 0338425015 کرج ، برغان ، کوچه (ولی عصر) ، خیابان شهید ناحی ، ساختمان نیلوفر ، پلاک -10 ، طبقه سوم ، واحد 5کد پستي: 3154778117 0260
وانت ** 0338429916 فردیس ، شهرک 110 ، خیابان 12 متری مسجد النبی ، کوچه طاق بستان ، پلاک 233 ، طبقه سوم ، واحد 5کد پستي: 3173976791 0260
وانت ** 0338434338 محمدشهر ، قزل قشلاق ، خیابان الغدیر ، کوچه هجدهم ، طبقه همکفکد پستي: 3184813889 02636322778
وانت ** 0338436568 خوزنکلا – روستای آدران – ندارد – میدان مسلم بن عقیل – بن بست شهیدامیرپروین – طبقه همکفکد پستي: 3154133676  
وانت** 0338538587 فردیس ، کوی ارم ، بلوار ارم ، خیابان سمیه شرقی ، ساختمان یاس 4 ، پلاک -70 ، طبقه پنجم ، واحد 9کد پستي: 3166991957 02636631518
وانت** 0338587835 کرج بطور سیار کرج  0کد پستي: 3198837147 02634651263
وانت** 0338588842 کرج بطور سیار کرج  0کد پستي: 3198874848 02634682106
وانت** 0338589633 کرج – سهرابیه مهرشهر – کوچه (6متری سوم ) – کوچه نرگس (ترانس) – پلاک 4 – طبقه همکفکد پستي: 3186958717 02633313128
وانت** 0338591250 کرج – حصارک بالا (شهرک یاس ) – خیابان 18متری پاسداران – کوچه گلسارسوم شرقی – ساختمان نگین یاس – طبقه سومکد پستي: 3197911681 02639210511
وانت** 0338593705 کرج بطور سیار کرج  0کد پستي: 3147893951 02632285356
وانت** 0338597517 کرج بطور سیار کرج  0کد پستي: 3146975415  
وانت** 0338598083 فردیس ، اهری ، خیابان 20 متری ، خیابان قمر بنی هاشم ، پلاک 15 ، طبقه دومکد پستي: 3166873349 02632636648
وانت** 0338702213 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3177666378 02636708051
وانت** 0338706997 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3178746556 02636200890
وانت بار** 0338715240 فردیس ، رزکان نو ، خیابان 16 متری ، بن بست نیلوفردوم ، طبقه دوم ، واحد 4کد پستي: 3173669713 0260
وانت** 0338717254 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3174664581 02632742503
وانت** 0338721542 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3133748139 02632739845
وانت** 0338758285 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3193956811 0260
وانت** 0338766493 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199633783 02634803012
وانت** 0338814562 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 5497194916 02636641039
وانت بار** 0338819381 کرج ، نوروزآباد ، کوچه مهاجر3 ، بلوار شهید سراج ، پلاک 211 ، طبقه همکفکد پستي: 3174634843 0260
وانت** 0338839069 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3134983368 02632235909
وانت** 0338839510 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3157965391 02632808970
وانت** 0338840552 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3186777471 02633342521
وانت بار** 0338841019 کرج ، ولیعصر ، خیابان شهید سعیدساجدی ( ولی عصر) ، خیابان بیستم ( شهید علی شیری ) ، ساختمان آرام ، پلاک 34 ، طبقه سوم ، واحد 5کد پستي: 3133677951 02632710606
وانت** 0338841343 کرج ، آق تپه ، خیابان سوم غربی ، بن بست علمدارحسین ، طبقه همکفکد پستي: 3186916135 02633315226
وانت بار** 0338940665 کرج – شاهین ویلا – خیابان قلم – خیابان بیست ودوم غربی – پلاک 7 – طبقه همکفکد پستي: 3193999341 0260
وانت بار** 0338950995 کرج ، گلشهر غربی ، بلوار الغدیر ، خیابان ش محمد نبی اکبریه ، ساختمان پرستو ، پلاک 373 ، طبقه سوم ، واحد 5کد پستي: 3198677191 0260
وانت بار** 0338975286 کرج ، حصارک بالا (شهرک یاس ) ، خیابان 15 متری کوثر ، کوچه کوثر شرقی ، ساختمان زنبق 5 ، طبقه سوم ، واحد 7کد پستي: 3197914386 02634403104
وانت** 0339051853 محمدشهر ، ولدآباد ، کوچه دهم ، بن بست (احداثی 2) ، طبقه چهارم ، واحد 7کد پستي: 3184774022 02600000000
وانت** 0339057571 کرج ، مهرشهر ( آق تپه ) ، بلوار ولی عصر(عج) ، کوچه مهر ، پلاک 47 ، طبقه همکفکد پستي: 3186763373 02633324265
وانت** 0339062650 کرج – مطهری – بلوار جمهوری اسلامی شمالی – خیابان مسلم ابن عقیل غربی – ساختمان المیرا – پلاک 202 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3149915988 02632241908
وانت** 0339067253 کرج – قنبرآباد – خیابان شهیدحمزه علی نعمتی – کوچه شقایق – طبقه منفی 1کد پستي: 3186863439 02633300486
وانت** 0339068152 کرج ، کلاک نو ، خیابان (مخابرات) ، خیابان حافظ ، پلاک 6 ، طبقه همکفکد پستي: 3159767555 02632302579
وانت** 0339071865 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3194833945 02634304490
وانت** 0339072224 کرج ، بنیاد ، خیابان 26متری(نعل اسبی)[خ شهید حیدری] ، خیابان شهیدعلی نوری مقدم(پنجم شرقی) ، پلاک 32 ، طبقه همکفکد پستي: 3195693581 02634570898
وانت** 0339073339 کرج ، اسلام آباد ، کوچه 10مترامام خمینی ، بن بست (خراسانلو) ، پلاک 329 ، طبقه همکفکد پستي: 3154876866 02636667515
وانت** 0339073663 محمدشهر ، محمد شهر ، خیابان هفدهم ش رضایی(اندیشه)[الزهرا] ، بن بست اندیشه 4 ، طبقه اول ، واحد 1کد پستي: 3184788015 02636315689
وانت بار** 0339153980 کرج – شهرک اوج – بلوار نبوت – خیابان بوعلی یکم – طبقه همکفکد پستي: 3149814740  
وانت ** 0339299844 فردیس ، اهری ، خیابان نسیم ، بن بست نسیم 31 ، پلاک 17381 ، طبقه همکفکد پستي: 3166857841 02636612760
وانت ** 0339355905 محمدشهر – شهرک بعثت – خیابان ولیعصر(عج)[بهشتی27] – کوچه انصار5 – طبقه چهارم – واحد 8کد پستي: 3184646338 02636346203
وانت بار** 0339368383 کرج ، اسلام آباد ، کوچه رحیمی ، بن بست (رحیمی ) ، پلاک 5 ، طبقه همکفکد پستي: 3154945545 02632515541
وانت** 0339651775 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3139663473 02633552028
وانت** 0339656603 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 6841653965 0260
وانت** 0339659183 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3144415556  
وانت** 0339660126 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3154897488 02632246915
وانت بار** 0339666717 کرج ، اخترآباد ، خیابان امام خمینی ، بن بست شهید میکائیل حیدری ، طبقه اولکد پستي: 3186836934 0260
وانت بار** 0339667940 کمالشهر – کمالشهر (ترک آباد) – کوچه سوم شرقی[شهید عبدالرضاهادی] – خیابان میعاد29(لاله ) – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3199731848 0260
وانت** 0339668515 کرج ، حصارک پایین ، خیابان دلاوران ، بن بست صنعت گران ، طبقه اولکد پستي: 3198898932 02634667140
وانت** 0339669306 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – خیابان آیت اله طالقانی[اول شرقی] – بن بست شهید رجایی – پلاک 3 – طبقه چهارمکد پستي: 3186787439 02633306477
وانت** 0339756167 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 4578131145 0260
وانت** 0339759413 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3143657114 02634419098
وانت بار** 0339878963 کرج ، سرحدآبادغربی ، خیابان راه آهن ، خیابان لاله غربی ، ساختمان آفتابگردان ، پلاک 39 ، طبقه سوم ، واحد 6کد پستي: 3174983768 02632862294
وانت  بار** 0339881920 کمالشهر – پیشاهنگی – بلوار شهید مهدی باکری(ولیعصر) – بن بست قائم3[گلستان1] – پلاک 133 – طبقه همکفکد پستي: 3199633958 0260
وانت** 0339939078 کرج بطور سیار کرج  0کد پستي: 3338134347 02633216409
وانت** 0339939843 کرج بطور سیار کرج  0کد پستي: 3146665368 02634418101
وانت بار** 0339964277 کرج ، شاهین ویلا ، خیابان هاشمی ، خیابان پانزدهم (پارک ) ، پلاک 17 ، طبقه دوم ، واحد 4کد پستي: 3193947898  
وانت بار** 0340041814 کرج – شهرک پردیسان – بلوار گلها – بن بست یاسمن(یاسمن 1) – طبقه همکفکد پستي: 3198817741  
وانت** 0340052170 کرج ، مهرشهرفاز5(شهرک دریا) ، خیابان سلمان فارسی ، بن بست مفلهی ، پلاک 42 ، طبقه همکفکد پستي: 3183714438 02633508155
وانت** 0340061169 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3146785473 02634461634
وانت** 0340454969 کرج ، حصارک پایین ، خیابان مالک اشتر ، کوچه لاله سرخ جنوبی ، پلاک 2985 ، طبقه همکفکد پستي: 3198838938 02634680333
وانت** 0340467024 کرج ، شهرک ولی عصر ، خیابان هشت متری ولی عصرجنوبی ، کوچه چهارمتری ابوطالب ، پلاک 76 ، طبقه همکفکد پستي: 3198935651 02634685613
وانت بار** 0340516856 کرج ، باغستان ، خیابان گلستان 19 ، خیابان امام علی ، ساختمان مریم ، پلاک -861 ، طبقه چهارم ، واحد 7کد پستي: 3147863451 02634320671
وانت بار** 0340594674 کرج – حصارک پایین – کوچه (پنجم) – خیابان اردیبهشت – قائم – پلاک 21 – طبقه 2 – واحد 3کد پستي: 3198885474 02634588012
وانت بار** 0340604184 کرج ، حیدرآباد ، خیابان شهیدان فرشیدفر (شریعتی ) ، خیابان استادنجات الهی ، پلاک 36 ، طبقه همکفکد پستي: 3146666955 0260
وانت** 0340623954 کرج – دهقان ویلای اول – خیابان د هقان ویلای اول – خیابان سیزدهم – پلاک 11 – طبقه سومکد پستي: 3139754559 02634647566
وانت** 0340626543 کرج – ولیعصر – خیابان فرهنگیان – خیابان فرهنگیان دوم غربی – مجتمع کاج – طبقه اول – واحد 3کد پستي: 3133665938 02632230692
وانت** 0340630174 کرج ، حصارک بالا (شهرک یاس ) ، کوچه گلریزاول ، خیابان 12متری لادن ، ساختمان پاسارگاد ، طبقه سومکد پستي: 3197918194 0260
وانت** 0341313280 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198756595 02634606410
وانت** 0341314395 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3156614864 02635282137
وانت** 0341314836 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 1473196466 0026
وانت** 0341382108 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3139987686 02634450730
وانت** 0341382324 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 9661866156 02634503304
وانت** 0341386136 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3159837541 0260
وانت** 0341387359 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199147594 02634821373
وانت** 0341405077 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3178753455 02636200552
وانت سیار ** 0341413393 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3159643341 02632310282
وانت سیار ** 0341415956 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3194636411 02634320499
وانت سیار ** 0341419120 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3134839893 02636665367
وانت سیار ** 0341422617 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3157613733 02634341398
وانت سیار ** 0341425854 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3146798831 02634415752
وانت** 0341428551 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 6567114345 0260
وانت سیار ** 0341428767 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3187678613 02633326942
وانت سیار ** 0341432515 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3154883455 02632239777
وانت سیار ** 0341441406 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3166956138 02636609275
وانت سیار ** 0341443420 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3184837855 02636610475
وانت سیار ** 0341451079 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3184658558 02636311168
وانت** 0341465014 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198938995 0260
وانت سیار ** 0341468791 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3193936178 02634311070
وانت سیار ** 0341471640 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3178734989 0260000000
وانت سیار ** 0341474337 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3193653981 02634582783
وانت سیار ** 0341482977 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3157889178 02632812502
وانت سیار ** 0341487040 کرج – مصباح – خیابان شهید جمشید رنجی – کوچه حاج علی اکبری – ساختمان رهبری – پلاک 15 – طبقه سوم – واحد 7کد پستي: 3158636991 02636218309
وانت سیار ** 0341490645 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3199175619 0260000000
وانت سیار ** 0341493342 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3198965857 02634661177
وانت سیار ** 0341506422 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3186779397  
وانت سیار ** 0341508112 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3184655541 02636344628
وانت سیار ** 0341509443 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3154653183 02632241335
وانت سیار ** 0341511492 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3198955833 02634652657
وانت سیار ** 0341512400 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 1893143813 02655034002
وانت سیار ** 0341514738 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3195764941 02634331211
وانت سیار ** 0341517651 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3154677936 02632517136
وانت سیار ** 0341519449 کرج – حصارک بالا – کوچه شهید علی اکبرکمالی روستا – خیابان کاوه – ساختمان مهتاب – پلاک 100 – طبقه دوم – واحد 3کد پستي: 3197784768 02634558109
وانت سیار ** 0341520167 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3193684575 02634312124
وانت سیار ** 0341520608 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3169195175  
وانت سیار ** 0341521066 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3133746555 02632750733
وانت سیار ** 0341522406 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3199783896 02634700741
وانت سیار ** 0341524744 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3199713969 02634704189
وانت سیار ** 0341525211 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3177915156 02636209058
وانت سیار ** 0341525535 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3199188551 02634816086
وانت** 0341599497 کرج ، شهرک مطهری ، خیابان شهید کلهر (کسری شمالی ) ، خیابان شهیدحسن حشمتی(سوم شرقی) ، ساختمان جهانشهر ، طبقه سوم ، واحد 6کد پستي: 3143649214  
وانت سیار ** 0341622078 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3175756771 02636575810
وانت سیار ** 0341634863 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3184863961 02600000000
وانت سیار ** 0341640517 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3157965571 02632809151
وانت سیار ** 0341644977 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3184863961 02636302862
وانت سیار ** 0341662975 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3148976541 02634334711
وانت سیار ** 0341712185 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3195685811 02634513444
وانت سیار ** 0341716114 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3187673743 02633312882
وانت ** 0341722191 کرج ، شهرک ولی عصر ، خیابان 14 متری فروردین ، خیابان مدائن ، پلاک 12 ، طبقه دومکد پستي: 3198949344 0260
وانت سیار ** 0341722848 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3146663535 02634436678
وانت سیار ** 0341727775 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3155997846 02632537659
وانت سیار ** 0341730948 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3154958533 02632553825
وانت سیار ** 0341732089 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3198847666 02634663061
وانت سیار ** 0341732746 کرج – گلشهر غربی – خیابان 12 متری هوشیار – کوچه آرامش – پلاک -20 – طبقه دومکد پستي: 3198783158 02634641216
وانت سیار ** 0341733537 کرج – قنبرآباد – خیابان شهیدحمزه علی نعمتی – کوچه (حسینیه ) – پلاک 45 – طبقه همکفکد پستي: 3186853541 02633315976
وانت سیار ** 0341733969 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3198714679 02634553392
وانت سیار ** 0341734652 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3157954851 02632801664
وانت سیار ** 0341735227 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3193686918 02634563510
وانت سیار ** 0341735335 کرج ، حیدرآباد ، خیابان بنی نجار ، کوچه شهید ضرغامی ، ساختمان امیرالمومنین ، پلاک 10 ، طبقه همکف ، واحد 1کد پستي: 3193698114 02634509525
وانت سیار ** 0341735551 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3177933375 02636212046
وانت سیار ** 0341735767 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3168795595 02665555652
وانت سیار ** 0341736126 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3166983993 02636613093
وانت سیار ** 0341736558 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3157893643 02600000000
وانت سیار ** 0341737349 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3185754484 02633402732
وانت سیار ** 0341806113 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3195678835 02634571314
وانت سیار ** 0341809674 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3198868994 02600000000
وانت سیار ** 0341814969 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3169775653 02633887750
وانت سیار ** 0341820623 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3365175131 02644543515
وانت سیار ** 0341825226 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3169983774 02665590204
وانت سیار ** 0341868487 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3146615713 02600000000
وانت سیار ** 0341894153 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3166917753 02636607585
وانت** 0341898181 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3316738998 0260
وانت سیار ** 0341906658 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3193956945 02634305548
وانت سیار ** 0341947041 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3177934866 02636211254
وانت سیار ** 0341950862 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3198719789 02634581694
وانت سیار ** 0341951977 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3159644481 02634318746
وانت سیار ** 0341960868 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3175713546 02636661872
وانت سیار ** 0341961659 کرج ، مهرشهر ( آق تپه ) ، بلوار ولی عصر(عج) ، کوچه حدیث 3 ، پلاک 34 ، طبقه همکفکد پستي: 3186758465 02633312704
وانت سیار ** 0341962126 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3197613775 02634572450
وانت سیار ** 0341962774 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3159783459 02632318269
وانت سیار ** 0341963997 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3184654333 02636317033
وانت سیار ** 0341964572 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3177937313 02636215432
وانت سیار ** 0342034405 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3338168863 02633218565
وانت سیار ** 0342088031 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3175888379 02636555452
وانت** 0342106946 کمالشهر ، خرمدشت ، کوچه بوستان نهم ( ش عباسعلی عابدی) ، بن بست چهارم شرقی ، پلاک -138 ، طبقه دومکد پستي: 3199154667 02634820755
وانت** 0342151833 کرج ، میدان شاه عباسی ، بلوار قدس ، بن بست 22 بهمن ، پلاک 14 ، طبقه همکفکد پستي: 3134795144 02632739219
وانت بار** 0342236105 محمدشهر – محمد شهر – خیابان تختی[بهشتی12-سوم شهرک طالقانی] – بن بست (اول-مسجد سیدالشهداء) – سحر – پلاک 12 – طبقه 4 – واحد 8کد پستي: 3184789814 0260
وانت** 0342318220 کرج ، گلشهر غربی ، خیابان بهار غربی ، کوچه مسعود (امام زمان ) ، طبقه همکفکد پستي: 3198794416 02634611625
وانت** 0342392010 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3166815337 02636633799
وانت** 0342394240 کرج ، رضاشهر ، خیابان مالک اشتر ، خیابان شهید اسلامی ، پلاک 21 ، طبقه همکفکد پستي: 3198969488 02634661176
وانت** 0342398817 کرج ، شاهین ویلا ، کوچه کوی رحیم ، خیابان دهم شرقی ، پلاک 16 ، طبقه اول ، واحد 4کد پستي: 3193939585 02634355664
وانت** 0342402717 فردیس ، شهرفردیس ، خیابان شهیدمصطفی اطاعتی (استخر) ، بن بست وحدت ، پلاک 122 ، طبقه همکفکد پستي: 3175984973 02165327275
وانت بار** 0342407644 کرج ، باغستان غربی ، خیابان نیلوفر شمالی ، خیابان شهید رضا فراهانی(لاله یک غربی) ، مجتمع امام رضا ، پلاک 25 ، طبقه دوم ، واحد 4کد پستي: 3194844195 0026
وانت بار** 0342409766 کرج – چهارراه کارخانه قند – بلوار هفتم تیر – کوچه شهید علی شمشکی – مجتمع برگ سبز – پلاک 38 – طبقه دوم – واحد 3کد پستي: 3134683671 02632210961
وانت بار** 0342414629 فردیس ، اهری ، خیابان آبرسانی ، بن بست مهر ، پلاک 54 ، طبقه همکفکد پستي: 3166848194 0260
وانت بار** 0338356908 کمالشهر – شهرک امیرالمو منین – خیابان سرداران شهید – بن بست دوم غربی – طبقه همکفکد پستي: 3199686185 02634700079
وانت** 0339972926 کرج ، قلمستان ، کوچه رهبر ، خیابان رنجیهای جنوبی ، پلاک 90 ، طبقه دومکد پستي: 3157945673 02632802502
وانت** 0340047424 کرج ، آق تپه ، خیابان ششم غربی ، بن بست (ولیعصر 4) ، طبقه همکفکد پستي: 3187664436 0260
وانت سیار ** 0341710504 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3198875313 02634681916
وانت سیار ** 0341446549 محمدشهر ، ولدآباد کوچک ، خیابان شهریار ، خیابان فردوسی دوازدهم(شهیدهاشمی) ، طبقه همکفکد پستي: 3184856143 02636309982
وانت** 0341313937 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3166956875 0026
وانت** 0338818158 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3199786483 02634810374
وانت سیار ** 0341515961 بطور سیار بطور سیار  0کد پستي: 3166976794 0263660569
وانت** 0250601380 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3165873951  
وانت** 0329167912 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3146767964  
وانت** 0312042928 بطورسیار درکرج کرج  0کد پستي: 3198919668 02634685563
وانت ** 0316874044 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3173867518 02636664163
وانت** 0289762815 کرج ، شهرک شیخ سعدی ، بلوار شهدای کامیوندار ، بلوار شهید سراج ، پلاک 54 ، طبقه اولکد پستي: 3174615543 02632737123
وانت بار** 0317485041 کرج بطور سیار 0  0کد پستي: 3199758565  
وانت** 0290734553 کرج ، حصارک بالا ، خیابان امام حسین (ع) ، بن بست کمالی ، پلاک 12 ، طبقه همکفکد پستي: 3197746953  
وانت** 0327923667 بطورسیار درکرج 0  0کد پستي: 3166883164 02636660852
وانت** 0376942251 کرج ، حیدرآباد ، خیابان شهیدهادی و حمیدرضا فرشیدفر ، کوچه شیخ فضل اله نوری ، پلاک 833 ، طبقه همکفکد پستي: 3146614911  
وانت بار** 0338735252 کرج ، کلاک نو ، خیابان شهید پرویز اسکندری ، خیابان شهید اسد آبادی ، پلاک 65 ، طبقه همکفکد پستي: 3159718198  
سیار 0467101805 کرج – گلشهر غربی – خیابان شهید فرهاد محرابیان – بن بست شهید علیرضا افتخاری – مجتمع بهار – طبقه دوم – واحد 8 – کد پستي: 3198763468  
سیار 0467109759 کرج – اسلام آباد – کوچه (اسکندری ) – خیابان شیخ احمدکافی – پلاک 107 – طبقه اولکد پستي: 3154655535  
سیار 0467150466 کرج – حسن آباد – بلوار تربیت مربی – خیابان تربیت بیست وپنجم – پلاک 186 – طبقه دومکد پستي: 3149747836  
سیار 0467118662 کرج – حسن آباد – کوچه (مجتمع یاسین 2) – خیابان شانزده متری گلها – ساختمان بهارستان – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3149795281  
سیار 0467125298 فردیس – اهری – کوچه نیلوفر 1 – کوچه میثاق – پلاک 66 – طبقه سومکد پستي: 3166894543  
سیار 0467111616 کرج – اسلام آباد – خیابان ولی عصر ( عج ) – کوچه ضامن آهو – پلاک 1 – طبقه دوم – واحد 4کد پستي: 3154966949  
خودرو سیار 0467110171 کرج – برغان – خیابان شهید فیروز کرمی – بن بست شهید اعرج – پلاک -28 – طبقه همکفکد پستي: 3154773991 02632227906
سیار 0467124703 کرج – اخترآباد – خیابان 12متری اول(نوبهاری) – خیابان امام خمینی – طبقه همکفکد پستي: 3186843911  
سیار 0467109507 کرج – حصارک پایین – خیابان مالک اشتر – کوچه ش طاهرطاهری(خ لاله سرخ شمالی) – پلاک -51 – طبقه همکفکد پستي: 3198865481  
خودرو سیار 0467581190 نساء – روستای نساء – ندارد – جاده چالوس – خیابان (شعبه نفت ) – طبقه همکفکد پستي: 3156117765 02635262370
سیار 0467110965 کرج – مهر شهر ( حسین آباد) – کوچه شبنم – بن بست شبنم یکم(شمالی) – ساختمان ارژنگ – طبقه پنجم – واحد 9کد پستي: 3186658336  
وانت 0467108361 کرج – رجایی شهر(داریوش ) – خیابان قائم (عج)(داریوش) – بلوار آزادی – پلاک -42 – طبقه اول – واحد جنوبیکد پستي: 3146699188 02634476053
سیار 0467111229 مشکین دشت – شهرک بعثت – بلوار فردوسی – خیابان زنبق 6 – ساختمان مرجان – طبقه سوم – واحد 11کد پستي: 3177667345 02636793951
وانت 0467108526 کمالشهر – خرمدشت – خیابان ولیعصر – بن بست میثم 2/5 (شقایق 2) – پلاک 386 – طبقه اولکد پستي: 3199179185 02634804547
وانت بار سیار 0467120922 ملارد – ندارد – کوچه ماه نو – خیابان گل محمدی شرقی – ساختمان گلبرگ – پلاک 15 – طبقه اول – واحد 19کد پستي: 3176166466 02636321352
سیار 0467107876 کرج – شاهین ویلا – میدان شهید دکتر باهنر – بلوار شهیددکترباهنر (نهم غربی ) – ساختمان آدنیس – طبقه پنجم – واحد 16کد پستي: 3193856793 02632525945
نیسان 0467178962 کرج – کلاک نو – بلوار کارگرشرقی – بلوار شهید اسکندری – طبقه همکفکد پستي: 3159744433 02632301658
ندارد 0467108534 کرج – گلستان یک – خیابان چناران – بن بست هشتم شرقی – پلاک -12 – طبقه اولکد پستي: 3185954896 02633405897
وانت نیسان 0467159243 کرج – آق تپه – کوچه درخشان – بن بست ((4شمالی)) – پلاک -5 – طبقه همکفکد پستي: 3187684377 02633312130
سیار 0467507598 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – خیابان چهارم شرقی (شهید رجایی ) – بن بست بنفشه – پلاک 8 – طبقه همکفکد پستي: 3186755337 02634255457
وانت 0467124658 کرج – کیان مهر – کوچه عارف 3 – کوچه عارف 2 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3187831114 02633204282
راننده وانت بار 0467111115 کرج – دولت آباد – خیابان ابوسعید – خیابان ابوسعید 23 – پلاک 27 – طبقه همکفکد پستي: 3136786661 02632706568
وانت بار سیار 0467112464 کرج – گلشهر ویلا – کوچه (زنبق 3) – خیابان شهید دکتر بهشتی – پلاک 41 – طبقه همکف – واحد 1کد پستي: 3139686855 02633517911
_ 0467182966 کرج – شکرآباد – کوچه شهید رضا طاهری – کوچه بنی آدم – پلاک 44 – طبقه همکفکد پستي: 3157887831 02632803075
ندارد 0467159160 کرج – خلج آباد – خیابان ((جنوب کوچه طالقانی)) – بن بست ((8متری)) – طبقه دومکد پستي: 3159644744 02632310449
سیار 0467109896 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – کوچه قنادی – بلوار دوم شرقی (شریعتی ) – طبقه همکفکد پستي: 3186783666 02633309642
وانت بار علی 0467108430 کرج – مهر شهر ( حسین آباد) – کوچه بوستان – کوچه روشن – پلاک 9 – طبقه سوم – واحد 5کد پستي: 3186643500 02633300115
خودرو 0467407991 کرج – عظیمیه – خیابان شهید رضوان غلامی – خیابان شهید مسرورخسروی – مجتمع نسیم – طبقه سوم – واحد 6کد پستي: 3155675694 02632500304
پروانه کسب سیار 0467108274 کرج – شهرک مطهری – بلوار امام رضا (ع ) – کوچه بهار (جهاد) – ساختمان نیلوفر – پلاک 38 – طبقه چهارم – کد پستي: 3149676718 02632502073
سیار 0467160451 مشکین دشت – شهرمشکین دشت – خیابان نجیب – بلوار شهیدصیاد شیرازی – پلاک 119 – طبقه اولکد پستي: 3177959978 02636215901
سیار 0467109865 کرج – شاهین ویلا – بلوار قلم – خیابان هیجدهم غربی (72) – مجتمع سالار5 – پلاک 74 – طبقه چهارم – واحد 15 – کد پستي: 3193978170  
سیار 0467147262 کرج – مهر شهر ( حسین آباد) – کوچه راه آهن – خیابان راه آهن – طبقه همکفکد پستي: 3186698718 02633315789
سیار 0467120324 کرج – عظیمیه – خیابان شهید شاکرزادگان – بلوار بسیج (کاج ) – پلاک 100 – طبقه دومکد پستي: 3154983161 02632525621
سیار 0467162894 کرج – عظیمیه – خیابان شهید لادن چهر – خیابان گلستان یازدهم – مجتمع پیمان – طبقه چهارم – واحد 13کد پستي: 3155767319 02632532626
سیار 0467136226 ماهدشت – شهر ماهدشت – خیابان الزهراء – بن بست چهارم – پلاک 123 – طبقه منفی 1کد پستي: 3189611588 02165741051
باربری غفوری 0467159256 کرج – ساسانی – بزرگراه تهران- قزوین – کوچه روحی – پلاک 23 – طبقه همکفکد پستي: 3157795181 02632802816
سیار 0467249066 کرج – شکرآباد – خیابان شهید قربان بازدار – کوچه شهید خداداد – پلاک 21 – طبقه منفی 1کد پستي: 3157888394 02632817332
سیار 0467128946 کرج – شهرک جهان نما – بلوار 32 متری جهان نما – خیابان 20متری کاج – ساختمان تیام – پلاک 355 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3159853614 02632305508
وانت بار 0467174986 کرج – مهرشهر – خیابان چمن 2 – بن بست احداثی – طبقه همکف – واحد غربیکد پستي: 3183913183 02633407139
وانت سیار 0467115179 محمدشهر – جعفرآباد – کوچه میثم دوم – خیابان حافظ – طبقه همکفکد پستي: 3184839471 02636303029
سیار 0467169376 کرج – حصارک پایین – کوچه بنی هاشم – خیابان شهید مطهری – طبقه دوم – واحد 3کد پستي: 3198857853 02634667593
ندارد 0467134649 کرج – رجائی شهر – کوچه سلمان – خیابان شهیدعبدالحسین دستغیب[دوم غربی] – طبقه همکفکد پستي: 3146783997 02634414197
وانت سیار ** 0343053630 کرج – رجائی شهر – کوچه 4 – کوچه شهید محمدعلی کاوه [قائم] – پلاک 85 – طبقه همکفکد پستي: 3146756695 02634427913
وانت** 0354028762 کرج – حصارک بالا – خیابان شهید مطهری – بن بست جوادی – پلاک 35 – طبقه دومکد پستي: 3197653915  
وانت** 0350942437 کرج – اسلام آباد – خیابان مجاهدین اسلام – بن بست (کاووسی ) – پلاک 80 – طبقه اولکد پستي: 3154876173  
اکبری 0467195038 کرج – دولت آباد – خیابان ابوسعید – خیابان ابوسعید 14 – مجتمع داریوش – طبقه چهارم – واحد 7 – کد پستي: 3136756371 02632733601
وانت** 0360766362 کرج – حصارک پایین – بلوار شهید ایرانی – کوچه شهیدابوالفضل جعفری جنوبی – پلاک 45 – طبقه همکفکد پستي: 3198838463  
وانت بار** 0351058768 کرج – المهدی – خیابان المهدی – بن بست (رمضانی ) – پلاک 1 – طبقه همکف – واحد 1کد پستي: 3198744838  
وانت 0403112693 کرج – مهرشهرفاز1 – خیابان 113 – بن بست یاسمن – پلاک 132.002 – طبقه سوم – واحد 5کد پستي: 3185794495  
وانت** 0354031170 کرج – عظیمیه – خیابان شهید شاکرزادگان – خیابان شبنم – ساختمان پاسارگاد – پلاک 82 – طبقه همکف – واحد 1 – کد پستي: 3154985198  
محمدی 0467112601 کرج – بهار – خیابان گنجه ای – خیابان شهید شرع پسند(بهار) – پلاک 59 – طبقه اول – واحد شرقیکد پستي: 3153835413 02632209771
جواز سیار 0467121107 کرج – اصفهانیها – کوچه شقایق – کوچه گلستان 2 – پلاک -103 – طبقه همکفکد پستي: 3134785634 02632246019
وانت سیار ** 0350870652 کرج – حصارک پایین – کوچه (رضالو) – خیابان 8متری تختی شمالی – پلاک 78 – طبقه همکفکد پستي: 3198873635  
وانت بار 0467124646 کرج – بنیاد – خیابان شهیدعباسعلی بدرلو (350متری ) – خیابان شهیداسماعیل مهرانی[چهارم غربی] – پلاک 58 – طبقه چهارم – واحد 8کد پستي: 3195634931 02634528021
عیوضی 0467118659 کرج – هفتم تیر – بلوار طالقانی جنوبی – خیابان 12متری انقلاب – پلاک -50 – طبقه سومکد پستي: 3134813395 02632208019
وانت بار 0411533952 کرج – مهرشهر فاز4 – خیابان شهیدکریم آخوندی – بلوار شهید خانزاده (گلها) – پلاک -155 – طبقه همکفکد پستي: 3183856775  
وانت بار** 0352120703 وارنگه رود – روستای نساء – ندارد – خیابان ((احسانی کیا)) – بن بست ((هاشم)) – طبقه همکفکد پستي: 3156165938  
وانت** 0360077772 کرج – کوی اتحاد – خیابان شهید یغمایی ( اتحاد ) – کوچه شهید شیرودی – ساختمان آریا – پلاک 13.001 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3145959554  
وانت بار* 0376031076 ماهدشت – شهر ماهدشت – خیابان شهید جهانبخش بیات[ایثار] – بن بست ایثار شرقی11(ش بیرامعلی امیدی) – پلاک 19 – طبقه منفی 1کد پستي: 3189668531  
وانت** 0358892170 کرج – بنیاد – خیابان شهیدعباسعلی بدرلو (350متری ) – خیابان دوازدهم شرقی – پلاک 17 – طبقه منفی 1کد پستي: 3195618387  
وانت** 0365541973 کرج – مهرویلا – خیابان اول – بلوار انوشیروان شرقی – پلاک 294 – طبقه همکفکد پستي: 3136994591 02634800034
وانت بار** 0350126737 کرج – کلاک بالا – کوچه (باغ ) – خیابان (میرالی) – پلاک 2 – طبقه همکفکد پستي: 3159875947 02632314284
وانت** 0364390550 کرج – حیدرآباد – کوچه آزادی – کوچه آیت اله بروجردی – ساختمان شقایق – پلاک 70 – طبقه دوم – واحد 5 – کد پستي: 3193666658  
وانت** 0374338465 کرج – بنیاد – خیابان (ارکیده دوم) – کوچه یکم شرقی – پلاک 40 – طبقه دومکد پستي: 3195718119  
وانت بار** 0347845262 کرج – حصارک – بلوار شهید دکتر بهشتی(قزوین) – خیابان شهرک لاله – ساختمان 90 – طبقه دوم – واحد غربیکد پستي: 3198997441  
وانت بار** 0350731630 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – خیابان شهید علی موسایی(ششم شرقی) – کوچه سجاد – پلاک 19 – طبقه چهارم – واحد 11کد پستي: 3186737443  
وانت** 0361700720 کرج – کمالی – خیابان شهید شجاعی – خیابان سیدالشهداء – پلاک 84 – طبقه اولکد پستي: 3134883198  
وانت سیار ** 0350794039 کرج – کوی اتحاد – بلوار آزادی – خیابان شهید عباس روزبهانی(اتحاد) – پلاک 36 – طبقه دوم – واحد شرقیکد پستي: 3145914371  
وانت باری 0467124733 کمالشهر – خرمدشت – کوچه حضرت خدیجه(س) – کوچه معلم دوم [شجاعی ] – پلاک 66 – طبقه دومکد پستي: 3199148968 02634812507
سیار 0467109049 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – بلوار ولی عصر(عج) – کوچه مهر – پلاک 51 – طبقه همکفکد پستي: 3186763376 02633312668
وانت بار** 0352290210 کرج – مصباح – بلوار هفت تیر – کوچه گل بهار – پلاک 15 – طبقه چهارم – واحد 11کد پستي: 3134613377  
وانت** 0352876486 کرج – رجایی شهرفاز2 – بلوار جمهوری اسلامی (رستاخیز) – خیابان شهید محسن مبرقع رضوی(سوم فاز2) – پلاک -113 – طبقه همکفکد پستي: 3146916863 02634463498
وانت** 0379049267 کرج – دهقان ویلای دوم – کوچه (گلها) – خیابان شهدای نیروی انتظامی – پلاک 21 – طبقه دوم – واحد 8کد پستي: 3139799169  
سیار 0467113209 کرج – اصفهانیها – کوچه شهیدغلامحسن قهرمانی [بلال 2] – کوچه لادن – پلاک 26 – طبقه همکفکد پستي: 3134786353 02636775993
وانت** 0385336026 کرج – کرج نو – خیابان ابوذر – بلوار شهید حدادی (کرج نو) – طبقه دومکد پستي: 3138966314  
سیار 0467117042 کمالشهر – خرمدشت – کوچه یاسر2/3(شهیدمنصور عبدی زاده) – کوچه یاسردوم – ساختمان البرز1 – پلاک 58 – طبقه اول – واحد 2 – کد پستي: 3199781384 02634526589
سیار 0467108644 کرج – ساسانی – خیابان شهید صالحی – کوچه شهید حسن تیموری – پلاک -51 – طبقه اولکد پستي: 3157786965 02632803896
وانت** 0350991892 کرج – رجایی شهر(داریوش) – کوچه شقایق – خیابان شهید مطهری – طبقه همکفکد پستي: 3146717394  
وانت** 0345339143 کمالشهر – خرمدشت – خیابان میثم 2 – بن بست مهر هفتم – پلاک 744 – طبقه همکفکد پستي: 3199184786  
سیار 0467112866 کمالشهر – خرمدشت – کوچه اول غربی[اول شرقی] – خیابان میثم هفتم – پلاک 107 – طبقه اولکد پستي: 3199134917 02634822812
وانت 0406295248 محمدشهر – ولدآباد کوچک – خیابان فردوسی[امام خمینی82] – بن بست فردوسی چهارم – طبقه همکفکد پستي: 3184856811  
وانت 0404143290 کرج – اسلام آباد – خیابان شهید علی عسگر گیوه کش – کوچه شهید یوسفعلی عموئی – پلاک 40 – طبقه همکفکد پستي: 3154687585  
وانت بار 0419835806 کرج – حصارک – خیابان نیایش – خیابان شهرک لاله – ساختمان 90 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3198997413  
سیار 0467111372 کرج – رجائی شهرفاز3بلوک 1 – خیابان پنجم [شهید علی ناصرخاکی] – بن بست حافظ – پلاک 35 – طبقه سوم – واحد 6کد پستي: 3148735744 02634451252
وانت** 0360090627 کرج – شاهین ویلا – کوچه صاحب الزمان – خیابان شهید باقر جمشیدی[12] – ساختمان خورشید – طبقه چهارم – کد پستي: 3193936479  
سیار 0467114852 کرج – عظیمیه – خیابان شهید نیک نژادی شمالی – خیابان گلستان بیست و یکم – ساختمان بام کرج – پلاک 37 – طبقه چهارم – کد پستي: 3155769417 02632519065
سیار 0467111070 کرج – دولت آباد – خیابان (8متری وحدت) – خیابان دوم – مجتمع صابری – پلاک 105 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3136653111 02632722031
سیار 0467110941 محمودآباد – روستای کمال آباد – ندارد – خیابان (رسالت)(محمودآباد) – خیابان چشمه نور جنوبی – طبقه دومکد پستي: 3148656703  
سیار 0467113585 کرج – فردوسی – کوچه شهید انوری – کوچه شهید غفاری [10متری حبیبی] – پلاک 98 – طبقه همکفکد پستي: 3157737531 02632867599
سیار 0467110047 کرج – مطهری – بلوار نبوت – کوچه شهید ابراهیمی – پلاک 68 – طبقه همکفکد پستي: 3149936991 02634414665
سیار 0467110895 کرج – حصارک پایین – کوچه (مسجد) – خیابان ولیعصرشمالی – پلاک 142 – طبقه اولکد پستي: 3198878765 02634680250
سیار 0467110790 کرج – ولیعصر – خیابان شهید رحمت اله فهیمی ثابت – خیابان دوازدهم [شهید شاهین حافظ] – پلاک 22 – طبقه همکفکد پستي: 3133693416 02632741101
سیار 0467130182 کرج – بنیاد – خیابان 22بهمن جنوبی – خیابان شهید مرتضی شعبانی – پلاک 8 – طبقه اولکد پستي: 3195689446  
سیار 0467159351 کرج – حصار – کوچه ((سوپرمارکت نادی)) – خیابان انقلاب دوازدهم – پلاک 15 – طبقه همکفکد پستي: 3156863593 02636608906
سیار 0467112808 کمالشهر – خرمدشت – خیابان سعدی – کوچه گلستان سوم – پلاک 27 – طبقه منفی 1کد پستي: 3199147455 02634806481
سیار 0467112967 کرج – اسلام آباد م 3 – کوچه (شهید حسینی) – خیابان دکترشریعتی (20 متری ) – پلاک 742 – طبقه همکفکد پستي: 3154799799 02632248458
سیار 0467131784 محمدشهر – قزل قشلاق – خیابان الغدیر – کوچه غدیرهشتم – طبقه منفی 1کد پستي: 3184816944 02636302973
وانت** 0361624215 محمدشهر – شهرک بعثت – بلوار بسیج مستضعفین – کوچه پیام – طبقه همکفکد پستي: 3184639454  
سیار 0467118661 کرج – مهر شهر ( حسین آباد) – کوچه (فجر) – کوچه حقیقت – پلاک 44 – طبقه همکفکد پستي: 3186639897 02633309623
سیار 0467120190 کرج – اسلام آباد – خیابان ولی عصر ( عج ) – کوچه زارعی – پلاک 39 – طبقه همکفکد پستي: 3154958661 02632553707
وانت** 0370262852 کرج – حصارک پایین – خیابان شهید حیدری – بن بست (حسینیه ) – طبقه همکفکد پستي: 3198819761  
سیار 0467114009 کرج – مصباح – بلوار شهدای هفتم تیر – کوچه حاج علی اکبری – ساختمان بهاران – پلاک 7 – طبقه اول – کد پستي: 3158634731 02636708422
سیار 0467113679 کرج – کلاک نو – بلوار کارگر(شرقی)(میثم ) – خیابان شهید پرویز اسکندری – پلاک 11 – طبقه دومکد پستي: 3159718885 02632300801
وانت** 0364876389 محمدشهر – جعفرآباد – خیابان شهید محمدجعفری[یکم] – خیابان هجرت – پلاک 546 – طبقه همکفکد پستي: 3184848586  
سیار 0467118836 کرج – دهقان ویلای اول – خیابان ارکیده – خیابان سیزدهم – پلاک -4 – طبقه چهارم – واحد 8کد پستي: 3139753554 02636610790
وانت** 0350703410 کرج – زینبیه – کوچه گل – خیابان شهیدغلامعلی نجاری – پلاک 286 – طبقه سوم – واحد 5کد پستي: 3135636900  
سیار 0467114781 کرج – برغان – خیابان شهید مجید احمدی – بن بست حر – ساختمان صدف – پلاک 19 – طبقه سوم – واحد 9 – کد پستي: 3154773369 02632279728
وانت سیار ** 0343461966 کرج – اکبر آباد – خیابان شهیدحمزه علی نعمتی – کوچه شهید یونس ناصری – طبقه همکفکد پستي: 3186864893  
سیار 0467130469 کرج – اسلام آباد – کوچه طالقانی – کوچه (شهید عبداله زاده) – پلاک 179 – طبقه همکفکد پستي: 3154874913 02632246825
سیار 0467114559 کرج – اسلام آباد – خیابان ولی عصر ( عج ) – کوچه ضامن آهو – پلاک 1 – طبقه همکف – واحد 2کد پستي: 3154966947 02632252402
وانت ** 0351270950 کمالشهر – خرمدشت – کوچه بهمن 2/2 (مهراول ) – بن بست سوم غربی – پلاک 97 – طبقه همکفکد پستي: 3199173640  
سیار 0467114296 گرمدره – کوهک – بلوار امیر کبیر[کوهک] – بن بست شهید حسین طالبی – پلاک 7 – طبقه همکفکد پستي: 3164885611 02636101412
سیار 0467112339 کرج – دولت آباد – خیابان جرجانی – کوچه هاتف 7 – پلاک 21 – طبقه همکفکد پستي: 3136737368 02632204376
وانت 0406989854 کرج – شهرک مطهری – خیابان شهید مطهری – خیابان گلستان – پلاک 202 – طبقه همکفکد پستي: 3143697831  
سیار 0467115400 کرج – ساسانی – خیابان امام جعفر صادق (ع) – بن بست بعثت – پلاک 377 – طبقه همکفکد پستي: 3157763781 02636649425
سیار 0467120754 کرج – شهرک بهارستان – کوچه شهیدحسن آقامیرزایی[بهارستان 8] – کوچه 12 متری – ساختمان فراز – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3147896773 02634343203
سیار 0467115251 کرج – رجایی شهر(داریوش) – خیابان قائم (داریوش ) – کوچه ولیعصر – طبقه پنجم – واحد 15کد پستي: 3146673359 02634215699
سیار 0467127919 کرج – اسلام آباد – کوچه (امام خمینی) – کوچه (محبت) – پلاک 75 – طبقه اولکد پستي: 3154834501 02636505072
وانت** 0373540853 کرج – حصار – خیابان شهید قربانعلی مریدی – کوچه انقلاب 10 – طبقه دوم – واحد شمالیکد پستي: 3156759346  
ندارد 0467116855 کرج – رجایی شهر(داریوش) – خیابان قائم(عج) 4 – خیابان نیلوفر5 – مجتمع سپیدار – پلاک 51 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3146686511  
سیار 0467124467 کرج – کیان مهر – خیابان (سبلان) – خیابان ستارخان – ساختمان صدف – طبقه همکف – واحد شرقیکد پستي: 3187777566 02634802704
وانت بار** 0351086988 کمالشهر – خرمدشت – کوچه میثم 1/1 (مریم ) – خیابان ولیعصر – ساختمان سادات 1 – پلاک 14 – طبقه سوم – واحد 6 – کد پستي: 3199181858  
سیار 0467118649 کرج – ساسانی – خیابان شهید افاضی – کوچه شهید محمد یاری – پلاک 3 – طبقه همکفکد پستي: 3157655794 02632805904
سیار 0467118646 کرج – شهرک امام رضا – خیابان کوشش دوم – خیابان (پروژه 2246) – پلاک 353 – طبقه اولکد پستي: 3149717553 02632504161
سیار 0467118651 کرج – کلاک پائین – کوچه شهید رضا علیزاده[بعثت] – کوچه محسن شاه محمدی[مقداد] – پلاک 10 – طبقه همکفکد پستي: 3164734388 02632307527
وانت ** 0350735442 کرج – میانجاده – خیابان ابوذر – بن بست شهید اسماعیل افشار – پلاک 136 – طبقه همکفکد پستي: 3138986141  
وانت بار 0411730941 کرج – شکرآباد – کوچه شهید رضا طاهری – کوچه ولیعصر – پلاک 12 – طبقه همکفکد پستي: 3157889965  
سیار 0467118807 کرج – اسلام آباد – خیابان ولی عصر ( عج ) – خیابان مجاهدین اسلام (حسن لو ) – پلاک 248 – طبقه همکفکد پستي: 3154936897 02632402698
سیار 0467118650 کرج – رجائی شهر – کوچه شهیدناصرزارعی – بن بست مهدی قائم – پلاک 123 – طبقه همکفکد پستي: 3146776977 02636556852
وانت** 0372601945 کرج – مهرشهر فاز4 – خیابان شهید رجایی(خیبر) – خیابان 508 غربی – پلاک -75 – طبقه دوم – واحد 2کد پستي: 3183765435  
سیار 0467113595 کرج – اسلام آباد – کوچه (محبت) – کوچه شهید ایزدپناهی – پلاک 87 – طبقه همکف – واحد 1کد پستي: 3154835557 02632245618
سیار 0467118591 محمدشهر – شهرک بعثت – خیابان شهیدعلیزاده[بهشتی29] – کوچه قائم یکم – مجتمع بهار – طبقه دوم – واحد 3کد پستي: 3184651133 02632525949
سیار 0467118663 کرج – شکرآباد – خیابان شهید قربان بازدار – کوچه شهید خداداد – پلاک 21 – طبقه همکفکد پستي: 3157888396 02632803608
سیار 0467118810 کرج – دهقان ویلای دوم – خیابان یاس – خیابان شهید محمدشیرقاضی – ساختمان یاس – پلاک 11 – طبقه چهارم – واحد 12 – کد پستي: 3139834752 02634213870
سیار 0467118666 کرج – حصارک بالا (شهرک یاس ) – بلوار شهید کلهر جنوبی – کوچه پونک اول غربی – طبقه چهارم – واحد 10کد پستي: 3197919282 02636546412
سیار 0467118664 کرج – شهرک اوج – خیابان (بسیج) – کوچه (مسجدجامع امام حسین ) – مجتمع هواشناسی – پلاک 84 – طبقه چهارم – واحد غربیکد پستي: 3149895855 02632516085
سیار 0467118487 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – خیابان فروردین – خیابان میلاد 2 – مجتمع بردیا – پلاک 29 – طبقه پنجم – واحد 13 – کد پستي: 3186738488 02633352197
سیار 0341453210 کرج – اسلام آباد – کوچه هشت متری مطهری – بن بست (سرسنگی ) – پلاک 60 – طبقه همکفکد پستي: 3154897547  
سیار 0467118540 کمالشهر – کمالشهر (ترک آباد) – کوچه نیلوفرسوم – خیابان سعدی – پلاک 20 – طبقه منفی 1کد پستي: 3199753665 02634713453
وانت سیار ** 0351038432 کرج – چمران – کوچه (بهار) – بلوار شهید دکترچمران – پلاک 473 – طبقه دوم – واحد جنوبیکد پستي: 3158934718  
سیار 0467118867 کمالشهر – کمالشهر (حسن آباد) – کوچه ((فرعی دوم)) – کوچه نسترن 6 – ساختمان ایلیا – پلاک 14 – طبقه دوم – واحد 7 – کد پستي: 3199759348 02634724189
سیار 0467128031 کرج – حسن آباد – بلوار دانش – خیابان دانش چهارم – پلاک 104 – طبقه دومکد پستي: 3149745753 02632529372
وانت** 0343238231 کرج – حسن آباد – خیابان نسترن – کوچه ثاراله – پلاک 452 – طبقه دومکد پستي: 3149784156  
وانت** 0352122609 کرج – قلمستان – خیابان ش علی اصغرطالبی متین (قلمستان) – کوچه نیلوفر – پلاک 74 – طبقه همکفکد پستي: 3157849443  
وانت** 0352027090 کرج – شهرک بنفشه – بلوار وحدت – کوچه ایثار – ساختمان ایثار – طبقه سوم – واحد 5کد پستي: 3174964981  
وانت** 0378005103 کرج – قلمستان – کوچه رنجیهای جنوبی – بن بست شهیدعلی شریعتی – پلاک 39 – طبقه اولکد پستي: 3157953453  
0 0351086880 کرج – دولت آباد – خیابان ابوسعید – کوچه شهید نور علی – پلاک 13 – طبقه همکفکد پستي: 3136673471  
سیار 0467115743 کرج – چهارصددستگاه – خیابان قائم – خیابان شهیدان مهدی و محمدعلی عین الهی – ساختمان پدر – پلاک 44 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3133983635 02632718414
وانت** 0375561016 کرج – حیدرآباد – خیابان شهیدهادی و حمیدرضا فرشیدفر – بن بست روشن – پلاک 76 – طبقه اول – واحد 3کد پستي: 3146657155  
وانت** 0370055533 کرج – شاهین ویلا – خیابان قلم – خیابان چهاردهم غربی(64) ( ظفر 5 شرقی) – مجتمع مهدی 4 (عج ) – پلاک 10 – طبقه چهارم – واحد 15 – کد پستي: 3193969673  
وانت** 0351752977 کرج – کلاک نو – خیابان کوی المهدی – خیابان ولی عصر ( عج ) – پلاک 14 – طبقه دومکد پستي: 3159797633 02632310283
سیار 0467115948 کرج – حسن آباد – خیابان شادی – کوچه لاله سوم – پلاک -113 – طبقه همکفکد پستي: 3149786348 02632525851
سیار 0467118653 کرج – شاهین ویلا – خیابان بوستان دوم – خیابان شهیدعلی شیخی(بیست ویکم شرقی) – ساختمان هادی – پلاک 36 – طبقه اول – واحد 2 – کد پستي: 3193995586 02634348841
وانت** 0377215439 کرج – حصارک پایین – کوچه (حضرت رقیه ) – خیابان 8متری ش پاشایی[ش محمدی شمالی] – پلاک 11 – طبقه همکفکد پستي: 3198879473  
وانت** 0361701511 کرج – حصارک پایین – کوچه (رضالو) – کوچه شهیدحسنی شمالی – پلاک 9 – طبقه همکف – واحد شمالیکد پستي: 3198874314  
وانت بار 0467127856 کرج – مهرشهر – خیابان امیرکبیر – بن بست بهار اول – طبقه همکفکد پستي: 3185916447 02633210163
وانت** 0373272330 کرج – شهرک مطهری – خیابان اردلان 3 – خیابان 20متری هفتم – ساختمان شقایق – پلاک 850 – طبقه دوم – واحد 4کد پستي: 3149648138 02632530947
سیار 0467120227 کرج – کرج نو – کوچه گلستان 2 – کوچه شهید حمیدی – پلاک 37 – طبقه همکفکد پستي: 3138955641  
وانت بار** 0350871443 کرج – مهرشهر فاز4 – خیابان شهید بابایی – بن بست 406 شرقی – پلاک 124 – طبقه همکفکد پستي: 3183834451 02633506131
وانت** 0371121820 کرج – اسلام آباد منطقه 5 – کوچه کریمی – کوچه 10 متری امام خمینی – پلاک 144 – طبقه اولکد پستي: 3154885696 02632200926
وانت سیار ** 0350878384 کرج – گلشهر شرقی – خیابان کاوه – کوچه گلستان پنجم – پلاک 1 – طبقه سومکد پستي: 3138783114  
سیار 0467121646 محمدشهر – ولدآباد کوچک – خیابان 22 بهمن – بن بست بهمن بیست وهشتم – طبقه همکفکد پستي: 3184734473 02636309211
وانت بار** 0351088786 کرج – گلشهر – خیابان (شهید عطاءاله کرد) – خیابان شهید علیرضا ترابی – پلاک 34 – طبقه اولکد پستي: 3138944541  
وانت بار** 0351063955 کرج – اسدآبادمهرشهر – خیابان دوم غربی – کوچه البرز – طبقه همکفکد پستي: 3186943333  
سیار 0467122265 کرج – حیدرآباد – کوچه مبارزان اسلام – کوچه شهید ناصربیگ محمدپور – طبقه همکفکد پستي: 3146649875 02634470462
وانت** 0306972788 کرج – اسلام آباد – خیابان ولی عصر ( عج ) – بن بست دوستان – پلاک 493 – طبقه منفی 1 – واحد شرقیکد پستي: 3154944965  
وانت 0402932426 کرج – مصباح – کوچه گل بهار – بن بست رهبری – ساختمان صوفیه – پلاک 32 – طبقه دوم – واحد 3 – کد پستي: 3134613713  
وانت** 0351098909 کرج – عظیمیه – میدان بهارستان – خیابان لاله ها – مجتمع پاسارگاد – طبقه چهارم – واحد 7کد پستي: 3155845538  
وانت سیار ** 0350784357 کرج – اسلام آباد – بلوار جانبازان (چالوس ) – خیابان شهید مطهری – پلاک 111 – طبقه همکفکد پستي: 3154673381  
وانت** 0351092642 کرج – فردوسی – کوچه شهید حسین احمدی – کوچه آزادی ( عیسی یسلیانی ) – پلاک 67 – طبقه همکف – واحد غربیکد پستي: 3157878341  
سیار 0467120200 کرج – رجائی شهر – کوچه لاله 10غربی – کوچه ((شمال کوچه لاله 10غربی)) – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3146793459 02634433320
وانت بار** 0351667689 کرج – چهارصددستگاه – خیابان آیت اله دوست حسینی – خیابان شهدای 2 – پلاک 55 – طبقه اولکد پستي: 3133884995  
سیار 0467120321 کرج – رجایی شهرفاز3 بلوک 3 – بلوار انقلاب – خیابان پنجم – مجتمع نیلوفر – پلاک 10 – طبقه دوم – واحد 4 – کد پستي: 3146893998 02634311619
سیار 0467124686 کمالشهر – خرمدشت – خیابان میثم 3 – کوچه نیلوفر4 – طبقه همکف – واحد 1کد پستي: 3199161967 02634802060
وانت** 0351056322 کرج – گلشهر ویلا – خیابان زنبق 3 – خیابان 20 متری انقلاب – ساختمان مهر – پلاک 45 – طبقه ششم – واحد 10 – کد پستي: 3139687583  
وانت** 0366754258 کرج – چهارصددستگاه – کوچه شهید سید مصطفی حسینی – خیابان شهدای 2 – پلاک 91 – طبقه اولکد پستي: 3133885663  
سیار 0467121786 کرج – عظیمیه – خیابان شهید نیک نژادی شمالی – خیابان گلستان یازدهم – پلاک 80 – طبقه دوم – واحد 2کد پستي: 3155764715 02636572845
وانت بار 0419663791 کرج – چهارصددستگاه – بلوار طالقانی جنوبی – خیابان وحدت – پلاک 133 – طبقه همکفکد پستي: 3133974188  
وانت سیار ** 0351096130 کرج – شهرک بنفشه – کوچه درختی – خیابان اردیبهشت – پلاک 41 – طبقه همکفکد پستي: 3174866317  
وانت بار** 0350654226 کرج – حصار – خیابان وسیه ( خط سوم ) – بن بست هجرت هفتم – پلاک 189 – طبقه اولکد پستي: 3156793736  
وانت** 0358721440 کرج – چهارصددستگاه – بلوار علامه محمدتقی جعفری – کوچه نصر – ساختمان نیایش – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3133817371  
وانت 0406319017 کرج – کلاک بالا – کوچه پیام غربی – خیابان گلزار شهدا(میعاد) – پلاک 8 – طبقه منفی 1کد پستي: 3159864738  
سیار 0467125525 محمدشهر – جعفرآباد – بلوار شهید صالحی – بن بست ((عزیزی )) – طبقه اولکد پستي: 3184838384 02636311878
وانت 0402588154 کرج – دهقان ویلای اول – خیابان دوم – خیابان دهقان ویلای اول(شهید فرخی) – پلاک 7 – طبقه اولکد پستي: 3139983361  
وانت 0404318002 کرج – حصارک بالا – کوچه توانگر – کوچه شهید زمانیها – پلاک 78 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3197767346  
وانت بار** 0350943552 کرج – اسلام آباد – خیابان شهید رجایی – کوچه همت – پلاک 17 – طبقه دومکد پستي: 3154748469  
وانت ** 0351104931 کرج – گلشهر شرقی – بلوار گلزار شرقی – بن بست شهید ناصر رسولی – پلاک 5 – طبقه اولکد پستي: 3137934718  
وانت** 0350958053 کرج – اشتراکی (شهرک آسمان ) – خیابان (زندان) – خیابان عرش پنج – طبقه اولکد پستي: 3147841897  
وانت** 0361812961 کرج – اسلام آباد م 4 – کوچه گلچین 2(آزادی) – کوچه شهید مصطفی محمدی – پلاک -52 – طبقه همکفکد پستي: 3154766519  
سیار 0467132015 کرج – آسیاب برجی – کوچه لاله 2 – کوچه شهیدخسرو معظمی گودرزی[خندان] – پلاک -194 – طبقه منفی 1کد پستي: 3135934437 02632727558
وانت** 0350849697 کرج – دولت آباد – خیابان 24متری ابوسعید – خیابان شهیدعلی ولدی – پلاک -19 – طبقه دوم – واحد 2کد پستي: 3136644773  
0 0351086664 کرج – کوی اتحاد – خیابان شهید یغمایی ( اتحاد ) – کوچه شهیدجمال عباسی[6متری مهدی] – پلاک 25 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3145963843  
وانت سیار ** 0350944775 کرج – بهار – خیابان شهید شرع پسند(بهار) – خیابان شهید محمدنیک دهقان[کاج] – پلاک 1 – طبقه منفی 1کد پستي: 3153714511  
سیار 0467129220 کرج – اسدآبادمهرشهر – خیابان ولیعصر – کوچه لاله – پلاک 12 – طبقه همکفکد پستي: 3186938339 02633323659
وانت** 0345331735 کرج – بنیاد – بلوار دانش آموز – خیابان یکم شرقی – ساختمان اشکان – پلاک 6 – طبقه چهارم – واحد 8 – کد پستي: 3195763991  
وانت** 0351005825 کرج – قلمستان – کوچه شهید محمدمیرزاپور [ولیعصر] – کوچه محمدی – پلاک 21 – طبقه همکف – واحد 1کد پستي: 3157965651  
وانت** 0352876054 کرج – برغان – خیابان شهید علی محمدی – کوچه شهید حسن شاعرپور – ساختمان قائم – پلاک 12 – طبقه سوم – واحد 5 – کد پستي: 3154733176  
وانت** 0350563868 کرج – اسلام آباد – خیابان شهید محمد تاریخی – بن بست (سوم نوری ) – پلاک 114 – طبقه اولکد پستي: 3154683584  
وانت سیار ** 0351046964 کرج – حسن آباد – کوچه ((شمال خ دانش دوازدهم)) – خیابان دانش دوازدهم – پلاک 440 – طبقه دومکد پستي: 3149735336  
سیار 0467119640 کرج – بنیاد – بلوار شهید آیت اله مدرس شمالی – کوچه گلستان یکم – پلاک 7 – طبقه همکفکد پستي: 3195714888  
وانت** 0372365022 کرج – شکرآباد – کوچه آجرلو – کوچه نیلوفر – پلاک 10 – طبقه همکفکد پستي: 3157844441  
سیار 0467126767 کرج – کوی بنی فاطمه – کوچه شهید حسین محمودی کهن – خیابان شهید علی رفیعی [دولت آبادی] – پلاک 3 – طبقه اول – واحد 3کد پستي: 3134747384 02636706310
وانت** 0351061617 محمدشهر – قزل قشلاق – کوچه (مهدی لو) – کوچه غدیرهشتم – طبقه همکفکد پستي: 3184817139  
سیار 0467125205 کرج – اسلام آباد منطقه 5 – خیابان دکترشریعتی – کوچه هشت متری مطهری – پلاک 105 – طبقه همکفکد پستي: 3154889334 02632220423
وانت بار** 0351065753 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – بلوار ولی عصر(عج) – بن بست یاسر 1 – طبقه دوم – واحد 2کد پستي: 3186783790  
سیار 0467122971 کمالشهر – کمالشهر – خیابان شهیدتباشیری[20متری پاسارگاد] – بن بست ارغوان3 – طبقه اولکد پستي: 3199937172 02636666244
وانت** 0351099808 کرج – زینبیه – خیابان والفجر – بن بست مبارزان – پلاک 165 – طبقه همکفکد پستي: 3135784373  
سیار 0467122534 محمدشهر – قزل قشلاق – خیابان الغدیر – کوچه غدیرهشتم – طبقه همکفکد پستي: 3184816945 02633325825
وانت** 0351046091 محمدشهر – شهرک بعثت – خیابان ولیعصر(عج)[بهشتی27] – کوچه انصارچهاردهم[شهید محمدکولیوند] – طبقه همکفکد پستي: 3184648771  
وانت بار** 0354648156 محمدشهر – جعفرآباد – کوچه (منبع آب ) – بن بست ((رحمانی )) – پلاک -337 – طبقه اولکد پستي: 3184838953  
وانت 0405439903 کرج – دهقان ویلای دوم – خیابان هفتم – خیابان دهقان ویلای دوم[ش مسعودبابایی] – ساختمان میلاد – پلاک -71 – طبقه چهارم – واحد 8کد پستي: 3139843748  
سیار 0467125163 کرج – شهرک مطهری – بلوار جمهوری اسلامی (شمالی) – بن بست بوستان 1 – پلاک 95 – طبقه دومکد پستي: 3143693378 02634809219
سیار 0467123866 کرج – شهرک پردیسان – خیابان یاس – خیابان یاس 4 – طبقه دومکد پستي: 3198814745 02634620811
وانت** 0355687834 کرج – اکبر آباد – کوچه خلج – بن بست (چهارم ) – طبقه سوم – واحد 10کد پستي: 3174839885  
سیار 0467128253 کرج – اشتراکی – خیابان ش عباداله احمدی پرگو[بوستان26] – بلوار شهیدمصطفی خمینی (اشتراکی ) – مجتمع مهستان – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3147886141 02634490270
وانت** 0350357880 کرج – شاهین ویلا – بلوار امام خمینی (باغستان ) – خیابان نوزدهم غربی(55) – ساختمان یاس – پلاک 25 – طبقه چهارم – واحد 7 – کد پستي: 3193987600  
وانت سیار ** 0351044293 کرج – رجائی شهر فاز2 – خیابان دکترسیدمحمود حسابی – خیابان شهید جواد جریان(ششم فاز2) – ساختمان خاطره – پلاک 93 – طبقه دوم – واحد 3 – کد پستي: 3146953469  
وانت** 0345323203 کرج – حصارک – کوچه شهید احمدی – بن بست لاله 2 – ساختمان لاله 2 – پلاک 16 – طبقه دوم – واحد 6 – کد پستي: 3193635651  
سیار 0467124949 کرج – هفتم تیر – خیابان سیزده آبان – بن بست پیام 1 – پلاک 8 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3134839998 02632231348
وانت** 0350867704 کرج – دهقان ویلای دوم – خیابان فجر – خیابان سوم – مجتمع پارس – طبقه دوم – واحد 4 – کد پستي: 3139874588  
وانت** 0350025068 کرج – جهانشهر – بلوار بهارستان [شهید سلمان ایزدیار] – خیابان ماندانا غربی – پلاک 27 – طبقه همکفکد پستي: 3143755744  
سیار 0467121321 کرج – حصارک بالا – کوچه یگانه – خیابان کمال زارع – مجتمع بهاران – پلاک 44 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3197666959 02165397461
وانت بار** 0350129434 کرج – اکبر آباد – کوچه خلج – بن بست نشاط – طبقه اولکد پستي: 3174833767  
وانت** 0351056970 کرج – حسن آباد – کوچه یاس یکم – خیابان شادی – مجتمع ماهان – پلاک 320 – طبقه ششم – واحد 12 – کد پستي: 3149787167  
وانت 0406324312 محمدشهر – محمد شهر – خیابان اندیشه[بهشتی14] – بن بست اندیشه 6 – طبقه اولکد پستي: 3184789981  
وانت 0409299729 کرج – حصار – خیابان خط سوم حصار(وسیه) – کوچه قائم – پلاک 2 – طبقه همکف – واحد شرقیکد پستي: 3156766793  
وانت** 0351063298 کرج – اسلام آباد – خیابان ولی عصر ( عج ) – کوچه زارعی – پلاک 41 – طبقه همکفکد پستي: 3154958665  
سیار 0467159340 کرج – بهار – خیابان شهید شرع پسند(بهار) – بن بست شهید علی رضاحسینی – پلاک 468 – طبقه دومکد پستي: 3153664659 02632231172
وانت سیار ** 0350880550 کمالشهر – کمالشهر – بلوار شهید بهشتی – خیابان شهید پویا اشکانی(غدیر) – مجتمع پارسیان – طبقه چهارم – واحد 14کد پستي: 3199920776  
وانت 0467127327 کرج – رجائی شهر – خیابان قائم 3 – کوچه لاله 10غربی – پلاک 45 – طبقه منفی 1کد پستي: 3146793753 02634320000
وانت** 0361865580 کرج – فردوسی – کوچه (هجرت)شهیدحجت جعفری نسب – بن بست اسلامی(شش متری) – پلاک 15 – طبقه همکفکد پستي: 3157733791  
وانت بار** 0350933438 کرج – کلاک نو – خیابان حافظ – خیابان (مخابرات) – پلاک 14 – طبقه همکفکد پستي: 3159768581  
وانت** 0351102476 کرج – شکرآباد – بلوار ذوب آهن – خیابان ش علی اصغرطالبی متین (قلمستان) – پلاک 186 – طبقه دوم – واحد 9کد پستي: 3157835758  
وانت** 0366695833 کرج – حسن آباد – کوچه لاله دوم – خیابان وصال شیرازی – پلاک 78 – طبقه پنجم – واحد 9کد پستي: 3149785375  
وانت** 0350977607 محمدشهر – محمد شهر – خیابان دشت بهشت یکم – کوچه رضوان 4 – ساختمان پویان – طبقه چهارمکد پستي: 3178616887  
وانت** 0356037769 کرج – حیدرآباد – خیابان عدل – بن بست صاحب الزمان – پلاک 1 – طبقه سومکد پستي: 3193667637  
سیار 0467130674 کمالشهر – کمالشهر (حسن آباد) – خیابان سعدی – کوچه شهید علی خراسانی – پلاک 36 – طبقه اولکد پستي: 3199764568 02634710117
وانت بار* 0375770133 کرج – دهقان ویلای دوم – کوچه (سوپرمارکت دهقان) – خیابان آزاده – پلاک 10 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3139797867  
وانت** 0351096022 کرج – حیدرآباد – خیابان عدل – کوچه حافظ (69) (سیدالشهدا) – مجتمع گلبرگ – پلاک 23 – طبقه منفی 1 – واحد 2 – کد پستي: 3193689467  
سیار 0467136159 کرج – اسماعیل آباد – خیابان ابوذر – خیابان حمزه – پلاک -145 – طبقه دومکد پستي: 3149617559 02165164371
وانت** 0378258488 کرج – اسلام آباد – خیابان مجاهدین اسلام – کوچه 17 شهریور – پلاک 3 – طبقه همکفکد پستي: 3154916114  
وانت** 0363073108 کرج – دهقان ویلای دوم – بلوار شهید حدادی (کرج نو) – خیابان لاله اول – پلاک 42 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3139785595  
وانت سیار ** 0351039331 محمدشهر – ولدآباد – خیابان شهید احمدکریم زاده – بن بست ده متری مهدی – طبقه همکفکد پستي: 3184714381  
سیار 0467633966 محمدشهر – محمد شهر – کوچه فجر 2 – کوچه 110 – طبقه دومکد پستي: 3178674317 02636321397
صادقی 0467123514 کرج – مهرشهر فاز4 – خیابان مرصاد – خیابان 507 غربی[شهید فلاحت] – پلاک 68 – طبقه دومکد پستي: 3183764397 02633518840
وانت 0402563539 کرج – 45 متری گلشهر – بلوار شهید محمدی – کوچه بهار – پلاک 26 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3138863841  
وانت 0406973365 کمالشهر – خرمدشت – خیابان گلستان چهارم – بن بست چهارم شرقی – مجتمع شاپرک – پلاک 41 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3199147677  
وانت** 0355299069 کرج – آق تپه – کوچه کشاورز – کوچه الغدیر – پلاک 35 – طبقه همکفکد پستي: 3187681915  
وانت** 0351104607 کرج – کلاک نو – کوچه رحمانی – کوچه مسجد ابوالفضل(اول) – پلاک 22 – طبقه همکفکد پستي: 3159785493  
وانت** 0365113301 کرج – عظیمیه (شهرک سپاه ) – بلوار زنبق – کوچه زنبق چهارم شرقی – ساختمان سینا – پلاک 34 – طبقه چهارم – کد پستي: 3155995566  
وانت بار** 0351048762 کرج – شهرک ولی عصر – خیابان مالک اشتر – خیابان شهیدعبدالله بهزاد(9متری اتحاد) – پلاک 111 – طبقه همکفکد پستي: 3198954395  
وانت** 0352046104 کرج – عظیمیه – بلوار دکتر شریعتی – خیابان حافظ جنوبی – ساختمان ایرانیان – طبقه چهارم – واحد 14کد پستي: 3155649938  
سیار 0467132650 کرج – کوی بعثت – بلوار بعثت(شهیدجعفرکوهی بیلادرق) – خیابان بسیج – پلاک 109 – طبقه دومکد پستي: 3149945553 02634433030
سیار 0467127245 کمالشهر – خرمدشت – خیابان میثم 2 – خیابان ولیعصر – ساختمان امام رضا – طبقه ششم – واحد 22کد پستي: 3199183125 02634802515
وانت** 0378006974 کمالشهر – خرمدشت – خیابان میثم 2 – بن بست مهر1/1 (بن دوم شرقی ) – ساختمان رامین – طبقه سوم – واحد 6کد پستي: 3199188468  
وانت** 0380190089 کرج – گلشهر شرقی – بلوار پونه شرقی – خیابان گلستان دوم – پلاک 2 – طبقه سوم – واحد 5کد پستي: 3138764337  
وانت** 0357502421 کمالشهر – گلدشت – کوچه اول غربی – کوچه دوم شمالی – ساختمان سینا – طبقه همکفکد پستي: 3199641583  
وانت بار** 0351024506 کرج – کارخانه قند – خیابان شالچی – کوچه شهید اکبر احمدی – پلاک 40 – طبقه همکفکد پستي: 3135664631  
سیار 0467136766 کرج – گلدشت – بلوار مخابرات – کوچه 10 متری شیرین – طبقه دوم – واحد 5کد پستي: 3197944648 02634804743
سیار 0467131626 محمدشهر – شهرک اتمسفر – خیابان (یکم شهید جعفری شمالی) – بلوار شهید صالحی – طبقه اولکد پستي: 3184834798 02636300008
سیار 0467132765 کرج – اسلام آباد منطقه 3 – کوچه شهید نجات اله راضی[انقلاب] – کوچه شهید محمدرضا فرح بخش – پلاک 8 – طبقه اولکد پستي: 3154635697 02636635307
سیار 0467132594 کمالشهر – خرمدشت – خیابان میثم دوم – کوچه بهمن 2/2 (مهراول ) – پلاک 169 – طبقه همکفکد پستي: 3199179364 02634807632
وانت** 0351801180 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – خیابان آیت اله طالقانی[اول شرقی] – کوچه شهید حسن عسگری – پلاک 16 – طبقه همکفکد پستي: 3186786473  
وانت** 0360145196 کرج – اسلام آباد – کوچه قائم 2 – کوچه کلانتری [شهید دستغیب] – پلاک 29 – طبقه اولکد پستي: 3154674194  
وانت** 0350840958 کرج – اکبر آباد – کوچه خلج – بن بست گل نرگس – مجتمع آنتیک – طبقه همکفکد پستي: 3174839735  
وانت** 0351088246 کرج – گلشهر ویلا – بلوار شهید حدادی (کرج نو) – کوچه شهید جوادرستمی – پلاک 43 – طبقه منفی 1کد پستي: 3139684755  
وانت 0409315217 کرج – ساسانی – خیابان نجاریان (کشتارگاه ) – خیابان شهید دکتر قندی – مجتمع مهرگان – پلاک 9 – طبقه پنجم – واحد 10 – کد پستي: 3157693334  
وانت سیار ** 0343049774 کرج – کرج نو – خیابان (استاد مفتح) – کوچه تختی – پلاک 55 – طبقه همکفکد پستي: 3138967534  
وانت** 0366659072 کرج – شکرآباد – کوچه هیجدهم – خیابان شهید تن آسا – پلاک -110 – طبقه سوم – واحد 5کد پستي: 3157817953  
وانت بار** 0338177368 کرج – حصارک پایین – خیابان فروردین – کوچه ش طاهرطاهری(خ لاله سرخ شمالی) – پلاک 50 – طبقه اولکد پستي: 3198864197  
وانت** 0350223829 کرج – دولت آباد – بلوار نبوت – خیابان حاج رضا شیری[پنجم] – پلاک 14 – طبقه اولکد پستي: 3136663531  
وانت** 0364875058 کرج – کارخانه قند – خیابان هفتم تیر – کوچه شهیدان اعتصامی – پلاک 4 – طبقه چهارمکد پستي: 3136693454  
وانت بار** 0350788061 کرج – کوی اتحاد – کوچه شهیدجمال عباسی[6متری مهدی] – بلوار شهید مطهری – پلاک 710 – طبقه همکفکد پستي: 3145963914  
وانت** 0366723989 کرج – قلمستان – خیابان ش علی اصغرطالبی متین (قلمستان) – کوچه نیلوفر – پلاک 40 – طبقه همکفکد پستي: 3157849781  
سیار 0467137648 کرج – دهقان ویلای اول – بلوار دهقان ویلای اول – خیابان چهاردهم – مجتمع یاس – پلاک 10 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3139747658 02634647328
سیار 0467134602 کرج – آسیاب برجی – کوچه رهبر زارع – کوچه والعصر – طبقه چهارم – واحد 7کد پستي: 3135674909 02632757166
سیار 0467134682 کرج – شکرآباد – بلوار ذوب آهن – خیابان شهید حسینی مرام – پلاک 4 – طبقه همکفکد پستي: 3157813574 02636648988
وانت** 0361514636 کرج – گلشهر شرقی – خیابان گلستان 3 – بن بست ( اول ) – ساختمان آفتابگردان – طبقه اولکد پستي: 3138764884  
وانت** 0350769056 کرج – مهر شهر ( حسین آباد) – کوچه ابوذر – بن بست نارون – پلاک 19 – طبقه همکفکد پستي: 3186619644  
وانت بار** 0350141714 کرج – حصارک پایین – خیابان مالک اشتر – خیابان ش ابوالفضل جعفری[حضرت ابوالفضل – پلاک -103 – طبقه دومکد پستي: 3198863391  
وانت** 0369058920 کرج – رجائی شهر – کوچه پیمان – کوچه چهارم (انقلاب ) – پلاک 103 – طبقه همکفکد پستي: 3146778855  
وانت بار** 0350793140 کرج – مهر شهر ( حسین آباد) – کوچه بانک – خیابان تختی – پلاک 68 – طبقه همکف – واحد 2کد پستي: 3186678497  
وانت سیار ** 0341873026 کرج – مهرویلا – خیابان شهید حیدری [ششم] – بلوار ایثار (درختی ) – ساختمان کاوه – طبقه سوم – واحد 8کد پستي: 3137784189  
سیار 0467125872 کرج – حصارک پایین – خیابان مالک اشتر – خیابان تختی جنوبی – پلاک 4 – طبقه دومکد پستي: 3198846465 02633268256
وانت ** 0338342649 کرج – حصارک پایین – خیابان مالک اشتر – خیابان حسینیه(حسینی شمالی) – پلاک 83 – طبقه دومکد پستي: 3198866865  
وانت سیار ** 0351094656 کمالشهر – پیشاهنگی – خیابان ولیعصر1[شهیدان مصلحی] – خیابان شهیدتندگویان[ولیعصر16-بهار] – پلاک 525 – طبقه چهارم – واحد 7کد پستي: 3199641856  
وانت سیار ** 0351060493 کرج – حیدرآباد – کوچه مجلسی – بن بست (اصغری ) – پلاک 36 – طبقه همکفکد پستي: 3146653731  
وانت بار** 0350980339 کرج – شاهین ویلا – خیابان شهیدحمیدرضااصفهانی[هفدهم غربی] – خیابان (جدید الاحداث) – ساختمان یاس سپید – پلاک 9.001 – طبقه دوم – واحد 6 – کد پستي: 3193977204  
سیار 0467134789 محمدشهر – قزل قشلاق – خیابان لاله(ولایت نهم) – بن بست لاله4 – طبقه همکفکد پستي: 3184869114 02636308126
سیار 0467136331 کرج – اسلام آباد منطقه 5 – کوچه کریمی – کوچه 10 متری امام خمینی – پلاک 144 – طبقه همکفکد پستي: 3154885695 02632200926
سیار 0467142784 کرج – گلشهر شرقی – خیابان گلستان دوم – بلوار پونه شرقی – ساختمان افشار – طبقه چهارم – واحد 7 – کد پستي: 3138744781 02632525949
سیار 0467136283 کرج – اسلام آباد – کوچه شهید مسلم ملایی – بن بست ((1 شمالی)) – پلاک 147 – طبقه همکفکد پستي: 3154676415 02632249067
سیار 0467138049 کرج – شکرآباد – خیابان شهید غلامحسینی(کتابخانه ملی) – بلوار ذوب آهن – ساختمان رازی – طبقه سوم – واحد 5کد پستي: 3157835577 02632860023
سیار 0467138434 کمالشهر – خرمدشت – خیابان ولیعصر – بن بست میثم 1/4 – ساختمان دینا – طبقه پنجم – واحد 15کد پستي: 3199186643 02634822571
وانت** 0351089037 کرج – اسلام آباد – کوچه سعدی 2 – کوچه حافظ – پلاک 33 – طبقه همکفکد پستي: 3154667343  
وانت بار 0419919827 محمدشهر – محمد شهر – کوچه شهید علی صدری(کوثر16) – خیابان شهید مطهری شمالی – طبقه سومکد پستي: 3184637617  
وانت** 0323318110 کرج – رجائی شهر – خیابان شهیدعبدالحسین دستغیب[دوم غربی] – بن بست نظری – پلاک 375 – طبقه دوم – واحد 3کد پستي: 3146776164  
سیار 0467137917 کرج – شهرک امام رضا – خیابان کوشش یکم – خیابان معلم سوم – پلاک 158 – طبقه دومکد پستي: 3149774545 02632527746
سیار 0467138739 کرج – اسلام آباد – خیابان شهید قزلباش – بن بست شهید سید حسین احمدی – پلاک 131 – طبقه اولکد پستي: 3154664479 02632240294
وانت** 0372590015 کرج – باغستان – خیابان شهید مصطفی خمینی (اشتراکی ) – بن بست شهید خسرو قزوینه[گلستان8] – مجتمع امیر – پلاک 77 – طبقه چهارم – واحد 8 – کد پستي: 3147747533  
وانت بار** 0350135187 کرج – حصارک پایین – خیابان فروردین – کوچه ش طاهرطاهری(خ لاله سرخ شمالی) – پلاک -84 – طبقه اولکد پستي: 3198863539  
سیار 0467135958 کرج – ولیعصر – خیابان فرهنگیان ششم غربی – خیابان فرهنگیان – پلاک -25 – طبقه دوم – واحد 8کد پستي: 3133666497 02636607014
وانت** 0350971772 محمدشهر – شهرک بعثت – خیابان ولیعصر(عج)[بهشتی27] – کوچه انصار5 – طبقه اولکد پستي: 3184646444  
وانت** 0358285371 کرج – گلشهر غربی – خیابان آیت اله طالقانی – کوچه انقلاب – مجتمع امیران – پلاک 53 – طبقه سوم – واحد 9 – کد پستي: 3198785801  
سیار 0467143584 کرج – باغستان غربی – خیابان کوثر شمالی – کوچه کوثر2 – طبقه اولکد پستي: 3194889538 02645360362
سیار 0467145721 کرج – شکرآباد – کوچه شهید چمران (ایستگاه اول ) – بن بست (پنجم) ( بن ششم ) – پلاک 77 – طبقه همکفکد پستي: 3157833943 02632818777
وانت** 0356154765 کمالشهر – کمالشهر (کمالیه ) – میدان شهرداری – کوچه گلستان 8 – پلاک 59 – طبقه سوم – واحد 6کد پستي: 3199718941  
وانت سیار ** 0351046424 کرج – اسلام آباد – کوچه معراج سنائی – بن بست شعبانی – پلاک 388 – طبقه همکفکد پستي: 3154934135  
وانت 0408821432 کرج – نوروزآباد – خیابان شهید صمدبابایی – کوچه شهید مجتبی شریفی – پلاک -19 – طبقه همکفکد پستي: 3174638457  
وانت 0408820425 کرج – نوروزآباد – خیابان شهید صمدبابایی – کوچه شهید مجتبی شریفی – پلاک -19 – طبقه اولکد پستي: 3174638458  
سیار 0467139285 کرج – آق تپه – کوچه ((احداثی جانباز بیننده)) – کوچه علمدار حسین – پلاک -40 – طبقه همکفکد پستي: 3186916335 02633310767
سیار 0467139116 کرج – حصارک پایین – بلوار شهید ایرانی – خیابان شهید حسینی جنوبی – پلاک 97 – طبقه دومکد پستي: 3198843135 02631111111
وانت بار** 0351057869 کرج – گلشهر غربی – خیابان شهید ناصرتنها – بن بست شهید محمدرضا استدلالی – پلاک 14 – طبقه همکفکد پستي: 3198787638  
سیار 0467139646 کرج – عظیمیه (شهرک سپاه ) – خیابان (بین زنبق 2و1شرقی ) – کوچه زنبق یکم شرقی – پلاک 41 – طبقه دومکد پستي: 3155996836 02631111111
عبدی  0467159283 کرج – حصارک بالا – خیابان شهیدسیداحسان اله میرزکی(محمدی) – کوچه شهید محسن عمرانی – پلاک 26 – طبقه همکفکد پستي: 3197896888 02634578640
سیار 0467160691 کرج – عظیمیه – خیابان شهید نیک نژادی – خیابان شهید بیژن بهتوئی – ساختمان احسان – پلاک 102 – طبقه اول – واحد 2 – کد پستي: 3154697953  
وانت** 0378005751 کرج – شهرک اوج – خیابان بوعلی سی ام – خیابان نواب بیست و یکم – پلاک 783 – طبقه دومکد پستي: 3149876983  
وانت** 0384167361 کرج – دولت آباد – کوچه (امیدی ) – کوچه شهید ایوب نقی لو – پلاک 77 – طبقه منفی 1کد پستي: 3136617351  
وانت 0409646365 کرج – مهر شهر ( حسین آباد) – خیابان تختی – کوچه بانک – ساختمان غزال – پلاک 6 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3186678717  
سیار 0467139458 کرج – حسن آباد – بلوار تربیت مربی – خیابان تربیت نوزدهم – پلاک 632 – طبقه اولکد پستي: 3149744886 02636633247
سیار 0467159180 کرج – کارخانه قند – کوچه کوثر 3 – کوچه شهید ذبیح اله اصلانی[کوثر1] – پلاک 32 – طبقه همکفکد پستي: 3136694351 02633212498
وانت** 0378004528 کرج – اخترآباد – خیابان امام خمینی – بن بست نسترن 2 – طبقه همکفکد پستي: 3186894384  
سیار 0467145791 کندر – روستای آدران – چمک – خیابان آیت اله خامنه ای – خیابان کوچه باغ – پلاک 643 – طبقه همکفکد پستي: 3154115463 02635320264
وانت بار 0419739280 کرج – رجائی شهر – خیابان شهیدعبدالحسین دستغیب[دوم غربی] – بن بست 15خرداد – پلاک 219 – طبقه همکفکد پستي: 3146775349  
وانت 0408816902 کرج – دهقان ویلای دوم – خیابان اول – خیابان فجر – مجتمع ابریشم – پلاک 32 – طبقه دوم – واحد 8 – کد پستي: 3139874531  
وانت بار** 0351002804 کرج – چمران – کوچه (بهار) – خیابان شهیدکاظم(پارک چمران) – پلاک 12 – طبقه اولکد پستي: 3158934638  
وانت** 0360761651 کرج – برغان – خیابان سلمان فارسی (صد دستگاه ) – بن بست شهید آیت اله طالقانی – پلاک 47 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3154734773  
سیار 0467145885 کمالشهر – کمالشهر – کوچه برهان یک – کوچه میعاد 9 [شهید ذوقعلی جباری] – پلاک 59 – طبقه همکفکد پستي: 3199775749 02634706959
وانت** 0374085459 کرج – جاده ماهدشت – خیابان کمربندی – بن بست شهید عبدالرزاق علیشیری – پلاک 42 – طبقه همکف – واحد غربیکد پستي: 3183973151  
وانت سیار ** 0350996612 کرج – فردوسی – کوچه (شهید نقی محمودخانی) – کوچه شهید انوری – پلاک 19 – طبقه همکفکد پستي: 3157737368  
وانت 0403111254 محمدشهر – شهرک بعثت – کوچه انصار3[شهیدچمران] – بن بست ظفریکم – طبقه همکفکد پستي: 3184645417  
وانت سیار ** 0350880982 کرج – مهر شهر ( حسین آباد) – کوچه شهید محرابی [ ارکیده ] – خیابان (گلستان) – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3186686559  
سیار 0467143404 کرج – کلاک پائین – خیابان نیایش – کوچه شاه محمدی – پلاک 152 – طبقه همکفکد پستي: 3164787545 02632311175
وانت** 0385321309 سیاهکلان – روستای کمال آباد – سیاهکلان – کوچه لاله 8 – بن بست (لاله 8 شرقی ) – پلاک 26 – طبقه همکفکد پستي: 3148664835  
وانت** 0351911740 کرج – بنیاد – خیابان 26متری(نعل اسبی)[خ شهید حیدری] – خیابان دوم شرقی – پلاک 20 – طبقه همکفکد پستي: 3195695698  
وانت** 0346782913 کرج – شهرک بهارستان – خیابان شهیدبهزاد صفاتی[بهارستان 14] – کوچه شکوفه 1 – ساختمان پارسیان – طبقه سوم – واحد 3کد پستي: 3147899388  
وانت بار** 0348013842 کرج – کلاک پائین – کوچه ش مصطفی رضاقلی (مدرسه)[مرادی] – بن بست (امامزاده حیدر-بن ش نادر عسگری – پلاک 17 – طبقه اولکد پستي: 3164743384  
وانت** 0370059345 کمالشهر – خرمدشت – خیابان میثم 3 – کوچه نیلوفر اول – پلاک 16 – طبقه اولکد پستي: 3199163938  
وانت** 0365543231 ماهدشت – ماهدشت (حسین آباد) – خیابان شهیدجعفرپاشائی[یادمان] – بلوار امام خمینی – پلاک 1,735 – طبقه دومکد پستي: 3189673949  
وانت بار 0411163950 کرج – مهرشهر فاز4 – خیابان 6 متری – خیابان 411 غربی – پلاک 75 – طبقه دوم – واحد 3کد پستي: 3183798616  
وانت** 0351088570 کرج – شهرک مطهری – خیابان گلستان – بن بست گلستان نهم – پلاک 172 – طبقه اولکد پستي: 3143698163  
وانت ** 0350872990 کرج – کلاک نو – خیابان شهید محسن فرزانه – بلوار کارگر(شرقی)(میثم ) – پلاک 161 – طبقه دومکد پستي: 3159773453  
وانت** 0311909778 کرج – سهرابیه مهرشهر – خیابان ش اینانلو(3غربی)[امام محمدتقی] – کوچه فجر 1 – پلاک 23 – طبقه همکفکد پستي: 3186958486  
وانت ** 0350871875 کرج – حصارک پایین – خیابان مالک اشتر – خیابان تختی جنوبی – پلاک 4 – طبقه اولکد پستي: 3198846464  
وانت** 0386275042 کرج – بهار – بلوار طالقانی شمالی – کوچه طالقانی – پلاک 2 – طبقه پنجم – واحد 19کد پستي: 3153795935  
وانت** 0364169585 کرج – بهار – خیابان 12متری انقلاب – بن بست مطهری – پلاک 23 – طبقه همکفکد پستي: 3153773518  
سیار 0467146092 کرج – مهرشهرفاز1 – بلوار صد – بن بست نیلوفر – پلاک 622.003 – طبقه دوم – واحد 3کد پستي: 3185865681 02636613180
وانت بار** 0351086556 کرج – حیدرآباد – کوچه گلستان – بن بست (بوستان 3) – ساختمان مهستان – پلاک 30 – طبقه پنجم – واحد 9 – کد پستي: 3193691333  
وانت بار** 0351798728 کرج – اسلام آباد – خیابان مجاهدین اسلام – کوچه 10 متری امام خمینی – پلاک 448 – طبقه همکفکد پستي: 3154876363  
وانت** 0372616122 کرج – حصارک بالا – خیابان 8متری بوعلی سینا – بن بست سعدی – پلاک 75 – طبقه دومکد پستي: 3197814871  
وانت بار** 0350725220 کرج – حیدرآبادشهرک بانک کشاورزی – خیابان (20 متری کشاورزی ) – بن بست ابن سینا4 – ساختمان نسترن – پلاک 13 – طبقه سوم – واحد 3کد پستي: 3193747568  
وانت ** 0351103591 کمالشهر – خرمدشت – کوچه مهرششم شهید رحیم محرمی – خیابان میثم 2 – ساختمان پاسارگاد – پلاک 148 – طبقه همکف – واحد 1 – کد پستي: 3199186777  
وانت سیار ** 0351024065 کرج – آق تپه – کوچه هجرت 1[مینا] – کوچه گلزار – پلاک 11 – طبقه اولکد پستي: 3187687364  
سیار 0467159303 کرج – شهرک امام رضا – بلوار تعاون – خیابان تربیت هفتم – پلاک 319 – طبقه دومکد پستي: 3149716754 02636612481
سیار 0467148504 کرج – فرهنگ – بلوار ولی عصر – خیابان سوم شمالی – پلاک 12 – طبقه همکفکد پستي: 3186834683 02636613657
وانت** 0369399426 کرج – رجائی شهرفازیک – خیابان آزادی – خیابان ش محمودی پارسا(خیابان10 فاز1) – پلاک 60 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3148979546  
وانت بار** 0350867920 کرج – قلمستان – کوچه (1 غربی ) – کوچه شهید دمیرچیلو [مقداد] – پلاک -25 – طبقه چهارمکد پستي: 3157978775  
سیار 0467147860 کرج – سرآسیاب – کوچه شهدای جوان – بن بست (جمشیدی ) – ساختمان یاس – پلاک 46 – طبقه دوم – واحد 4 – کد پستي: 3134666488 02634403517
سیار 0467146718 کرج – جوادآباد – کوچه شهید کشاورز[پیروزی] – بن بست والفجر1 – پلاک 173 – طبقه اولکد پستي: 3143915194 02632250450
وانت** 0347041410 کرج – باغستان غربی – بلوار شبنم ها – خیابان شبنم چهارم – طبقه سوم – واحد 19کد پستي: 3194688719  
وانت** 0350960759 کرج – اخترآباد – کوچه (دانش غربی 3) – کوچه دانش – طبقه همکفکد پستي: 3186815186  
وانت سیار ** 0350950861 کرج – بنیاد – خیابان (هشتم غربی) – خیابان شهید مدرس جنوبی – پلاک -53 – طبقه چهارم – واحد 8کد پستي: 3195654525  
وانت** 0362472657 کرج – گلشهر غربی – بلوار یاس – خیابان شهید علی حاتمی[خ حاتمی] – ساختمان سهند – طبقه اول – واحد 4 – کد پستي: 3198688597  
وانت** 0375552881 کرج – شهرک مطهری – خیابان شهیدابراهیم سلمانی ساوجی – خیابان اردلان 4[شهید علی همتی] – ساختمان شبنم – پلاک 84 – طبقه اول – واحد 2 – کد پستي: 3149647514  
وانت 0403112261 کرج – حصارک پایین – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان فروردین – پلاک 134 – طبقه اولکد پستي: 3198893956  
وانت بار** 0351712629 کرج – اسلام آباد – خیابان ولی عصر ( عج ) – بن بست محمدی – پلاک 551 – طبقه اولکد پستي: 3154945484  
سیار 0467148191 کرج – دهقان ویلای اول – خیابان ارکیده – خیابان سیزدهم – ساختمان کوه نور – پلاک 16 – طبقه سوم – واحد 5 – کد پستي: 3139753388 02634494169
وانت بار** 0351091194 کمالشهر – پیشاهنگی – خیابان دوم شرقی – بن بست دوم جنوبی – پلاک 41 – طبقه همکفکد پستي: 3199633720  
وانت** 0384078153 کرج – باغستان غربی – خیابان کوثر شمالی – کوچه کوثر2 – طبقه سوم – واحد 3کد پستي: 3194889629  
وانت** 0350359903 کرج – باغستان – خیابان شهید مصطفی خمینی (اشتراکی ) – بن بست شهید طیب دین محمدپور[گلستان7] – ساختمان سبلان – پلاک 61 – طبقه پنجم – واحد 10 – کد پستي: 3147747779  
وانت** 0350582333 کرج – باغستان – خیابان شهید مصطفی خمینی (اشتراکی ) – بن بست شهید طیب دین محمدپور[گلستان7] – ساختمان سبلان – پلاک 61 – طبقه پنجم – واحد 9 – کد پستي: 3147747778  
وانت بار** 0339397835 کرج – دهقان ویلای دوم – خیابان هفتم – خیابان دهقان ویلای دوم[ش مسعودبابایی] – ساختمان میلاد – طبقه اول – واحد 2 – کد پستي: 3139843741  
وانت بار** 0351016073 کرج – اسدآبادمهرشهر – کوچه شهید حاج نادر نادری – بن بست (6متری دوم ) – طبقه همکفکد پستي: 3186943458  
سیار 0467142364 کرج – مهرشهر فاز4 – خیابان شهید بابایی – خیابان 402 شرقی – پلاک 119 – طبقه سوم – واحد 4کد پستي: 3183844333 02633554761
وانت ** 0350871119 کرج – آسیاب برجی – کوچه رهبر زارع – کوچه والعصر – ساختمان سپهر – طبقه دوم – واحد 3کد پستي: 3135674894  
سیار 0467147167 کرج – شهرک اوج – خیابان (بسیج) – کوچه (مسجدجامع امام حسین ) – مجتمع بیمارستان کسری – پلاک 57 – طبقه اول – واحد شرقیکد پستي: 3149897151 02632523872
وانت** 0351040481 کرج – حصارک پایین – خیابان وحدت جنوبی – خیابان مالک اشتر – طبقه اولکد پستي: 3198848143  
وانت 0402984038 کرج – کلاک نو – بلوار شکوفه های انقلاب – کوچه نور – پلاک -12 – طبقه اولکد پستي: 3159788815  
سیار 0467150123 کرج – جهانشهر – بلوار بهارستان [شهید سلمان ایزدیار] – خیابان مریم شرقی – ساختمان نسترن – پلاک 8 – طبقه چهارم – واحد 8 – کد پستي: 3143834539 02633651916
وانت** 0366656159 کرج – حیدرآباد – خیابان شهید محمود و محمد بنی نجار – کوچه شهیدان جوینی ها – پلاک 27 – طبقه همکفکد پستي: 3193697375  
وانت** 0344616877 کرج – برغان – کوچه آیت اله طالقانی – خیابان سلمان فارسی (صد دستگاه ) – مجتمع میلاد – طبقه سوم – واحد 5 – کد پستي: 3154733699  
وانت** 0377216230 کرج – کوی بنی فاطمه – کوچه شهید حسین محمودی کهن – کوچه شهید غلامعلی آجرلو – پلاک 5 – طبقه همکفکد پستي: 3134747881  
وانت بار** 0351019535 کرج – حصار(وسیه) – کوچه (نسترن) – کوچه (طالقانی ) – پلاک 44 – طبقه همکفکد پستي: 3156953517  
1 0467149534 کرج – حسن آباد – کوچه چشمه – خیابان نسترن – برج سبز – طبقه چهارم – واحد 15کد پستي: 3149787849 02632526856
سیار 0467159324 کرج – حصارک پایین – خیابان فاطمیه – بن بست وحدت – پلاک 101 – طبقه همکفکد پستي: 3198853983 02634652567
وانت** 0384219242 کرج – مهر شهر ( حسین آباد) – کوچه نسترن – بن بست (بنفشه) – طبقه دومکد پستي: 3186693514  
وانت ** 0352036197 کرج – باغستان غربی – خیابان نیلوفر شمالی – خیابان لاله ششم غربی – پلاک 13 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3194864396  
وانت** 0357725356 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – کوچه حدیث 2 – بن بست (کوتاه ) – پلاک 1 – طبقه همکفکد پستي: 3186759949  
وانت بار** 0351421064 کرج – بنیاد – خیابان شهید مدرس جنوبی – خیابان نهم غربی – پلاک -14 – طبقه سومکد پستي: 3195654719  
وانت** 0352222281 کرج – حصارک پایین – خیابان دلاوران – بن بست صنعت گران – پلاک 8 – طبقه همکفکد پستي: 3198898931 02634453798
سیار 0467150319 کرج – سرحدآبادغربی – بلوار شهدای سرحدآباد (جاده ملارد) – بن بست نسترن(گلستان 8) – پلاک 10 – طبقه اولکد پستي: 3174983978 02632525949
وانت** 0351746891 کرج – اسلام آباد – کوچه 10 متری امام خمینی – بن بست سوم (سرائی ) – پلاک 438 – طبقه همکفکد پستي: 3154876388  
وانت** 0351096778 کمالشهر – خرمدشت – کوچه گلچین – بن بست دوم غربی – پلاک 62 – طبقه همکفکد پستي: 3199787135  
سیار 0467159331 کرج – گلشهر ویلا – خیابان ستاره – بن بست (14متری اقاقیا) – ساختمان آرمین – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3139689578 02633519650
وانت ** 0352050608 کرج – شکرآباد – کوچه شهید رضا طاهری – کوچه ولیعصر – پلاک 10 – طبقه اولکد پستي: 3157889971  
سیار 0467160499 کرج – کرج نو – خیابان (استاد مفتح) – کوچه تختی – پلاک 52 – طبقه دومکد پستي: 3138967542 02636630833
سیار 0467159373 کرج – شهرک استاندارد – خیابان شهید صمد پور – کوچه ارکیده 1 – پلاک 4 – طبقه اولکد پستي: 3174767487 02636542088
وانت 0402841960 کرج – گلشهر غربی – کوچه امید – خیابان شهید مجید برخورداری – ساختمان پدیده – پلاک 25 – طبقه چهارم – واحد 12 – کد پستي: 3198778385  
وانت بار** 0350971448 کمالشهر – کمالشهر – خیابان امام خمینی – بن بست میلاد11 – پلاک 505 – طبقه همکفکد پستي: 3199856577  
اسفندیاری 0467159263 کرج – شاهین ویلا – خیابان قلم – خیابان سلجوقی – پلاک 45 – طبقه اولکد پستي: 3193963531  
سیار 0467159368 کرج – حصارک ( رضاشهر) – خیابان فروردین – خیابان مهدی – پلاک 17 – طبقه همکفکد پستي: 3198959416 02632525949
ندارد 0467165648 محمدشهر – قزل قشلاق – خیابان الغدیر – بن بست غدیر دهم – طبقه همکفکد پستي: 3184816591 02636570055
سیار 0467159448 کرج – ساسانی – خیابان شهید صدوقی (ساسانی ) – خیابان شهید صالحی – پلاک -7 – طبقه منفی 1کد پستي: 3157788715 02636632052
وانت سیار ** 0351062624 کمالشهر – خرمدشت – کوچه 16 متری مومیوند(مهر 4/2) – بن بست اول شرقی – مجتمع نور – پلاک 16 – طبقه دوم – واحد 5 – کد پستي: 3199175579  
سیار 0467172804 ماهدشت – شهرک فرهنگیان – خیابان (شهرک فرهنگیان) – کوچه معلم 4 – پلاک 21 – طبقه دوم – واحد 4کد پستي: 3189964910 02634222006
وانت سیار ** 0344669496 کرج – حصارک پایین – خیابان انقلاب – کوچه بیستم – پلاک -428 – طبقه اولکد پستي: 3198886636  
وانت ** 0351283221 کرج – کلاک بالا – کوچه پیام غربی – خیابان گلزار شهدا(میعاد) – مجتمع کوهستان – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3159864677  
وانت** 0384085894 کمالشهر – خرمدشت – کوچه پنجم شرقی – کوچه بهمن 2/3 – پلاک 20 – طبقه اول – واحد 3کد پستي: 3199171998  
سیار 0467161519 کرج – اسلام آباد – کوچه ستارخان – کوچه شهید حسین خانی [ارج] – پلاک 9 – طبقه همکفکد پستي: 3154665797 02165161571
وانت** 0354498392 کرج – رجائی شهر – کوچه انقلاب – بن بست (غربی ) – پلاک 149 – طبقه همکفکد پستي: 3146795961  
وانت بار** 0351791562 ماهدشت – مسکن مهرالبرز (ماهدشت ) – خیابان شهید حسین خرازی – خیابان (مشفق) – ساختمان سازوبسط زرین – طبقه دوم – واحد جنوب غربیکد پستي: 3188743220  
وانت** 0386267158 کرج – قلمستان – کوچه اتحاد – کوچه توحید (رهبر) – پلاک 12 – طبقه همکفکد پستي: 3157918571  
سیار 0467166351 کرج – رجایی شهر(داریوش) – خیابان نیلوفر6 – خیابان شهیدعمادالدین زبیدی(جنوبی) – پلاک 34 – طبقه همکفکد پستي: 3146687178 02634411234
وانت** 0372639047 کرج – باغستان – بلوار امام خمینی (باغستان ) – خیابان بوستان هفتم – پلاک 8 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3194654611  
وانت بار** 0350346111 کرج – دولت آباد – خیابان عطار – کوچه جرجانی 3 – مجتمع یاس – پلاک 11 – طبقه دوم – واحد 4 – کد پستي: 3136733738  
وانت** 0351103708 کرج – شهرک جهان نما – خیابان شهید مجید شمشیری – کوچه صدف 4 غربی – ساختمان فردوس – پلاک 6 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3159811564  
وانت** 0351534645 کرج – ساسانی – خیابان شهید نامجو – کوچه شهید میرغفاری – پلاک 20 – طبقه همکفکد پستي: 3157674119  
وانت سیار ** 0351032606 کمالشهر – خرمدشت – کوچه اول غربی – کوچه بهمن 4/1 – مجتمع امیر2 – طبقه دوم – واحد 2کد پستي: 3199175919  
سیار 0467173505 کرج – شاهین ویلا – خیابان شاهین ویلا – خیابان هشتم غربی – ساختمان راستین – پلاک 10 – طبقه اول – واحد 4 – کد پستي: 3193863916 02632559840
وانت** 0386287611 کرج – رضاشهر – خیابان فروردین – خیابان شهید اسلامی – پلاک 80 – طبقه همکفکد پستي: 3198988455  
سیار 0467173315 کمالشهر – خرمدشت – کوچه (10متری احداثی ) – کوچه بهمن 2/2 (مهراول ) – پلاک -50 – طبقه اولکد پستي: 3199173531 02634810183
سیار 0467173405 کسیل – روستای نساء – ندارد – خیابان (شهیدحسین غلامی) – کوچه ((باغات)) – طبقه همکفکد پستي: 3156148456 02632538209
سیار 0467185705 کرج – چهارصددستگاه – خیابان لاله 9 – بن بست بهار 7 – ساختمان مهدی – پلاک 71 – طبقه اول – واحد 2 – کد پستي: 3133939148 02632751215
وانت** 0352039119 کرج – اسلام آباد – کوچه (بنفشه ) – خیابان دکترشریعتی (20 متری ) – پلاک 807 – طبقه اولکد پستي: 3154847331  
وانت بار** 0351274870 کرج – رضاشهر – خیابان گلستان حصارک[بل گلستان] – بن بست گلستان سوم – پلاک 6 – طبقه همکفکد پستي: 3198986451  
سیار 0467176853 کرج – شاهین ویلا – خیابان شاهین ویلا – خیابان چهارم غربی [چهارم شرقی] – مجتمع بهاران – پلاک 28 – طبقه اول – واحد 3 – کد پستي: 3193884537 02634513657
وانت** 0352283549 کرج – حصارک پایین – خیابان شهید مفتح – بن بست شهید صیاد کلانتری – ساختمان گل نرگس – پلاک 27 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3198895651  
سیار 0467179068 کمالشهر – کمالشهر – خیابان امام خمینی – کوچه میعاد 4 [شهید مهاجر] – پلاک 29 – طبقه دوم – واحد 2کد پستي: 3199779543 02634718158
سیار 0467179927 کرج – بنیاد – بلوار ظفر – کوچه شهید بهمن هاشمی[ظفر 7غربی] – پلاک 22 – طبقه دوم – واحد غربیکد پستي: 3195783575 02634330051
سیار 0467179776 کرج – بنیاد – خیابان شهیدعباسعلی بدرلو (350متری ) – خیابان شهید احمد صالحی[پنجم غربی] – ساختمان شقایق – پلاک 66 – طبقه همکف – واحد 1 – کد پستي: 3195634111 02634575238
سیار 0467183195 محمدشهر – شهرک بعثت – خیابان ولیعصر(عج)[بهشتی27] – کوچه انصار – طبقه هفتم – واحد 14کد پستي: 3184651092 02636656445
سیار 0467179723 کرج – حسین آباد – بلوار وحدت – بن بست شهید علی لنگری (15خرداد) – پلاک 50 – طبقه همکف – واحد شرقیکد پستي: 3174913996 02644564403
وانت 0402579371 کرج – عظیمیه – خیابان ش نیک نژادی شمالی – خیابان شهید علی یاری [گلستان 12] – ساختمان آرین – پلاک 15 – طبقه همکف – واحد 1 – کد پستي: 3155788335  
وانت سیار ** 0351017413 کرج – شهرک گلها – خیابان المهدی – کوچه گلهای 3 – پلاک 81 – طبقه پنجم – واحد 14کد پستي: 3198715253  
وانت** 0350575024 کرج – گلشهر غربی – خیابان آیت اله طالقانی – کوچه شهید ابراهیم خیارجی – پلاک 11 – طبقه همکفکد پستي: 3198784518  
وانت** 0351101577 کرج – آسیاب برجی – خیابان توحید – بن بست مسجد – پلاک 93 – طبقه همکفکد پستي: 3135914175  
سیار 0467633989 کرج – نوروزآباد – کوچه شهید بدرلو – کوچه (فجر 2) – پلاک -5 – طبقه همکفکد پستي: 3174648541 02636211392
وانت** 0338977201 کمالشهر – خرمدشت – کوچه (پارک ) – کوچه نیلوفر اول – مجتمع صدف – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3199164539  
وانت سیار ** 0351063415 کرج – مطهری – بلوار جمهوری اسلامی شمالی – خیابان شهیداسماعیل مسلمی – ساختمان فردوس – پلاک 50 – طبقه اول – واحد 2 – کد پستي: 3149916979  
وانت** 0351101361 کرج – اسدآبادمهرشهر – کوچه شهید حاج نادر نادری – بن بست (6متری دوم ) – طبقه همکفکد پستي: 3186948119  
وانت سیار ** 0351091959 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – بلوار امام خمینی(ره)(ارم) – خیابان سوم شرقی – مجتمع هما – طبقه اول – واحد 4کد پستي: 3186779641  
وانت** 0352058664 کرج – حصارک پایین – خیابان مالک اشتر – کوچه شهیدابوالفضل جعفری جنوبی – طبقه همکفکد پستي: 3198837838 02634651420
وانت بار** 0350872882 کرج – شهرک جهازیها – بلوار شهدای انرژی اتمی – بلوار شهید جعفرموذن – مجتمع سپهر – طبقه اول – واحد 10کد پستي: 3148646265  
وانت** 0361512514 کرج – اشتراکی – خیابان شهیدعلی اکبرافروزنده[بوستان21] – بلوار ش مصطفی خمینی (شمالی)(اشتراکی) – پلاک 108 – طبقه دوم – واحد 3کد پستي: 3147853167  
وانت بار 0419798318 کرج – شهرک اوج – خیابان نواب صفوی (20متری اوج ) – خیابان نواب هیجدهم – پلاک 399 – طبقه اولکد پستي: 3149846174  
وانت بار** 0323309867 کرج – فردوسی – کوچه (شهید نقی محمودخانی) – بن بست ناصرنوری – پلاک 20 – طبقه اولکد پستي: 3157733587 02632802511
وانت بار 0411746881 کرج – سهرابیه مهرشهر – خیابان ش اینانلو(3غربی)[امام محمدتقی] – کوچه معلم – طبقه همکفکد پستي: 3186951443  
وانت** 0385353881 کرج – دهقان ویلای اول – خیابان دهقان ویلای اول(شهید فرخی) – خیابان هفتم – مجتمع مهرداد – پلاک 6 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3139764446  
وانت بار** 0323899190 کرج – اسلام آباد – خیابان دکترشریعتی (20 متری ) – کوچه شهید سجاد پور غلامی – پلاک 52 – طبقه همکفکد پستي: 3154815481  
وانت** 0359475271 کرج – گلدشت – کوچه 10 متری شیرین – بن بست شهید امیری – طبقه همکفکد پستي: 3197943790  
وانت** 0370265009 کرج – ساسانی – خیابان شهید نامجو – بن بست حبیب بن مظاهر – مجتمع کاج – پلاک 108 – طبقه دوم – واحد 6 – کد پستي: 3157636467  
وانت** 0345965271 کمالشهر – کمالشهر (حسن آباد) – خیابان ولیعصر جنوبی – کوچه موعود 8 – پلاک 1 – طبقه همکفکد پستي: 3199767458  
وانت** 0345975610 کمالشهر – کمالشهر – خیابان سعدی – کوچه میعاد 11 – پلاک 154 – طبقه همکفکد پستي: 3199774311  
وانت** 0351523848 کرج – باغستان غربی – بلوار شبنم ها – خیابان شبنم دوم – پلاک 31 – طبقه دوم – واحد 7کد پستي: 3194685193  
وانت بار** 0350721948 کمالشهر – خرمدشت – خیابان گلها – بن بست دوم شرقی – پلاک 51 – طبقه منفی 1کد پستي: 3199787456 02634806709
وانت** 0351643865 کرج – فرهنگ – بلوار ولی عصر – خیابان امام خمینی – پلاک 38 – طبقه همکفکد پستي: 3186836519 02633305927
وانت** 0352287361 کرج – اسلام آباد – کوچه شهید یاوری – بن بست (احمدی ) – پلاک 28 – طبقه همکفکد پستي: 3154964798 02632241404
وانت 0406974705 کرج – بنیاد – بلوار ظفر – کوچه شهید بهمن هاشمی[ظفر 7غربی] – پلاک 22 – طبقه اول – واحد شرقیکد پستي: 3195783574 02634330051
وانت** 0376941568 کرج – باغستان غربی – خیابان نیلوفرجنوبی – خیابان شبنم سوم – ساختمان پارسا – طبقه چهارم – واحد 13کد پستي: 3194833100  
وانت** 0380532852 کمالشهر – کمالشهر – خیابان سعدی – کوچه میعاد 11 – پلاک 156 – طبقه همکفکد پستي: 3199774191 02634720650
سیار 0467164756 کرج – مهرشهر فاز4 – خیابان مرصاد – خیابان 507 شرقی – پلاک -27 – طبقه اولکد پستي: 3183767933  
وانت سیار ** 0341724106 کرج – حصارک پایین – خیابان مالک اشتر – خیابان ش ابوالفضل جعفری[حضرت ابوالفضل – پلاک 149 – طبقه همکفکد پستي: 3198863144 02634681568
وانت بار 0411164525 ماهدشت – ماهدشت – خیابان شهید مرتضی حیدری(مطهری4) – کوچه سعدی – پلاک 17 – طبقه همکفکد پستي: 3188916337 02637302540
وانت سیار ** 0351057977 کرج – حصار – کوچه انقلاب 2 – بن بست (شقایق1) – طبقه همکفکد پستي: 3156754189  
سیار 0467224092 کرج – حصارک ( رضاشهر) – خیابان مالک اشتر – خیابان 8متری امام رضا – پلاک 125 – طبقه همکفکد پستي: 3198958569 02634654289
وانت سیار ** 0351005060 کرج – اسلام آباد منطقه 3 – خیابان دکترشریعتی (20 متری ) – کوچه ((شهید مطهری)) – پلاک 26 – طبقه همکفکد پستي: 3154636843  
وانت** 0358058796 کرج – فرهنگ – بلوار ولی عصر – کوچه فرهنگ (شرقی ) – پلاک 12 – طبقه چهارم – واحد 8کد پستي: 3186834154  
وانت** 0351627449 کمالشهر – خرمدشت – کوچه میثم 1/1 (مریم ) – کوچه بهار سوم – پلاک 12 – طبقه دومکد پستي: 3199181120 02634821869
وانت** 0356427459 کمالشهر – خرمدشت – خیابان یاسرششم – بن بست سوم شرقی – پلاک 103 – طبقه همکفکد پستي: 3199788644  
وانت بار** 0317795170 کرج – حصارک پایین – بلوار شهید ایرانی – کوچه شهید قاسم رسولی – پلاک 63 – طبقه اولکد پستي: 3198836893 02634557219
سیار 0467244702 ماهدشت – ماهدشت (حسین آباد) – کوچه یادگار – خیابان شهیدجعفرپاشائی[یادمان] – پلاک 1 – طبقه همکفکد پستي: 3189674684 02637308524
وانت بار** 0351462320 کرج – کوی اتحاد – خیابان استقلال – بلوار شهید مطهری – پلاک 796 – طبقه اولکد پستي: 3145964749 02634412114
وانت بار** 0352135636 کرج – جهانشهر – بلوار جمهوری اسلامی (شمالی) – کوچه شهید محمد رضایی نیری[دوم غربی] – ساختمان محمد – طبقه پنجم – واحد 10کد پستي: 3143616313  
وانت بار** 0348016863 کرج – حصارک پایین – خیابان مالک اشتر – کوچه شهیدمحمد قره گوز لو – طبقه همکفکد پستي: 3198837197  
وانت** 0351532955 کمالشهر – خرمدشت – خیابان ولیعصر – خیابان میثم هفتم – طبقه سوم – واحد 6کد پستي: 3199135437  
وانت سیار ** 0344666916 کرج – شهرک ولی عصر – خیابان فروردین – خیابان لاله شمالی – پلاک -4 – طبقه اولکد پستي: 3198956739  
وانت** 0379571470 کرج – بهار – خیابان امام سجاد – بن بست شهید اکبر نظری(مقداد1) – ساختمان کیا – پلاک 193 – طبقه چهارم – کد پستي: 3153897385 02632205241
سیار 0467244245 کرج – رجائی شهر فاز3بلوک 3 – بلوار انقلاب شمالی – خیابان ش حسن سنجابی [گلستان 2غربی] – مجتمع ارکیده – پلاک 32 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3146836384 02634355592
سیار 0467237569 محمدشهر – محمد شهر – کوچه شهید رحیم تقوی[بهشتی16] – بن بست بعثت ششم[6] – طبقه همکفکد پستي: 3184787373 02636332142
وانت بار** 0350932971 ماهدشت – ماهدشت – خیابان بی بی سکینه(س) – بن بست شهید  حسین نیاسری[مدرسه] – پلاک 24 – طبقه همکفکد پستي: 3188914915 02637312447
وانت** 0378615679 کرج – کرج نو – کوچه 106 – کوچه تختی – طبقه همکفکد پستي: 3138967786 02634282192
وانت** 0373351424 کرج – حصار – خیابان طباطبایی – بن بست طباطبایی دوم – پلاک -49 – طبقه همکفکد پستي: 3156813641 02632245126
وانت** 0352221490 کمالشهر – خرمدشت – کوچه حضرت خدیجه(س) – کوچه معلم دوم [شجاعی ] – پلاک 87 – طبقه دومکد پستي: 3199148890  
وانت** 0351872778 کمالشهر – خرمدشت – خیابان ولیعصر – بن بست یاسر2/2 – ساختمان پاسارگاد – طبقه سوم – واحد 5کد پستي: 3199784087 02634823561
وانت** 0369055350 کرج – حصارک بالا – کوچه شهیدقنبریها – خیابان شهید خوشبوئی – پلاک 115 – طبقه همکفکد پستي: 3197818965 02634553568
وانت بار** 0361256335 کرج – حصارک بالا – خیابان شهید محمدجعفر نظری – خیابان امام حسین (ع) – پلاک 141 – طبقه سوم – واحد 11کد پستي: 3197743583  
وانت بار** 0351060385 کمالشهر – کمالشهر – خیابان (7متری نهر) (نیکان ) – کوچه ظفر20/2 – ساختمان توحید – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3199677580  
وانت** 0385406013 محمدشهر – شهرک بعثت – کوچه (شهیدمطهری بهشتی37) – کوچه شهید محمد رضا کاروندی – طبقه همکفکد پستي: 3184657487  
وانت** 0382704326 کرج – گلشهر شرقی – بلوار ش حدادی (کرج نو) – خیابان گلها – پلاک 16 – طبقه اولکد پستي: 3138776333 02634655149
وانت** 0372471869 کمالشهر – خرمدشت – خیابان ولیعصر – کوچه میثم 2/7 (شقایق 4) – پلاک 17 – طبقه اولکد پستي: 3199176959 02634813527
وانت** 0350720068 محمدشهر – ولدآباد – خیابان شهید احمدکریم زاده – کوچه بهمن بیست و پنجم[بهمن25] – طبقه همکفکد پستي: 3184717948  
وانت** 0351100678 محمدشهر – ولدآباد (محله یزدیها) – خیابان شهید آیت اله مدنی – خیابان میعاد پنجم[شهید قلی قدیانلو] – طبقه همکفکد پستي: 3184864875  
وانت بار** 0351270734 محمدشهر – محمد شهر – کوچه هفتم (حافظ) – بن بست (2شرقی) – پلاک 94 – طبقه همکفکد پستي: 3184785148  
وانت** 0352127428 کمالشهر – کمالشهر – بلوار شهید دکتر بهشتی (قزوین ) – بن بست ظفر 14 – پلاک 33 – طبقه اولکد پستي: 3199675363  
وانت** 0343400590 کرج – کلاک بالا – خیابان حسینیه – بن بست پنجم حسینیه – پلاک 3 – طبقه اولکد پستي: 3159866748 02632301656
وانت** 0370049339 کرج – حصارک ( رضاشهر) – خیابان مالک اشتر – خیابان 8متری شهیدمحمدی شمالی – پلاک 135 – طبقه اولکد پستي: 3198958713  
کمپرسی سیار 0356159260 کرج – حصارک پایین – خیابان شهید مفتح – بن بست شهید صیاد کلانتری – طبقه چهارمکد پستي: 3198895689  
وانت** 0351795266 کرج – شاهین ویلا – خیابان تهرانی – خیابان یکم شرقی – پلاک 148 – طبقه همکفکد پستي: 3193899456  
سیار 0467499627 کرج – آق تپه – خیابان شهید باهنر[چهارم غربی] – بن بست لاله – پلاک 17 – طبقه چهارمکد پستي: 3187689118 02633308552
وانت** 0351665900 کرج – شاهین ویلا – بلوار ظفر – خیابان نوزدهم غربی (74) – ساختمان طاها – پلاک 83 – طبقه سوم – واحد 5 – کد پستي: 3193977471  
وانت** 0357270002 کرج – اسلام آباد م 4 – خیابان شهید مجید احمدی – بن بست ((1 جنوبی)) – پلاک 59 – طبقه همکفکد پستي: 3154774871  
وانت بار** 0350682446 کرج – شهرک مطهری – بلوار جمهوری اسلامی (شمالی) – بن بست بوستان 1 – پلاک 81 – طبقه همکفکد پستي: 3143693173  
وانت سیار ** 0351094764 کرج – بهار – کوچه (پیروزی) – خیابان شهید مسعود حسنی [ثنایی] – پلاک 182 – طبقه اولکد پستي: 3153883768 02632246262
وانت** 0382702528 کرج – حصارک پایین – خیابان صاحب الزمان – کوچه بیستم – طبقه همکفکد پستي: 3198885898  
سیار 0467260805 محمدشهر – محمد شهر – کوچه شهید سید عظیم عظیمی[بهشتی19] – کوچه کوثر چهارده – پلاک -264 – طبقه همکفکد پستي: 3184636933  
وانت** 0363065764 کرج – کوی اتحاد – خیابان شهید یغمایی ( اتحاد ) – خیابان دهخدا – پلاک 38 – طبقه اولکد پستي: 3145956997 02634437966
وانت** 0352224187 کرج – رجائی شهر – کوچه شهیدناصرزارعی – کوچه چهارم (انقلاب ) – طبقه سوم – واحد 5کد پستي: 3146777613 02634465603
وانت بار 0419680890 کمالشهر – خرمدشت – خیابان ولیعصر – خیابان میثم هفتم – پلاک 21 – طبقه همکفکد پستي: 3199135481 02634820075
وانت** 0351636556 کمالشهر – خرمدشت – خیابان ولیعصر – خیابان میثم شش – پلاک 161 – طبقه همکفکد پستي: 3199137395 02634800604
وانت** 0352133181 کمالشهر – خرمدشت – کوچه (خواربارفروشی آذربایجان ) – خیابان میثم 5 (شهید اکبر ستاری) – پلاک 118 – طبقه همکفکد پستي: 3199144199 02634824736
سیار 0467254271 محمدشهر – جعفرآباد – خیابان پوران شمالی[بهارستان دهم شمالی – کوچه پائیزان دوم شرقی – طبقه همکفکد پستي: 3184846577 02636301538
وانت ** 0350873349 کرج – اسلام آباد – خیابان مجاهدین اسلام – کوچه 17 شهریور – پلاک 7 – طبقه همکفکد پستي: 3154916153  
وانت** 0352027531 محمدشهر – ولدآباد (محله یزدیها) – خیابان میعاد سوم – کوچه ( یعقوبی ) – طبقه همکفکد پستي: 3184863178  
وانت** 0352161185 محمدشهر – قزل قشلاق – خیابان (یکم شهید جعفری شمالی) – خیابان یکم شهید جعفری(کانال) – طبقه همکفکد پستي: 3184836475 02636334301
وانت بار** 0352149562 محمدشهر – جعفرآباد – خیابان حافظ – خیابان یکم شهید جعفری(کانال) – پلاک -463 – طبقه اولکد پستي: 3184837433 02636308556
سیار 0467263368 کرج – اکبر آباد – کوچه ( توحید) – کوچه خلج – طبقه دوم – واحد 3کد پستي: 3174833671 02632802345
وانت** 0358076146 کرج – رضاشهر – خیابان مالک اشتر – خیابان شهید اسلامی – پلاک 85 – طبقه همکفکد پستي: 3198968987  
وانت سیار ** 0351043178 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – کوچه ولی عصر3 – بن بست (سوم ) – پلاک 51 – طبقه همکفکد پستي: 3187677934  
وانت** 0350161942 محمدشهر – شهرک شهید چمران – خیابان شهید ابراهیم معطری – کوچه نورپانزدهم [شهید صدوقی] – پلاک -249 – طبقه دومکد پستي: 3178887530 02636336201
وانت بار* 0376033090 کرج – شاهین ویلا – بلوار ظفر – کوچه 15 غربی (66) (ظفر 6 شرقی) – مجتمع پارسیان – پلاک 69 – طبقه اول – واحد 4 – کد پستي: 3193968861  
وانت** 0351055855 کمالشهر – پیشاهنگی – خیابان شهید باکری(ولیعصر) – بن بست سوم شرقی [امام حسین] – پلاک 18 – طبقه همکف – واحد 1کد پستي: 3199613163  
وانت** 0370263751 کرج – رضاشهر – خیابان مالک اشتر – کوچه 6 متری ولی عصر – پلاک 208 – طبقه همکفکد پستي: 3198913611 02634685387
وانت ** 0351286242 کرج – اسلام آباد – کوچه (2 متری رفیعی) – خیابان مجاهدین اسلام – پلاک 113 – طبقه همکفکد پستي: 3154965934 02632238865
وانت ** 0350870544 کرج – بیدارچشمه – خیابان گلستان – خیابان (بیمارستان البرز) – طبقه اولکد پستي: 3194888653  
وانت** 0364391125 کرج – رجائی شهر – خیابان شهیدسیداسدالله مدنی[اول شرقی] – بن بست بیست ودوم – پلاک 257 – طبقه اولکد پستي: 3146766194  
وانت** 0380472439 کمالشهر – خرمدشت – خیابان میثم 2 – بن بست مهر هفتم – پلاک -766 – طبقه همکفکد پستي: 3199184718 02634806248
وانت سیار ** 0351092858 کمالشهر – کمالشهر (ترک آباد) – خیابان لاله [میعاد 29] – کوچه ششم غربی – پلاک 25 – طبقه همکفکد پستي: 3199715153  
وانت بار** 0350349024 کرج – کرج نو – کوچه موحدین(165) – کوچه شهید بهشتی(149) – پلاک 13 – طبقه اولکد پستي: 3138978544  
وانت** 0351092426 کرج – حسن آباد – کوچه (سهرابی ) – خیابان وصال شیرازی – پلاک 12 – طبقه همکفکد پستي: 3149784393 02632513969
وانت** 0353148883 محمدشهر – تپه قشلاق (قلعه ) – خیابان پیام – کوچه خبرنگاران 5[پیام 19] – طبقه همکفکد پستي: 3184674495 02636204956
وانت** 0351515100 محمدشهر – شهرک امیدوار – خیابان سلمان فارسی[دوم شرقی] – بن بست موعود2 – پلاک 14 – طبقه همکفکد پستي: 3184797615 02636319799
سیار 0467259783 کرج – حصارک بالا – خیابان شهید میرتقی ها – بن بست بنی هاشم – مجتمع نایس – پلاک 9 – طبقه سوم – واحد 6 – کد پستي: 3197657777 02636515365
وانت** 0351091851 محمدشهر – قزل قشلاق – خیابان یکم شهید محمد جعفری – کوچه (22 بهمن) – طبقه دومکد پستي: 3184819962  
وانت** 0361984050 کرج – بهار – خیابان شهیدعلی میرزایی ( فروغی ) – خیابان شهید والی نژاد – پلاک -27 – طبقه اولکد پستي: 3153873436  
وانت سیار ** 0351095231 کرج – کیان مهر – میدان ولیعصر – بلوار ولی عصر – مجتمع نیروهوایی سپاه – پلاک 767 – طبقه همکف – واحد 2کد پستي: 3187777999  
وانت سیار ** 0350258234 کرج – مطهری – بلوار نبوت – خیابان عمار – ساختمان کنعان – پلاک 33 – طبقه سوم – واحد 6 – کد پستي: 3149935657 02634437511
سیار 0467313547 ماهدشت – ماهدشت (حاجی آباد) – خیابان شهید خلبان جواد فکوری – بن بست اول – پلاک 3 – طبقه همکفکد پستي: 3189775547 02636217601
وانت** 0357748389 کرج – المهدی – کوچه ( بانک مهر اقتصاد) – کوچه شهید بهار نوین – طبقه اولکد پستي: 3198758463  
وانت** 0353658374 کرج – شهرک بنفشه – بلوار (بنفشه) غربی – خیابان سوم – مجتمع پارسیان – پلاک 20 – طبقه پنجم – واحد 10 – کد پستي: 3174875850  
وانت بار** 0351085765 کرج – آق تپه – کوچه توحید 2 – کوچه یاسمن – پلاک 16 – طبقه همکفکد پستي: 3187665373  
وانت سیار ** 0350947580 کرج – شهرک ولی عصر – خیابان 8متری ولیعصر شمالی – بن بست (دوم غربی ) – پلاک 160 – طبقه همکفکد پستي: 3198954639 02634663417
وانت** 0358446472 کمالشهر – کمالشهر – کوچه فجر 1 – بن بست دوم شرقی – پلاک 22 – طبقه منفی 1کد پستي: 3199785359 02634801450
وانت** 0350965254 کرج – رجائی شهرفازدو – بلوار جمهوری اسلامی (رستاخیز) – بلوار شهیدعلیرضا عالی مقدم [13] – پلاک 151 – طبقه همکفکد پستي: 3148938754 02634417847
وانت** 0371123510 محمدشهر – محمد شهر – کوچه شهید منوچهر آرام – بن بست آرام2 – ساختمان پیمان 2 – طبقه ششم – کد پستي: 3184668816 02636220359
وانت** 0343394352 کرج – عظیمیه – خیابان 12متری امینی – بلوار ولی عصر – ساختمان کاریان – پلاک 73 – طبقه دوم – واحد 4کد پستي: 3154698696 02632407035
وانت سیار ** 0350940531 کرج – گلشهر شرقی – خیابان شایگان – بن بست گلستان یکم – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3138793685 02634647985
وانت بار** 0350953666 کرج – طالقانی شمالی – بلوار طالقانی شمالی – خیابان شهروز – ساختمان نیکان – پلاک 50 – طبقه سوم – واحد 5 – کد پستي: 3153614876  
وانت** 0351053301 کرج – رضاشهر – خیابان بوستان خرمشهر – خیابان ولیعصر – ساختمان کیان – طبقه سوم – واحد 10کد پستي: 3198977131  
وانت ** 0350714315 کرج – چهارصددستگاه – خیابان قائم – خیابان شهیدان مهدی و محمدعلی عین الهی – ساختمان پدر – پلاک 44 – طبقه دوم – واحد 5 – کد پستي: 3133983639 02632733545
وانت سیار ** 0350866796 کرج – حصارک پایین – خیابان فروردین – خیابان ش ابوالفضل جعفری[حضرت ابوالفضل – پلاک 92 – طبقه همکفکد پستي: 3198857361  
سیار 0467263472 کرج – بنیاد – خیابان شهیدعباسعلی بدرلو (350متری ) – خیابان هفتم غربی (ش حسین خادم گرائلی) – پلاک 33 – طبقه همکفکد پستي: 3195614469 02634437373
سیار 0467293932 کرج – عظیمیه – خیابان لاله – خیابان نسترن – ساختمان پاسارگارد – پلاک 42 – طبقه اول – واحد 2 – کد پستي: 3155855944 02632505668
سیار 0467266974 کرج – شهرک ولی عصر – خیابان مالک اشتر – خیابان مهدی – پلاک 116 – طبقه همکفکد پستي: 3198957639 02634277018
وانت** 0359357817 کمالشهر – خرمدشت – کوچه گلستان 4/1 [شهید رضا حسینی] – بن بست اول شرقی – پلاک 41 – طبقه اولکد پستي: 3199148688 02634806675
وانت ** 0352044414 کرج – اسلام آباد – خیابان (ولیعصر) – خیابان دکترشریعتی – پلاک 1,591 – طبقه اولکد پستي: 3154895153 02632220315
وانت سیار ** 0351067119 محمدشهر – شهرک بعثت – خیابان بهار[بهشتی39] – کوچه بهار نهم – طبقه دومکد پستي: 3184658559  
وانت بار** 0351062291 کرج – حصارک بالا (شهرک یاس ) – بلوار شهید کلهر جنوبی – کوچه پونک اول غربی – طبقه دوم – واحد 6کد پستي: 3197919266 02634251464
وانت** 0385401518 کرج – کرج نو – کوچه موحدین(165) – بن بست 104 شرقی – پلاک 10 – طبقه همکفکد پستي: 3138973874  
وانت سیار ** 0344668822 کرج – حصارک پایین – خیابان اردیبهشت – کوچه (پنجم) – پلاک 76 – طبقه اولکد پستي: 3198885389  
وانت** 0345453658 کرج – گلشهر غربی – کوچه ندا – بن بست مهدی – پلاک 33 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3198796844  
سیار 0467283351 کرج – بنیاد – خیابان شهیدعباسعلی بدرلو (350متری ) – خیابان هشتم غربی (شهید مجید شیری) – مجتمع حضرت ابوالفضل – پلاک 50 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3195615154 02634504697
سیار 0467267565 کمالشهر – پیشاهنگی – خیابان سوم شرقی – بن بست اول جنوبی – پلاک 5 – طبقه همکفکد پستي: 3199634159 02634811463
وانت سیار ** 0343063744 کرج – شهرک ولی عصر – خیابان مالک اشتر – خیابان رسالت – پلاک 88 – طبقه همکفکد پستي: 3198939784  
وانت بار** 0350124390 کمالشهر – رضوانیه – خیابان (اصلی شهرک رضوانیه) – بن بست ششم -بن اول شمالی[مجاهد] – ساختمان منتظران ظهور2 – طبقه چهارم – واحد 9کد پستي: 3199976348  
وانت** 0351048438 کرج – حصارک پایین – خیابان مالک اشتر – کوچه شهیدمحمد قره گوز لو – طبقه همکفکد پستي: 3198837443  
سیار 0467283369 کرج – اسلام آباد منطقه 5 – کوچه هشت متری مطهری – کوچه ابوالفضل حسن زاده – پلاک 33 – طبقه اولکد پستي: 3154889864 02632245720
وانت ** 0312706211 محمدشهر – جعفرآباد – خیابان غدیر24[شهیدابراهیم ناطقی] – خیابان پوران شمالی[بهارستان دهم شمالی – طبقه اولکد پستي: 3184845843  
وانت** 0355174125 کرج – ساسانی – خیابان نجاریان (کشتارگاه ) – خیابان شهید دکتر قندی – ساختمان نیلوفر – پلاک 17 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3157693411 02632801635
وانت** 0351102260 کمالشهر – خرمدشت – خیابان سعدی – بن بست گلستان 2[شهید هوارنظری] – پلاک 223 – طبقه منفی 1کد پستي: 3199146535  
وانت** 0359655818 کرج – اسلام آباد – کوچه (مرعشی نجفی) – خیابان (ولیعصر) – پلاک 93 – طبقه اولکد پستي: 3154895367  
وانت** 0356263121 کرج – آق تپه – کوچه امام خمینی (ره) – بن بست شمشاد – طبقه همکفکد پستي: 3187681316 02633315504
باربری 0467417111 کرج – شاهین ویلا – خیابان شهیدحمیدرضااصفهانی[هفدهم غربی] – خیابان قلم – ساختمان امام رضا – طبقه چهارم – واحد 7 – کد پستي: 3193975160 02611111111
وانت** 0367840665 کرج – عظیمیه – خیابان گلستان سیزدهم – خیابان شهید نیک نژادی شمالی – ساختمان نگین – طبقه سوم – واحد 8کد پستي: 3155769511  
وانت** 0352002583 کرج – کلاک نو – خیابان ولی عصر ( عج ) – کوچه شهید مفتح – پلاک 19 – طبقه اولکد پستي: 3159796896  
سیار 0467327477 کرج – بنیاد – خیابان شهیدعباسعلی بدرلو (350متری ) – خیابان پنجم غربی (شهید احمد صالحی ) – ساختمان بنای ماندگار – پلاک 57 – طبقه دوم – واحد 4 – کد پستي: 3195616935 02634500781
وانت سیار ** 0350955788 کمالشهر – کمالشهر (ترک آباد) – کوچه طالقانی – کوچه ششم غربی – پلاک 49 – طبقه همکفکد پستي: 3199715467 02634704096
نیسان  0467352347 کرج – حسن آباد – خیابان تربیت بیست وپنجم – خیابان دانش دوم – پلاک 869 – طبقه اولکد پستي: 3149745464 02632513951
وانت ** 0351285775 کمالشهر – خرمدشت – کوچه بوستان دهم – بن بست (دوم شرقی ) – پلاک 40 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3199154978  
سیار 0467334260 کرج – حصار – کوچه (فرعی 2 لاله 10) – خیابان انقلاب یازدهم – پلاک -12 – طبقه اولکد پستي: 3156865568 02632200176
وانت** 0350023270 محمدشهر – شهرک شهید چمران – خیابان شهید ابراهیم معطری – کوچه نورپانزدهم [شهید صدوقی] – پلاک -249 – طبقه همکفکد پستي: 3178887546 02636336201
وانت** 0361898304 کرج – حیدرآباد – کوچه شهیدقرنی – بن بست (احسان) – پلاک 169 – طبقه چهارمکد پستي: 3193651148  
سیار 0467461214 محمدشهر – قزل قشلاق – خیابان یکم شهید محمد جعفری – کوچه لاله 9 – طبقه همکفکد پستي: 3184818843 02636316447
وانت سیار ** 0350808018 کرج – کرج نو – بلوار شهید حدادی (کرج نو) – کوچه ( توحید) – پلاک -16 – طبقه همکفکد پستي: 3138964654  
وانت بار** 0348023191 کرج – اکبر آباد – خیابان شهید حاج علی توللی پور[باقری] – بن بست ابوذر3 – پلاک 7 – طبقه همکفکد پستي: 3186867916 02633327153
وانت بار** 0311667461 کرج – المهدی – خیابان انقلاب – کوچه ژاله – ساختمان یکتا – طبقه همکفکد پستي: 3198733813  
وانت** 0350774459 کرج – اسلام آباد – خیابان مجاهدین اسلام – کوچه احمد خمینی – پلاک 31 – طبقه اولکد پستي: 3154914584 02632239291
سیار 0467377888 کرج – سهرابیه – کوچه ش برادران جعفری – کوچه ایمان8 – طبقه همکفکد پستي: 3187697761 02633315374
وانت سیار ** 0350877602 کمالشهر – کمالشهر (حسن آباد) – خیابان فرجی – خیابان میعاد 25 – پلاک 124 – طبقه منفی 1کد پستي: 3199738739  
وانت** 0382669284 کمالشهر – پیشاهنگی – خیابان ولیعصر 2 – کوچه میثم – پلاک 19 – طبقه دومکد پستي: 3199636393  
سیار 0467351427 کرج – رجایی شهرفاز1 – خیابان آزادی – خیابان شهیدحمیدرضا عزیزی[ششم] – مجتمع الغدیر – پلاک 42 – طبقه پنجم – واحد 9 – کد پستي: 3146983755 02634469108
وانت** 0352045196 کرج – مهر شهر ( حسین آباد) – خیابان ولیعصر – بن بست (تاجیک1) – ساختمان پارس – پلاک 158 – طبقه دوم – واحد 3 – کد پستي: 3186616883  
وانت** 0355104731 کرج – گلشهر شرقی – خیابان کوکب شرقی – بن بست شهید عباس دائم الحضور – پلاک 1 – طبقه اولکد پستي: 3137874636  
وانت بار** 0351360949 کرج – دولت آباد – خیابان شهید صالحی – بلوار شهید فیروزبخت – پلاک 64 – طبقه همکفکد پستي: 3136633893  
سیار 0467426389 محمدشهر – محمد شهر – خیابان تختی[بهشتی12-سوم شهرک طالقانی] – کوچه اندیشه 1 – مجتمع ارکیده – طبقه پنجم – واحد 9کد پستي: 3184787505 02632223945
وانت** 0350975260 کرج – رجائی شهر فاز2 – خیابان دکترسیدمحمود حسابی – خیابان شهید جواد جریان(ششم فاز2) – پلاک 97 – طبقه پنجم – واحد 9کد پستي: 3146953453  
سیار 0467429914 کرج – اسلام آباد – کوچه (ملکی ) – کوچه کریمی – پلاک 37 – طبقه همکفکد پستي: 3154873684 02645366818
وانت 0406272323 کرج – رجائی شهرفازیک – بلوار استقلال – خیابان ش علیرضامحمودی پارسا[دهم شرقی] – پلاک 47 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3148986399  
وانت** 0365907255 کرج – شکرآباد – کوچه شهید رضا طاهری – کوچه ولیعصر – پلاک 12 – طبقه منفی 1کد پستي: 3157889969  
وانت 0406296579 کرج – کلاک نو – خیابان (مخابرات) – خیابان حافظ – پلاک 194 – طبقه همکفکد پستي: 3159765445  
وانت بار** 0351087563 کرج – حصارک پایین – خیابان مالک اشتر – خیابان تختی جنوبی – پلاک 52 – طبقه اولکد پستي: 3198846615  
سیار 0467378105 کرج – بهار – خیابان شهید بهروز حصاری – خیابان حمید ادیبی – پلاک 100 – طبقه اولکد پستي: 3153753616 02632206924
سیار 0467410177 کرج – حیدرآباد – کوچه سی ودوم (شهید اکبر عبدی ) – بلوار امام خمینی (باغستان ) – مجتمع علیرضا – پلاک 295 – طبقه همکف – واحد 1 – کد پستي: 3193756689 02634522048
وانت بار 0419739937 کرج – شهرک ولی عصر – خیابان 8متری ولیعصر شمالی – کوچه شهید مجید منعمی – طبقه اولکد پستي: 3198948598  
سیار 0467385849 کرج – برغان – خیابان شهید یوسف جباری – کوچه شهیدصمدسلیمی[یونس سلیمی] – پلاک 42 – طبقه همکفکد پستي: 3154758547 02632221831
سیار 0467489940 محمدشهر – همایون ویلا – بلوار شهدا [امام خمینی 62] – خیابان شهیدعلی سلیمانی – ساختمان نگین – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3184747920 02636301902
وانت** 0373277689 کمالشهر – کمالشهر (حسن آباد) – کوچه (دوم ) – کوچه سنبل 2 – پلاک 10 – طبقه اولکد پستي: 3199736771  
سیار 0467418751 محمدشهر – ولدآباد – کوچه اعتماد[بهشتی 10] – بن بست ((احداثی 2شرقی)) – طبقه دومکد پستي: 3184773286 02636317710
سیار 0467390526 کرج – نوروزآباد – خیابان شهید رضا پناهی – کوچه طالقانی 1 – پلاک 56 – طبقه همکفکد پستي: 3174647981 02636201651
وانت** 0351097569 کمالشهر – پیشاهنگی – کوچه سوم شرقی[دوم غربی] – کوچه اول شمالی – پلاک 11 – طبقه اولکد پستي: 3199631375  
وانت** 0352033509 کرج – آق تپه – کوچه درخشان – کوچه ((5 شمالی)) – پلاک 47 – طبقه همکفکد پستي: 3187681616  
وانت** 0351087023 محمدشهر – ولدآباد – کوچه اتحاد[بهشتی 8] – بن بست ((احداثی 2شرقی)) – ساختمان آرزو – طبقه اولکد پستي: 3184773735  
وانت** 0351087671 محمدشهر – ولدآباد – کوچه اتحاد[بهشتی 8] – بن بست ((احداثی 2شرقی)) – ساختمان آرزو – طبقه دومکد پستي: 3184773734  
وانت** 0355113289 کرج – فردوسی – خیابان شهید قربان بازدار – کوچه آزادی ( عیسی یسلیانی ) – پلاک 9 – طبقه اولکد پستي: 3157875673  
ندارد 0467410981 کرج – دولت آباد – خیابان عطار – کوچه جرجانی 4 – پلاک -3 – طبقه منفی 1کد پستي: 3136733915 02632708079
وانت سیار ** 0343516760 کرج – عظیمیه – خیابان شهید شاکرزادگان – خیابان شهید بیژن بهتوئی – پلاک 235 – طبقه همکفکد پستي: 3154974514  
وانت** 0351734655 کرج – حصارک – خیابان نیایش – خیابان دکتر سید شمسی – ساختمان مجتمع مسکونی مرغ مادر – پلاک 1 – طبقه همکف – کد پستي: 3198994377  
سیار 0467438670 کرج – فردوسی – خیابان فردوسی [شهید مدنی] – بن بست شهید مظفرمحمدی(توحید1) – پلاک 79 – طبقه همکفکد پستي: 3157714839 02636614493
وانت 0404022266 کرج – فردوسی – کوچه آزادی ( عیسی یسلیانی ) – بن بست اول – پلاک 34 – طبقه همکفکد پستي: 3157874931  
سیار 0467416971 کرج – بهار – خیابان شهید شرع پسند(بهار) – بن بست شهید کشتدار – پلاک 660 – طبقه اولکد پستي: 3153655343 02632223191
سیار 0467422023 کرج – عظیمیه – خیابان شهید راوش – بلوار دکتر شریعتی – مجتمع یاران – پلاک 32 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3155748196 02632542823
وانت سیار ** 0350862012 کرج – اسلام آباد – کوچه شهید یوسفعلی عموئی – بن بست (سوم غربی ) – پلاک 29 – طبقه اولکد پستي: 3154686868  
وانت بار** 0351088354 کرج – المهدی – کوچه مولایی – بن بست (مولایی) – پلاک 31 – طبقه اولکد پستي: 3198738597  
وانت بار** 0351285019 کرج – باغستان غربی – کوچه (8 متری احداثی شمالی) – خیابان شبنم نهم – ساختمان سبلان 16 – طبقه ششم – واحد 29کد پستي: 3194811108  
وانت** 0331495029 کرج – رضاشهر – خیابان فروردین – کوچه شهید حسن لازمی(ابوذر) – پلاک 101 – طبقه همکفکد پستي: 3198967764  
وانت** 0353701624 کرج – کلاک نو – خیابان شهید پرویز اسکندری – خیابان شهید اسد آبادی – پلاک 79 – طبقه همکفکد پستي: 3159718413  
وانت** 0351986610 کرج – دولت آباد – خیابان هاتف – خیابان هاتف 9 [شهید احمدنبیان] – پلاک -8 – طبقه چهارمکد پستي: 3136713686  
سیار 0467438331 کرج – اخترآباد – کوچه (یاس) – کوچه درخشان – طبقه همکفکد پستي: 3186895851 02633303877
وانت** 0351066544 کمالشهر – خرمدشت – کوچه یاسردوم – کوچه یاسر2/3(شهیدمنصور عبدی زاده) – ساختمان اتحاد1 – طبقه دوم – واحد 3کد پستي: 3199784723  
وانت سیار ** 0351093109 کرج – فردوسی – کوچه (شهید نقی محمودخانی) – کوچه شهید انوری – پلاک 19 – طبقه منفی 1کد پستي: 3157737369  
سیار 0467555576 کرج – جهانشهر – خیابان استانداری – خیابان شهیدمحمدعلی معصومی[ششم غربی] – پلاک 19 – طبقه اول – واحد 4کد پستي: 3144886520 02632807579
وانت** 0344455128 کرج – بنیاد – خیابان شهیدعباسعلی بدرلو (350متری ) – خیابان هشتم غربی (شهید مجید شیری) – مجتمع ستایش – پلاک 10 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3195614776  
وانت بار** 0351739915 کرج – اکبر آباد – کوچه سوم – بن بست (دوم شمالی ) – پلاک 18 – طبقه همکفکد پستي: 3174835174  
وانت** 0350726227 محمدشهر – جعفرآباد – خیابان غدیر24[شهیدابراهیم ناطقی] – خیابان پوران شمالی[بهارستان دهم شمالی – طبقه همکفکد پستي: 3184845543  
حمل بار 0467791037 کرج – رضاشهر – خیابان مالک اشتر – کوچه 8 متری شهید محمدی جنوبی – طبقه همکفکد پستي: 3198915831 02634685040
سیار 0467485071 کرج – اسلام آباد – خیابان دکترشریعتی (20 متری ) – بن بست مالک اشتر – طبقه همکفکد پستي: 3154815949 02632401349
سیار 0467453617 گرمدره – ناصریه – کوچه گلبهار – کوچه ریحانه – پلاک 47 – طبقه همکفکد پستي: 3164859767 02636102475
سیار 0467451543 کرج – عظیمیه – خیابان شهید خشایارنیک نژادی شمالی – خیابان جهان پهلوان تختی – ساختمان سپیده – پلاک 77 – طبقه دوم – واحد 4 – کد پستي: 3155738535 02632511635
سیار 0467466040 کرج – حصارک بالا – خیابان آزادی – کوچه شهید محمود مدیرروستا – پلاک 98 – طبقه همکفکد پستي: 3197795585 02634523728
وانت** 0351142833 کرج – دولت آباد – خیابان ابوسعید – خیابان ابوسعید 33 – پلاک -13 – طبقه چهارمکد پستي: 3136783198  
وانت بار** 0350022587 کرج – ساسانی – کوچه شهید احمدمرادی – خیابان شهید افاضی – پلاک 51 – طبقه همکفکد پستي: 3157664483  
وانت** 0384101823 کرج – قلمستان – کوچه ولیعصر – بن بست (ششم ) – ساختمان احسان – طبقه دوم – واحد 2 – کد پستي: 3157984772  
وانت** 0350540403 کرج – اسدآبادمهرشهر – خیابان آیت اله طالقانی – کوچه عباس آباد[شهیدمحرمعلی نیکوکار] – پلاک 38 – طبقه همکفکد پستي: 3186944698  
وانت بار** 0350944667 کرج – حصارک بالا – خیابان کاوه – بن بست شهید باهنر – پلاک 17 – طبقه همکفکد پستي: 3197787537  
وانت** 0352215413 کرج – اسلام آباد – کوچه رحیمی – خیابان یادگار امام – پلاک 79 – طبقه اولکد پستي: 3154946133  
وانت** 0358650554 کرج – رجائی شهر – خیابان شهیدچهره پرداز( اوقافیها) – خیابان شهیدعبدالحسین دستغیب[دوم شرقی] – پلاک 92 – طبقه همکفکد پستي: 3146764468  
وانت** 0373284566 کرج – حصارک بالا – خیابان شهید دکترمحمد مفتح [چپردار] – بن بست امین پور – پلاک 80 – طبقه چهارم – واحد 11کد پستي: 3197749583  
وانت** 0349707795 کرج – بهار – خیابان گل آرا جنوبی – خیابان شهید دکتر مفتح (برغان ) – پلاک 786 – طبقه دوم – واحد 2کد پستي: 3153765585  
وانت سیار ** 0350857257 کرج – اسلام آباد – خیابان دکترشریعتی – خیابان (ولیعصر) – پلاک 120 – طبقه همکفکد پستي: 3154893417  
وانت بار** 0349993291 کرج – شهرک ولی عصر – کوچه میثم تمار – خیابان فاطمیه – پلاک 130 – طبقه همکفکد پستي: 3198946614  
وانت** 0353826028 کرج – کلاک نو – کوچه (برادران) – بن بست (حسینی ) – طبقه همکفکد پستي: 3159757657  
وانت سیار ** 0350938914 کرج – شکرآباد – کوچه بیست و سوم – کوچه شهید تن آسا – پلاک 156 – طبقه منفی 1کد پستي: 3157895686  
وانت** 0368126448 کرج – گلشهر شرقی – کوچه بهار – کوچه مهتاب – مجتمع آفتاب – پلاک 5 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3138814571  
وانت** 0370351520 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – خیابان شهید ابوالمنصوری(پنجم غربی) – بن بست هجرت 6 – پلاک 18 – طبقه همکفکد پستي: 3187678565  
وانت** 0351058336 کرج – عظیمیه – خیابان سرو شمالی – خیابان شهید محمدمختاری [الهام] – پلاک 19 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3155874313  
وانت** 0373281005 کرج – دولت آباد – کوچه (امیدی ) – کوچه شهیداسماعیل خلج – پلاک 40 – طبقه سوم – واحد 4کد پستي: 3136617632  
وانت** 0369397520 کرج – بهار – خیابان شهیدداود ملک آرایی(آزادی) – کوچه توحید 2 – پلاک 9 – طبقه سوم – واحد 5کد پستي: 3153878373  
وانت شخصی 0467530946 کرج – برغان – خیابان شهید رجایی – خیابان شهید دکتر مفتح (برغان ) – ساختمان فرهنگ – پلاک 909 – طبقه دوم – واحد 4 – کد پستي: 3154757895 02632222859
سیار 0467507811 محمدشهر – همایون ویلا – کوچه (سیمین پور) – کوچه مهر 1 – طبقه همکف – واحد 1کد پستي: 3184763111 02636306102
سیار 0467533763 کرج – شاهین ویلا – خیابان دهم شرقی – کوچه لاله – مجتمع آل محمد – پلاک 15 – طبقه چهارم – واحد 7 – کد پستي: 3193938673 02634330501
وانت بار 0411729566 کرج – عظیمیه – خیابان ش نیک نژادی شمالی – خیابان گلستان هجدهم – پلاک 155 – طبقه اولکد پستي: 3155784353  
وانت** 0355188708 کرج – گلشهر شرقی – بلوار ش حدادی (کرج نو) – خیابان گلها – پلاک 40 – طبقه همکفکد پستي: 3138776575  
وانت بار** 0351054632 کرج – رجایی شهر(داریوش) – خیابان ش عمادالدین زبیدی شمالی(کوروش) – خیابان قائم (داریوش ) – پلاک 167 – طبقه سوم – واحد 6کد پستي: 3146716672  
سیار 0467520159 کرج – گلشهر غربی – خیابان (اختر غربی) – کوچه شقایق غربی – ساختمان الماس 3 – طبقه اول – واحد 2 – کد پستي: 3198635375 02633524153
وانت** 0353850976 کرج – نوروزآباد – کوچه فجر 6 – بلوار شهید سراج – پلاک 65 – طبقه همکفکد پستي: 3174647181  
سیار 0467523929 کرج – شهرک خاتم الانبیاء – بلوار توحید – خیابان فجر سوم شرقی – پلاک 66 – طبقه همکفکد پستي: 3159837896 02632306406
وانت** 0351087347 کرج – کلاک بالا – کوچه چهارم حسینیه – خیابان حسینیه – پلاک 14 – طبقه همکفکد پستي: 3159883198  
وانت** 0357523440 محمدشهر – شهرک امیدوار – خیابان امیرکبیر[امام خمینی44] – بن بست طاهایکم – ساختمان عرشیای 6 – طبقه هفتم – واحد 26کد پستي: 3184794024  
وانت** 0350967592 کرج – شهرک جهان نما – بلوار پاسداران – بلوار 20متری دانشگاه تربیت مدرس غربی – پلاک 12 – طبقه دوم – واحد 4کد پستي: 3159847918  
وانت** 0378171446 کرج – کرج نو – بلوار شهید حدادی (کرج نو) – کوچه شهید فتوحی – پلاک 6 – طبقه همکف – واحد 3کد پستي: 3138958833  
سیار 0467539603 کرج – حصارک بالا – کوچه (نوروزی) – کوچه (راه نو) – پلاک 6 – طبقه اولکد پستي: 3197743974 02634581184
وانت بار قلیزاده 0467951478 کرج – اسلام آباد – کوچه میرنورالهی – کوچه 10 متری امام خمینی – پلاک 332 – طبقه اولکد پستي: 3154878493 02632205456
وانت بار** 0348557379 کرج – عظیمیه – خیابان لاله – خیابان نسترن – ساختمان پاسارگارد – پلاک 42 – طبقه سوم – واحد 6 – کد پستي: 3155855949  
وانت** 0360723857 ماهدشت – شهر ماهدشت – خیابان هجدهم – خیابان شهید فرهاد معصومی[نصر] – پلاک 132 – طبقه سومکد پستي: 3189914839  
وانت** 0350933330 کرج – دولت آباد – خیابان جرجانی – کوچه هاتف 3 – پلاک 17 – طبقه همکفکد پستي: 3136744444  
سیار 0467584943 کرج – حسن آباد – کوچه گل فروشی – خیابان وصال شیرازی – پلاک 154 – طبقه اولکد پستي: 3149793774 02632525949
وانت ** 0351104823 کرج – بنیاد – خیابان شقایق شرقی – خیابان شهید نوروزی – پلاک 16 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3195698981  
وانت بار** 0350110140 کرج – بنیاد – خیابان بیست ودوم بهمن شمالی – خیابان سوم شرقی – پلاک 57 – طبقه همکف – واحد 1کد پستي: 3195764696  
وانت** 0366682473 کمالشهر – کمالشهر (کمالیه ) – بلوار امام خمینی (شهرداری) – بن بست بوستان 4 – پلاک 193 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3199834975  
سیار 0467569000 کرج – حسن آباد – کوچه یاس یکم – کوچه چشمه – مجتمع ماهان – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3149788491 02632552089
وانت** 0311845337 کرج – فردوسی – خیابان شهید قربان بازدار – کوچه ولیعصر – پلاک 19 – طبقه همکفکد پستي: 3157873165  
وانت سیار ** 0350774243 کرج – حصارک پایین – بلوار شهید ایرانی – کوچه رسالت – پلاک -77 – طبقه همکفکد پستي: 3198833159  
وانت سیار ** 0344610286 کرج – برغان – کوچه شهید هاشمی نژاد – کوچه شهید اصغر محمدی – ساختمان سروش 2 – طبقه چهارم – واحد 11کد پستي: 3154755327  
وانت بار** 0350108415 کرج – اخترآباد – کوچه درخشان – بن بست حنیفه (بن شادی ) – طبقه اولکد پستي: 3186894613  
سیار 0467606503 کرج – بهار – خیابان شهیدعلی میرزایی ( فروغی ) – خیابان شهید محمود داودآبادی – پلاک 75 – طبقه اولکد پستي: 3153894355 02632223027
وانت بار** 0350354319 کرج – بنیاد – بلوار طالقانی – بلوار شهید حمیدی[16متری] – ساختمان ولیعصر – پلاک 258 – طبقه اول – واحد 2 – کد پستي: 3195618334  
وانت بار** 0351060169 کرج – رجائی شهر – خیابان شهیدعبدالحسین دستغیب[دوم غربی] – کوچه رضائی – پلاک 256 – طبقه همکفکد پستي: 3146784337  
سیار 0467584000 محمدشهر – محمد شهر – کوچه اندیشه 3 – بن بست (مجتمع ایلیا) – طبقه چهارم – واحد 12کد پستي: 3184787261 02634951406
وانت** 0351100462 کرج – بنیاد – خیابان شهیدعباسعلی بدرلو (350متری ) – خیابان ششم غربی – ساختمان نیکان – پلاک 23 – طبقه چهارم – واحد 8 – کد پستي: 3195615919  
وانت** 0371661545 کرج – حصارک بالا – بلوار شهید دکتر بهشتی(قزوین) – کوچه صد و پانزده(ابوذر) – ساختمان ستاک 6 – پلاک 48 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3197837781  
وانت** 0351095015 کرج – دهقان ویلای اول – خیابان شهید روشنی پور – خیابان مینای 3 – پلاک 7 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3139988368  
وانت** 0351769276 کرج – اشتراکی (شهرک آسمان ) – خیابان شهید صیاد شیرازی – خیابان بصیریک – پلاک 136 – طبقه سومکد پستي: 3147849685  
وانت** 0350029213 کرج – کلاک نو – کوچه بهمن – خیابان ش سیدجعفرمحمودی(باغ نظامعلی) – پلاک 64 – طبقه همکفکد پستي: 3159744899  
وانت** 0347968192 محمدشهر – قزل قشلاق – خیابان بهارستان یازدهم شمالی – بن بست مهستان3 – طبقه همکفکد پستي: 3184815661  
وانت** 0346754252 کرج – گلشهر شرقی – بلوار ایثار (درختی ) – بن بست داودی – پلاک 17 – طبقه همکفکد پستي: 3137865198  
وانت 0409647696 کرج – کوی کارمندان جنوبی – خیابان رسالت 2 – خیابان فتح – پلاک 8 – طبقه سومکد پستي: 3133773978  
وانت سیار ** 0351066868 کرج – اکبر آباد – خیابان شهید حاج علی توللی پور[باقری] – بن بست احدی – پلاک -7 – طبقه اولکد پستي: 3186864667  
وانت 0406267901 کرج – مهرشهر فاز5 – خیابان لاله – بن بست (لاله غربی) – ساختمان لاله – پلاک 1 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3183634146  
وانت سیار ** 0350823319 محمدشهر – عباس آباد – خیابان 22 بهمن – خیابان شهید احمدمقنی[یاس هشتم] – طبقه اولکد پستي: 3178848681  
وانت سیار ** 0350970981 محمدشهر – ولدآباد – کوچه (بهشتی) – کوچه فرهنگیان – طبقه همکفکد پستي: 3184715383  
وانت** 0358802872 کمالشهر – کمالشهر (حسن آباد) – خیابان شهدای کمالشهر – کوچه مدرسه شهدا – پلاک 31 – طبقه دومکد پستي: 3199764957  
وانت 0405306310 کرج – رجائی شهرفازدو – خیابان آزادی – بلوار شهید کاشفی [هشتم] – پلاک 36 – طبقه چهارم – واحد 12کد پستي: 3148967920  
وانت سیار ** 0350965470 کرج – آق تپه – کوچه یاسمن – کوچه توحید 1 – پلاک 27 – طبقه همکفکد پستي: 3187665549  
وانت** 0369056906 کرج – کلاک بالا – کوچه ششم صابری – کوچه (دهم صابری) – طبقه همکفکد پستي: 3159875386  
وانت سیار ** 0351094332 کمالشهر – کمالشهر (حسن آباد) – کوچه نرگس – خیابان نسترن 8[مهر] – ساختمان ستاره – طبقه دومکد پستي: 3199754837  
وانت** 0356040285 کرج – شهرک اوج – خیابان نواب صفوی (20متری اوج ) – خیابان نواب شانزدهم – پلاک 451 – طبقه همکفکد پستي: 3149846957  
وانت** 0361898187 کرج – حیدرآباد – خیابان آزادی – خیابان شهید محمود بنی نجار – پلاک 61 – طبقه دوم – واحد 9کد پستي: 3193657313  
وانت** 0350582765 کرج – شهرک ولی عصر – کوچه 4متری شهیدرضا قدیانی – خیابان 8متری ولیعصر شمالی – پلاک 80 – طبقه همکفکد پستي: 3198953776  
100 0350957811 کرج – شهرک اوج – خیابان بوعلی سی ام – خیابان نواب هفدهم – پلاک 741 – طبقه دومکد پستي: 3149875691  
سیار 0467650642 کرج – اسلام آباد – خیابان مجاهدین اسلام – بن بست منتظری – ساختمان سینا – پلاک 56 – طبقه همکف – کد پستي: 3154915873 02632201076
سیار 0467159315 کرج – دولت آباد – خیابان 24متری ابوسعید – خیابان شهیدعلی ولدی – پلاک 25 – طبقه همکفکد پستي: 3136644851  
وانت بار** 0350950429 کرج – رجایی شهر(داریوش) – خیابان آریا – کوچه نسترن 3 – مجتمع یاس – پلاک 41 – طبقه سوم – واحد 6کد پستي: 3146694679  
وانت بار** 0350643429 کرج – جهانشهر – خیابان استانداری البرز – خیابان شهید بقایی – ساختمان آرنیکا – پلاک 12 – طبقه چهارم – واحد 8 – کد پستي: 3144785480  
وانت بار** 0351943880 کرج – اسلام آباد – کوچه شهید علی اوسط غلاملو – کوچه همت – پلاک 52 – طبقه همکفکد پستي: 3154745633  
وانت** 0343399504 کرج – شاهین ویلا – کوچه لاله – خیابان دهم شرقی – پلاک 27 – طبقه دوم – واحد 2کد پستي: 3193939482  
سیار 0467685687 کرج – اسلام آباد – کوچه میرنورالهی – کوچه سجاد – پلاک 31 – طبقه اولکد پستي: 3154876675 02632200836
وانت بار** 0351058120 کرج – شهرک جهان نما – بلوار پاسداران – بلوار شهید پرویز اسکندری – مجتمع نوین بوم – پلاک 1 – طبقه سوم – واحد 17کد پستي: 3159816147  
وانت** 0368298077 کرج – حصارک بالا – خیابان شهیدسیداحسان اله میرزکی(محمدی) – بن بست 22 بهمن – پلاک 1 – طبقه همکفکد پستي: 3197665463  
سیار 0467667383 کرج – قلمستان – خیابان ش علی اصغرطالبی متین (قلمستان) – خیابان شهید بغدادی – پلاک 124 – طبقه همکفکد پستي: 3157854555 02636651366
سیار 0467125487 کرج – کلاک پایین – کوچه دانش زاده – کوچه سید خانم(هفت چنار) – پلاک 49 – طبقه همکفکد پستي: 3164634814  
وانت** 0373269373 کرج – ولیعصر – خیابان شهید سعیدساجدی [ولی عصر] – خیابان بیستم [شهیدعلی شیری] – پلاک 22 – طبقه دوم – واحد 3کد پستي: 3133678144  
وانت** 0351063082 کرج – حسن آباد – خیابان نسترن – خیابان بوعلی – ساختمان بهار – پلاک 539 – طبقه سوم – واحد 6 – کد پستي: 3149774516  
وانت بار** 0338908373 کرج – حصارک پایین – خیابان مالک اشتر – خیابان شهید محمدی جنوبی – پلاک -60 – طبقه اولکد پستي: 3198848496  
سیار 0467723655 کرج – شاهین ویلا – خیابان سوم غربی [سوم شرقی] – خیابان قلم – مجتمع عسل – طبقه چهارم – واحد 8کد پستي: 3193886563 02634526862
وانت بار** 0350781336 کرج – مهرشهر (کوی زنبق ) – میدان شقایق – خیابان نرگس غربی – مجتمع (گلها) – پلاک 37 – طبقه چهارم – واحد 12 – کد پستي: 3187637986  
سیار 0467748866 کرج – جوادآباد – خیابان جهان فرهنگ – بن بست فرهنگ 6 – ساختمان مریم – طبقه سوم – واحد 7کد پستي: 3143915933  
حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر 0467107620 کرج – دهقان ویلای دوم – خیابان دهقان ویلا دوم[شهیدبابایی] – بن بست دانش – پلاک 2 – طبقه چهارم – واحد 7کد پستي: 3139857154  
وانت سیار ** 0351093865 کمالشهر – خرمدشت – خیابان میثم سوم – بن بست بهمن دوم – پلاک 276 – طبقه اولکد پستي: 3199179477  
وانت** 0350571752 کرج – جوادآباد (شاهین ویلا) – کوچه (شهید باهنر) – خیابان سی و دوم(شهیدفکوری) – مجتمع کاکتوس – پلاک 51 – طبقه دوم – واحد 4 – کد پستي: 3197648567  
سیار 0467748623 کرج – مظاهری – کوچه شهید فراهانی – خیابان فاطمیه – ساختمان آفتاب هشتم – پلاک 6 – طبقه چهارم – کد پستي: 3134965614 02632525949
سیار 0467780960 کرج – شهرک اوج – خیابان نواب صفوی (20متری اوج ) – خیابان نواب بیست و دوم – پلاک 364 – طبقه اولکد پستي: 3149845113 02632525949
وانت سیار ** 0341733105 کرج – اسدآبادمهرشهر – خیابان دوم غربی (شهید نیکوکار) – کوچه [توحید 1]توحید – پلاک -13500 – طبقه همکفکد پستي: 3186938666  
مختاری 0467862113 کرج – مهرشهر فاز4 – خیابان شهیدکریم آخوندی – خیابان 405 شرقی – پلاک 139 – طبقه همکفکد پستي: 3183857771 02633506886
وانت** 0343336546 کرج – کیان مهر – کوچه گلستان – کوچه بهارستان چهارم – ساختمان شادی – پلاک 4072 – طبقه همکف – واحد 1کد پستي: 3187756966  
وانت** 0350839259 کمالشهر – کمالشهر (کمالیه ) – خیابان میعاد31 [عرفان جنوبی] – کوچه گلستان 13 – ساختمان قائم – پلاک 16 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3199713198  
وانت** 0382103937 کرج – حصارک بالا – کوچه فرهنگ – کوچه 8 متری غربی – پلاک 26 – طبقه دوم – واحد 5کد پستي: 3197634671  
وانت** 0356699858 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – خیابان سوم شرقی – بن بست یاران – پلاک 4 – طبقه همکفکد پستي: 3186776987  
وانت** 0331520056 کرج – بنیاد – خیابان (ارکیده دوم) – خیابان ششم غربی – پلاک 32 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3195753417  
سیار 0467757379 کرج – عظیمیه – خیابان سرو جنوبی – خیابان زنبق سوم – پلاک 18 – طبقه چهارم – واحد 7کد پستي: 3155986759 02632504888
وانت** 0365673254 کرج – ساسانی – کوچه شهیدان نعمتی – بن بست شهید نعمتی – پلاک 14 – طبقه همکفکد پستي: 3157777864  
وانت** 0367849521 محمدشهر – همایون ویلا – بلوار امام خمینی(جاده ماهدشت) – خیابان شهیداسماعیل مصدق[امام خمینی50] – پلاک -14 – طبقه پنجم – واحد 10کد پستي: 3184769470  
وانت سیار ** 0341817450 کرج – جوادآباد (شاهین ویلا) – کوچه (فرعی بین گوهر و آزادگان) – کوچه لاله دوم – مجتمع طاها – پلاک 18 – طبقه چهارم – واحد 15 – کد پستي: 3193733977  
سیار 0467792440 کرج – ولیعصر – خیابان شقایق 4 – بلوار جمهوری اسلامی جنوبی – ساختمان بنفشه – طبقه سوم – واحد 5کد پستي: 3133675137 02632715466
وانت بار** 0321385663 کمالشهر – خرمدشت – خیابان ولیعصر – خیابان میثم شش – پلاک 117 – طبقه همکفکد پستي: 3199137136  
وانت 0406056869 محمدشهر – محمد شهر – خیابان (صاحب الزمان) – بلوار گلستانک(شهید بهشتی) – طبقه اولکد پستي: 3184786544  
سیار 0467786221 کرج – شهرک نهال وبذر – خیابان کاج22 – خیابان کاج 14 – پلاک 166 – طبقه همکفکد پستي: 3183964996 02636702350
وانت** 0367842895 کرج – بنیاد – بلوار دانش آموز – خیابان دوم شرقی – پلاک 4 – طبقه همکفکد پستي: 3195765311  
وانت بار** 0288022203 ماهدشت – شهر ماهدشت – بلوار امام خمینی – خیابان شهید حاج علی گروسی[مهران] – پلاک 25 – طبقه همکفکد پستي: 3189667184  
وانت** 0370264650 کرج – دهقان ویلای اول – خیابان شهید چمران – خیابان یاسر5 – پلاک 6 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3139996634  
وانت 0409338682 کرج – گلشهر ویلا – کوچه ((سوپرمارکت عرفان)) – کوچه شهید جوادرستمی – ساختمان نسترن – پلاک 36 – طبقه چهارم – واحد 10 – کد پستي: 3139686821  
سیار 0467806957 کرج – رجایی شهرفاز3 بلوک 3 – بلوار انقلاب اسلامی(شمالی) – خیابان شهید سیدعباس اکبرموسوی [18] – پلاک 24 – طبقه همکفکد پستي: 3147684735 02634320633
سیار 0467791451 محمدشهر – محمد شهر – کوچه (شهید آجرلو) – خیابان شهید عارف محمدی[نهم] – پلاک 210 – طبقه اولکد پستي: 3184783763 02636314590
وانت ** 0352133514 کرج – باغستان – بلوار امام خمینی(ره)(باغستان) – خیابان بوستان چهاردهم – مجتمع سپیدار1 – پلاک 11 – طبقه چهارم – واحد 8کد پستي: 3194676614  
وانت** 0380931325 کرج – باغستان – خیابان (مابین بوستان هفتم وهشتم) – خیابان بوستان هشتم[شهیدمهدی کوه زارع] – ساختمان بهاران – پلاک 47 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3194653351  
وانت باری 0467159225 کرج – جوادآباد (شاهین ویلا) – خیابان 8 متری دوم – بن بست شکوفه – مجتمع نگین – پلاک 124 – طبقه همکف – کد پستي: 3193734516  
وانت سیار ** 0351063847 کمالشهر – رضوانیه – خیابان 16 متری امام صادق (ع) ( ثمره) – بن بست 7.2 [حضرت مهدی] – پلاک 202 – طبقه همکفکد پستي: 3199918711  
وانت** 0350873457 کمالشهر – خرمدشت – کوچه مهر 4/1 – بن بست (1 غربی ) – ساختمان لیلی – طبقه سوم – واحد 6کد پستي: 3199175670  
وانت** 0353048986 کرج – شهرک شهید فهمیده – خیابان شهید سید محمد حسینی – کوچه شهید مجتبی یوسفلو – پلاک -14 – طبقه همکفکد پستي: 3135963443  
وانت** 0350028197 کرج – اسلام آباد – خیابان دکترشریعتی (20 متری ) – کوچه صالحی – پلاک 12 – طبقه همکفکد پستي: 3154675995  
وانت بار** 0350008626 کرج – حصارک – خیابان نیایش – خیابان شهرک لاله – ساختمان 87 – طبقه سوم – واحد 9کد پستي: 3198997138  
سیار 0467241886 کرج – عظیمیه – خیابان نیلوفر – خیابان فردوس شمالی – مجتمع شاتوت – طبقه همکف – واحد 1کد پستي: 3155817359  
وانت** 0350741528 کرج – حسن آباد – کوچه لاله سوم – خیابان انصار – پلاک 141 – طبقه همکفکد پستي: 3149775714  
وانت سیار ** 0350988179 کرج – شهرک اوج – خیابان شهید نواب صفوی (20متری اوج ) – خیابان نواب هفدهم – پلاک 726 – طبقه دومکد پستي: 3149874457  
وانت بار 0419871037 کرج – جوادآباد – خیابان شهید امانی [بعثت] – خیابان لاله – پلاک 23 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3143935456  
وانت 0405079250 کرج – اسلام آباد – کوچه (فارابی) – کوچه شهید شعبانعلی آقاکی – پلاک 61 – طبقه همکفکد پستي: 3154665538  
وانت** 0358066788 کرج – کارمندان جنوبی – خیابان شهیدان عبادی – کوچه بلال 5 – ساختمان ایساتیس4(حافظ) – طبقه سوم – واحد 11کد پستي: 3133734502  
وانت** 0351639802 کرج – حسن آباد – کوچه لاله سوم – خیابان انصار – پلاک 97 – طبقه همکفکد پستي: 3149771769  
وانت** 0352132939 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – بلوار امام خمینی(ارم) – بن بست یاس – مجتمع یاس – پلاک 11 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3186755975  
وانت** 0351553110 کرج – شهرک مطهری – خیابان گلستان – بن بست گلستان نهم – پلاک 166 – طبقه چهارمکد پستي: 3143698334  
وانت** 0384222523 کرج – شهرک اوج – خیابان نواب بیست و ششم – خیابان نواب صفوی (20متری اوج ) – پلاک 323 – طبقه دومکد پستي: 3149843634  
وانت سیار ** 0350952875 کرج – نوروزآباد – کوچه مهاجر3 – بلوار شهید سراج – پلاک -215 – طبقه همکفکد پستي: 3174634863  
وانت 0406136322 کرج – مطهری – بلوار ملاصدرا – بن بست مقداد – مجتمع قائم – پلاک 154 – طبقه اول – کد پستي: 3149933974  
وانت** 0374336019 کرج – اسلام آباد – کوچه (عبداله زاده ) – کوچه مصطفی خمینی – پلاک 81 – طبقه اولکد پستي: 3154897314  
وانت بار** 0347846485 کرج – مهرویلا – خیابان ابوسعید – خیابان سهروردی شرقی – ساختمان نگین – پلاک 172 – طبقه همکف – واحد 1 – کد پستي: 3136916756  
وانت** 0350581758 کرج – آق تپه – کوچه حسینیه امام رضا ( ع ) – کوچه میعاد – پلاک 5 – طبقه دوم – واحد 2کد پستي: 3186913385  
وانت** 0351537990 کرج – آق تپه – کوچه حسینیه امام رضا ( ع ) – کوچه میعاد – پلاک 5 – طبقه چهارم – واحد 4کد پستي: 3186913387  
سیار 0467831909 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – کوچه اسلامی 10 – خیابان شهید ابوالمنصوری(پنجم غربی) – پلاک 15 – طبقه همکفکد پستي: 3187678179 02633321185
وانت ** 0352023170 کرج – باغستان غربی – بلوار ولی عصر(عج) – خیابان (لاله دوم شرقی) – پلاک 14 – طبقه همکفکد پستي: 3194734141  
وانت** 0381798845 کرج – باغستان – بلوار امام خمینی (باغستان ) – خیابان بوستان ششم – پلاک 8 – طبقه همکفکد پستي: 3194646581  
وانت** 0350932539 کرج – کیان مهر – کوچه ((اول شمالی)) – کوچه لاله شرقی – طبقه چهارمکد پستي: 3187733205  
وانت 0405220266 کرج – گلشهر شرقی – خیابان کوکب شرقی – بن بست شهید چمران – پلاک 2 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3137873785  
وانت** 0357284468 کرج – عظیمیه – خیابان شهید نیک نژادی جنوبی – خیابان شهید بیژن بهتوئی – ساختمان ماندگار – پلاک 171 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3154994938  
وانت** 0368127455 کرج – اشتراکی – بلوار ش مصطفی خمینی (شمالی)(اشتراکی) – خیابان شهید ابراهیم نجفی [گلستان 17] – ساختمان سپهر – پلاک 11 – طبقه اول – واحد 2 – کد پستي: 3147819673  
وانت ** 0351276560 کرج – کرج نو – خیابان (استاد مفتح) – کوچه شهید فتوحی – پلاک 23 – طبقه همکفکد پستي: 3138957441  
وانت 0403300359 کمالشهر – کمالشهر – کوچه گلستان 5 – خیابان شهرک ولیعصر(عج)[کوچه شهیدباهنر – پلاک 70 – طبقه همکفکد پستي: 3199844456  
وانت** 0351102701 کرج – گلشهر غربی – خیابان شهیدان برادران مصطفائی(برزنت) – خیابان شهید ابوالقاسم میرزایی – پلاک -26 – طبقه همکفکد پستي: 3198773654  
0 0289583383 کرج – اکبر آباد – بلوار شهیدان آخوندی(آتش نشانی) – بن بست گلستان 3 – مجتمع گل بنفشه – طبقه چهارم – واحد 13کد پستي: 3174816768  
وانت ** 0352130268 کرج – ساسانی – کوچه شهید حسن میش مست – کوچه شهید بیدرام – پلاک -81 – طبقه همکفکد پستي: 3157787911  
وانت** 0363064001 کرج – دهقان ویلای اول – خیابان دهقان ویلای اول(شهید فرخی) – بن بست پنجم – پلاک 22 – طبقه چهارم – واحد 8کد پستي: 3139865319  
وانت** 0374315432 کرج – برغان – خیابان شهید شریفی [گل آرای شمالی] – خیابان شهید دکتر مفتح (برغان ) – پلاک 1069 – طبقه اولکد پستي: 3154737671  
وانت** 0364875490 کرج – آسیاب برجی – خیابان والفجر – کوچه فتح – ساختمان فرهنگیان(ش فهمیده) – پلاک 534 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3135613377  
وانت** 0351058012 محمدشهر – شهرک شهید چمران – خیابان شهید ابراهیم معطری – خیابان شهیدابراهیم دوست محمدی[نور14] – پلاک -385 – طبقه همکفکد پستي: 3178886511  
وانت بار** 0352122825 کرج – رجائی شهرفازیک – خیابان آزادی – خیابان شهیدمهدی کامیاب[دوازدهم شرقی] – پلاک 38 – طبقه سوم – واحد 5کد پستي: 3148988722  
وانت بار** 0354648588 کمالشهر – کمالشهر (ترک آباد) – کوچه (تقی زاده ) – کوچه هشتم شرقی – پلاک 14 – طبقه همکفکد پستي: 3199735637  
وانت** 0372548914 کمالشهر – خرمدشت – خیابان میثم 2 – کوچه مهر هشتم – پلاک 17 – طبقه همکفکد پستي: 3199186844  
وانت** 0372587274 کرج – مهرشهر ( آق تپه ) – خیابان پنجم شرقی – بن بست (بهاران) – طبقه همکفکد پستي: 3186757813  
وانت** 0378006326 کرج – مهرشهر فاز4 – خیابان شهید ابراهیم بیگی – خیابان 402شرقی(خ عباس سعادت مهر) – پلاک 188 – طبقه منفی 1 – واحد شرقیکد پستي: 3183849176  
وانت** 0379789767 کرج – شهرک مطهری – خیابان 20متری هفتم – بن بست حافظ – پلاک 20 – طبقه اولکد پستي: 3149644478  
وانت بار** 0350864674 کرج – کوی اتحاد – بلوار جمهوری اسلامی شمالی – بن بست بهروز کمندانی – ساختمان نگین – پلاک 19 – طبقه اول – کد پستي: 3145954547  
سیار 0467835347 محمدشهر – محمد شهر – خیابان اندیشه[بهشتی14] – کوچه اندیشه 1 – مجتمع لادن – طبقه سوم – واحد 11کد پستي: 3184789731 02636772608
وانت** 0356261431 کرج – امامزاده محمد – خیابان المهدی – کوچه گلهای 5 – پلاک -121 – طبقه سوم – واحد 8کد پستي: 3198715225  
وانت** 0273506977 کرج – آسیاب برجی – بلوار شهید نمازیخواه – کوچه رهبر زارع – ساختمان محمد – پلاک 8 – طبقه اول – واحد 2 – کد پستي: 3135674871  
وانت سیار ** 0341955141 کرج – رضاشهر – بلوار شهید ایرانی – کوچه بهار – پلاک 43 – طبقه همکفکد پستي: 3198917131  
وانت 0406259360 کمالشهر – خرمدشت – کوچه نیلوفر4 – خیابان میثم 3 – پلاک 133 – طبقه همکفکد پستي: 3199166191  
وانت بار** 0350838684 کرج – گلشهر شرقی – کوچه لادن – کوچه مهتاب – ساختمان نابلوس – پلاک 24 – طبقه دوم – واحد 4 – کد پستي: 3138816149  
سیار 0468007344 کرج – اسلام آباد – خیابان ولی عصر ( عج ) – بن بست کاظمی(بن فرجی) – پلاک 175 – طبقه همکفکد پستي: 3154957981 02632535779
وانت** 0364171535 کرج – جهانشهر – بلوار مولانا – خیابان مهران – ساختمان سیمرغ – طبقه دوم – واحد 10کد پستي: 3143846856  
وانت** 0367861792 کمالشهر – خرمدشت – کوچه گلستان پنجم – کوچه اول غربی – پلاک 7 – طبقه اولکد پستي: 3199149811  
وانت** 0375270324 کرج – بهار – خیابان شهید ریوندی – کوچه شهید جراحی – پلاک -28 – طبقه دوم – واحد 4کد پستي: 3153763833  
وانت بار** 0350828570 کمالشهر – کمالشهر – خیابان عرفان شمالی – بن بست عدل دوم – پلاک 217 – طبقه اولکد پستي: 3199853487  
سیار 0467931011 کرج – رجائی شهرفازدو – خیابان دکترسیدمحمود حسابی – خیابان شهیدمسعود پورصومعه [نهم غربی] – ساختمان پامچال – پلاک 53 – طبقه سوم – واحد 9کد پستي: 3148965763 02634482576
وانت سیار ** 0351091743 کرج – مهر شهر ( حسین آباد) – خیابان ولیعصر – خیابان یاسمن – پلاک 84 – طبقه همکف – واحد شمالیکد پستي: 3186698561  
وانت** 0350577794 کرج – باغستان غربی – خیابان نیلوفر شمالی – خیابان لاله 4 غربی – طبقه همکفکد پستي: 3194874452  
وانت بار 0411742205 محمدشهر – محمد شهر – خیابان شهید حسین سلطانیان – بن بست (سوم غربی) – پلاک 82 – طبقه همکفکد پستي: 3184616884  
وانت** 0355165990 کرج – کمالی – کوچه (شرافتی ) – خیابان شهید خیلدار [سرو] – ساختمان سرو – پلاک 26 – طبقه سوم – واحد 5 – کد پستي: 3134895414  
وانت 0409414215 کرج – مطهری – بلوار نبوت – خیابان عمار – ساختمان فدک – پلاک 43 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3149935731  
وانت** 0350940423 کرج – بهار – خیابان شهید نژاد رمضانی – کوچه شهید حمیدرضامشایخی – پلاک -14 – طبقه اولکد پستي: 3153748386  
وانت** 0375108873 کرج – اسلام آباد – کوچه (طالقانی 2) – کوچه طالقانی – پلاک 32 – طبقه همکفکد پستي: 3154874655  
وانت 0409302946 کرج – حیدرآباد – کوچه شهید اکبر لشکری – بن بست شهید محمدی – پلاک 27 – طبقه دومکد پستي: 3146656784  
وانت** 0359424018 کرج – حصارک بالا (شهرک یاس ) – خیابان 18متری لاله – کوچه پونک دوم شرقی – طبقه سوم – واحد 3کد پستي: 3197918056  
وانت** 0362748372 محمدشهر – محمد شهر – خیابان امیرکبیر[امام خمینی44] – کوچه هفتم (حافظ) – پلاک 67 – طبقه همکفکد پستي: 3184784775  
وانت بار 0419837595 کرج – حصار – خیابان خط سوم – کوچه آزادی – پلاک 5 – طبقه دوم – واحد 2کد پستي: 3156744439  
وانت 0402728236 کرج – عظیمیه – خیابان حافظ شمالی – خیابان بوستان یکم [شهید یوسفیان] – پلاک -28 – طبقه اول – واحد 1کد پستي: 3155718749  
وانت** 0369581257 کرج – رجائی شهر – خیابان شهیدچهره پرداز( اوقافیها) – خیابان شهید محمدقاسمی[سوم شرقی] – پلاک -102 – طبقه اول – واحد 2کد پستي: 3146766779  
وانت** 0348582470 کرج – کوی کارمندان شمالی – بلوار امام جعفر صادق ( ع ) – خیابان شهیدحمیدخاکی جوان[یازدهم غربی] – ساختمان ستایش – پلاک 63 – طبقه سوم – واحد 5 – کد پستي: 3145794787  
وانت** 0357504111 کرج – عظیمیه – خیابان گلستان دهم – خیابان ش نیک نژادی شمالی – مجتمع گلدیس – پلاک 272 – طبقه اول – واحد 5 – کد پستي: 3155798696  
سیار 0467913423 کرج – شهرک ولی عصر – خیابان مالک اشتر – خیابان مهدی – پلاک 96 – طبقه اولکد پستي: 3198957698 02634662797
وانت** 0355577274 کرج – اشتراکی – خیابان شهید علیرضاقبادی(پیروزی شمالی) – خیابان شهید علیرضاعابدی [بوستان 20] – مجتمع گل یخ – پلاک 6 – طبقه اول – واحد 1 – کد پستي: 3147838331  
وانت 0407141945 محمدشهر – عباس آباد – خیابان 22 بهمن – بن بست شهید بهرام طاهر مرادی[مسلم] – پلاک 437 – طبقه همکف – واحد غربیکد پستي: 3178835813  
وانت** 0365533549 کرج – کوی کارمندان جنوبی – خیابان هجرت 7 – خیابان هجرت 18 – پلاک 31 – طبقه سوم – واحد 6کد پستي: 3133745778  
سیار 0467876969 کمالشهر – خرمدشت – کوچه بوستان چهارم – خیابان میثم چهارم – پلاک 93 – طبقه همکفکد پستي: 3199155678 02634802667
وانت** 0350354643 کرج – باغستان غربی – خیابان نیلوفر شمالی – خیابان لاله ششم غربی – پلاک 29 – طبقه سوم – واحد 12کد پستي: 3194863707  
وانت ** 0352049773 کرج – بنیاد – بلوار شهید رجایی – خیابان شهید رجایی (نهم ) – پلاک 66 – طبقه دومکد پستي: 3195684711  
وانت** 0350805213 کرج – گلشهر ویلا – کوچه (زنبق 3) – کوچه شهید جوادرستمی – پلاک 30 – طبقه سوم – واحد 7کد پستي: 3139686793  
وانت ** 0351282322 کرج – آسیاب برجی – کوچه والعصر – بلوار شهید نمازیخواه – پلاک 26 – طبقه پنجم – واحد 5کد پستي: 3135674708  
وانت** 0357277600 کمالشهر – خرمدشت – خیابان میثم 3 – کوچه نیلوفر4 – پلاک 57 – طبقه اولکد پستي: 3199161964  
وانت** 0351802628 کرج – شهرک پردیسان – خیابان ارکیده – بلوار گلها – پلاک 261 – طبقه دومکد پستي: 3198815433  
وانت** 0352134296 کرج – اخترآباد – کوچه (فرعی دوم ) – کوچه آزادگان – طبقه منفی 1کد پستي: 3186819964  
وانت** 0350269787 کرج – اخترآباد – کوچه بوستان 11 – خیابان 12متری دوم(شهید رجایی) – طبقه اولکد پستي: 3186839916  
سیار 0467983621 کرج – اسلام آباد – کوچه شهید سوری – خیابان شهید علی مهرانی[درمانگاه] – پلاک 84 – طبقه همکفکد پستي: 3154647595 02632525951
وانت** 0352323293 کمالشهر – کمالشهر – کوچه سوم غربی – کوچه میعاد7 [شهید علیرضاعیوض خانی] – پلاک 65 – طبقه همکفکد پستي: 3199778168  
سیار 0467912795 کرج – شهرک امام رضا – بلوار معلم – خیابان معلم ششم – پلاک 290 – طبقه همکفکد پستي: 3149716641 02632501716
وانت** 0350002575 کرج – حصارک پایین – بلوار شهید ایرانی – خیابان شهید محمدی جنوبی – طبقه همکفکد پستي: 3198848649  
وانت** 0370265657 محمدشهر – همایون ویلا – بلوار شهدا [امام خمینی 62] – خیابان شهیدعلی سلیمانی – مجتمع علی 1 – طبقه سوم – واحد 11کد پستي: 3184741596  
وانت** 0349708919 کرج – قلمستان – کوچه شهید محمدرضا کریمیان – کوچه رنجیهای جنوبی – پلاک 99 – طبقه همکف – کد پستي: 3157955931  
سیار 0468067365 کرج – باغستان غربی – خیابان کوثر شمالی – کوچه کوثر2 – طبقه 3کد پستي: 3194889624 02634231548
وانت 0468068865 کرج – عظیمیه – خیابان پاسداران غربی – خیابان حافظ جنوبی – مجتمع رز – پلاک 240 – طبقه دوم – واحد 9 – کد پستي: 3155654335  
سیار 0468102352 کمالشهر – خرمدشت – خیابان ولیعصر – بن بست یاسر5/1 – بهار – پلاک 359 – طبقه 5 – واحد 10 – کد پستي: 3199783335 02634808590

کرایه وانت بار از کرج تا قزوین

اگر به دنبال وانت بار ماهدشت کرج ، وانت بار در مهرشهر کرج ، قیمت وانت بار از کرج به تهران ، اتحادیه وانت بار کرج ، ادرس اتحادیه وانت بار کرج ، نرخ اتحادیه وانت بار کرج ، اتوبار باربری وانت بار کرج هستید ما درادامه مطلب می توانیم به شما کمک کنیم .

وانت بار کرج به شهرستان

آدرس وانت بار در کرج ، وانت بار بیسیم کرج ، وانت بار باربری کرج ، وانت بار بین شهری کرج ، وانت بار تلفنی کرج ، وانت بار کرج جهانشهر ، وانت بار جاده مخصوص کرج ، وانت حمل بار کرج ، حمل و نقل وانت بار کرج ، وانت بار در کرج عبارتند از:
کرایه وانت بار در کرج
قیمت وانت بار در کرج
وانت بار اسنپ در کرج
وانت بار شبانه روزی کرج
وانت بار کرج شاهین ویلا
وانت بار محمد شهر كرج
شماره وانت بار کرج
شرکت وانت بار کرج
شماره وانت بار فردیس کرج
وانت بار کرج عظیمیه
قیمت وانت بار کرج
وانت بار کمالشهر کرج
وانت بار کرایه کرج

آموزش سئو با سیاوش پیری